Most w ulicy M. Dudka w Limanowej – fakty
2017-02-11
Uszkodzony kilka lat temu most w ulicy Dudka w Limanowej nie został do tej pory naprawiony przez burmistrza. Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Jańczyk, wojewoda małopolski Józef Pilch oraz starosta limanowski Jan Puchała spotkali się dziś z mieszkańcami, aby porozmawiać o problemie.

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zdobyć dofinansowanie na budowę mostu. Szkoda, że o tak palącym problemie w tym regionie nie informował mnie wcześniej burmistrz Limanowej, do którego w głównej mierze należy przebudowa i remont tego obiektu. Serdecznie zachęcam do merytorycznej dyskusji o konstruktywnym i najlepszym dla mieszkańców sposobie rozwiązania sprawy – podkreślał Józef Pilch.

- Zachęcam do skorzystania z otwartych ścieżek rozwiązania tej kwestii i sięgnięcia do cały czas dostępnych źródeł sfinansowania tej potrzebnej inwestycji. Burmistrz w tym momencie powinien przystąpić do działania i pokazać, że jest dobrym gospodarzem. Tymczasem widzimy z jego strony przede wszystkim uprawianie polityki przy wykorzystaniu mediów – dodał wojewoda.

- Przy dobrej woli i inicjatywie burmistrza, która jest w tym przypadku niezbędna, jesteśmy w stanie pomóc w zdobyciu środków na dofinansowanie budowy mostu – zadeklarował minister W. Janczyk.

Przypomnijmy. W okresie od 15 do 21 maja oraz w dniach 12 i 30 lipca 2014 r. na terenie miasta Limanowa wystąpiły intensywne opady atmosferyczne – tj. zjawisko mające znamiona klęski żywiołowej (nie była to powódź).

W takiej sytuacji samorząd może liczyć na pomoc z budżetu państwa, jeśli spełnione są określone warunki.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości – samorząd może wnioskować do właściwego wojewody o dofinansowanie zadań z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: jeśli straty zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Wojewódzką i są nie mniejsze niż 5% dochodów własnych jednostki za rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

Limanowa nie spełnia tego warunku, bo wielkość strat (po weryfikacji Komisji Wojewódzkiej) została określona na 3,1 %dochodów własnych Miasta Limanowa za 2013 rok.

Ponadto, w trakcie weryfikacji strat Komisja Wojewódzka zapoznała się również z ekspertyzą techniczną mostu drogowego, wykonaną na zlecenie Burmistrza i wskazującą przyczyny zniszczenia mostu. Przyczyny te nie miały bezpośredniego związku z jednodniowymi intensywnymi opadami atmosferycznymi w lipcu 2014 r. Z ekspertyzy poprzedzonej przeprowadzeniem wizji lokalnej, oględzinach i pomiarach wynikało, że ogólny stan techniczny mostu jest zły. Analiza uszkodzeń wskazuje na dwie grupy przyczyn takiego stanu: niedociągnięcia projektowe i wykonawcze na etapie wznoszenia obiektu oraz bieżącą eksploatację i utrzymanie mostu. Autor ekspertyzy wskazuje, że obiekt jest zbudowany z niskiej jakości betonu, który posiada duży stopień korozji. Jako przyczynę awarii podpory wskazuje m.in. niewystarczającą głębokość posadowienia podpory mostu na etapie budowy. Płyta mostu jest w bardzo złym stanie technicznym, jest zawilgocona, przemrożona i mocno skorodowana. Obiekt nie posiada elementów odwodnienia oraz nie jest wyposażony w urządzenia dylatacyjne. Stożki przyczółków nie posiadają umocnienia.

Most w ciągu ul. Michała Dudka został ujęty w protokole Komisji Wojewódzkiej nr WR-III.6355.1.114.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, jako całkowicie zniszczony obiekt nienadający się do użytkowania poprzez zniszczony filar. Zweryfikowana wartość zniszczonego obiektu wyniosła 600 000,00 zł (szacowana jest wartość strat, a nie wartość odbudowy, Komisja Wojewódzka ocenia wielkość strat, a nie wykazuje kosztów odbudowy). Kwota ta zawiera wszystkie elementy, które mogły zostać uszkodzone w wyniku działania żywiołu (Komisja Gminna oszacowała stratę na kwotę 1 000 000 zł). Burmistrz w mediach mówi o koszcie budowy/odbudowy. Komisja Wojewódzka oceniała zaś jedynie wielkość strat. Gwoli ścisłości – Komisja Wojewódzka nie wydaje ekspertyz, a jedynie weryfikuje straty.

Jednym z członków Zespołu Komisji Wojewódzkiej przeprowadzającej weryfikację strat w Limanowej był pracownik MUW w Krakowie posiadający uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadający uprawnienia do wykonywania prac projektowych i do kierowania oraz nadzorowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kluczowe znaczenie ma tu fakt, że remont tego mostu to zadanie własne gminy – to do burmistrza należy zatem planowanie, budowa, przebudowa, remont i utrzymanie obiektu.

Ponadto burmistrz nie skorzystał z przysługujących mu możliwości działania:

-nie wystąpił do Wojewody Małopolskiego o dofinansowania z budżetu państwa przez trzy lata, tj. na 2015, na 2016 ani na 2017 r.,
-nie wystąpił też do Ministra (ewentualnie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego) o odstępstwo od wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Burmistrz cały czas jedynie oczekiwał korekty szacunku szkód do kwoty 1 mln, a później do kwoty 2 mln zł, nie podejmując konstruktywnych działań, które cały czas były dostępne.
Most_w_Lososinie IMost_w_Lososinie IIMost_w_Lososinie IIIMost_w_Lososinie IVMost_w_Lososinie VMost_w_Lososinie VIMost_w_Lososinie VIIMost_w_Lososinie VIIIMost_w_Lososinie IXMost_w_Lososinie XMost_w_Lososinie XIMost_w_Lososinie XIIMost_w_Lososinie XIIIMost_w_Lososinie XIV
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj