Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
2017-01-30
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk – Kuta informuje, że od 20.12.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. na terenie województwa małopolskiego wykryto 7 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - wszystkie u drobiu przyzagrodowego (ostatnie ognisko wykryto w Porębie Żegoty, gmina Alwernia, powiat chrzanowski – w dniu 30.01.2017r.). Jednocześnie w bieżącym roku potwierdzono wystąpienie wirusa HPAI u dzikich ptaków – u 10 padłych łabędzi niemych na terenie miasta Krakowa. Wszystkie ogniska u drobiu, w tym ostatnie ognisko z dnia wczorajszego zostały w trybie natychmiastowym zlikwidowane, działania administracyjne zostały podjęte niezwłocznie po otrzymaniu dodatnich wyników badania drobiu.

Inspekcja weterynaryjna wdrożyła we wszystkich ogniskach choroby niezbędne i obowiązujące w UE procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne i administracyjne. W obrębie 3 km wokół ognisk choroby zostały przeprowadzone perlustracje – przeglądy gospodarstw posiadających drób przez wyznaczonych do tego celu lekarzy weterynarii.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epizoocji stada drobiu w tych obszarach zostały lub będą poddane poddane eutanazji. W chwili obecnej działania te wciąż obejmują strefy w powiatach: myślenickim i krakowskim, w najbliższym czasie rozpoczną się perlustracje gospodarstw wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzonej w powiecie chrzanowskim.

Zakończono działania administracyjne w wyznaczonych strefach na terenie powiatów: miechowskiego (2 ogniska), proszowickiego (1 ognisko), oraz w dniu 30.01.2017 r. w powiecie dąbrowskim (1 ognisko). W związku z wystąpieniem choroby zostały wydane stosowne akty prawa miejscowego: • Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie Nr 1/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (HPAI), sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach; Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: proszowickiego i miechowskiego - UCHYLONE Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: proszowickiego i miechowskiego, oraz Rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie Nr 1/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu miechowskiego. • Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego, Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego, oraz Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego. • W najbliższym czasie zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Małopolskiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego, oraz rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu chrzanowskiego. W przypadku powzięcia informacji o stwierdzonych dodatnich wynikach badań ptaków dzikich (np. przypadki HPAI u dzikich łabędzi niemych) prowadzony jest nadzór bierny nad chorobą - bez wydawania rozporządzeń oraz bez wprowadzania innych działań administracyjnych.

Wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 przenoszą ptaki wodne migrujące. W związku z tym faktem apeluję o unikanie kontaktu bezpośredniego z odchodami ptaków dzikich, zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z ptakami dzikimi, chronienie obiektów i ich otoczenia przed zakażeniem przez pośrednie wektory jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta. W przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym bezwzględnie poleca się aby, sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich, a sam drób zawsze był przetrzymywany w zamknięciu. Szczególną uwagę i ostrożność należy zachować gdy w pobliżu gospodarstwa znajduje się zbiornik wodny (staw, rzeka), ponieważ istnieje duża możliwość skażenia wody odchodami dzikich ptaków. W celu sprawdzenia zabezpieczenia kurników/miejsc przetrzymywania drobiu (m.in. maty dezynfekcyjne, zamkniecie drobiu), na terenie całej małopolski są i będą przeprowadzane kontrole, w które zaangażowane będą służby weterynaryjne oraz Policja. Posiadacze zwierząt, którzy nie dostosują się do wymogów zostaną ukarani wysoką karą pieniężną.

W celu podjęcia natychmiastowych działań administracyjnych mających na celu zabezpieczenie pozostałych gospodarstw utrzymujących drób oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby poleca się, aby hodowcy zgłaszali do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków u ptaków dzikich zaatakowała do chwili obecnej 22 państwa Unii Europejskiej. Dzikie ptactwo wodne uważane jest za naturalny rezerwuar wirusów ptasiej grypy - prawie wszystkie przypadki grypy ptaków pochodzą od ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. W 18 krajach potwierdzono wystąpienie wirusa H5N8 u drobiu – ogółem zdiagnozowano w Europie ponad 500 ognisk tej choroby (najwięcej we Francji i na Węgrzech). Od momentu wykrycia pierwszych przypadków H5N8 (listopad 2016 r.) w Polsce zdiagnozowano 35 ognisk choroby u drobiu oraz wystąpienie zakażeń ptaków dzikich w 25 lokalizacjach.

Wszystkie najnowsze informacje odnośnie wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego umieszczane są na stronie głównej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie: www.wiw.krakow.pl Wirus ulega zniszczeniu podczas standardowej obróbce cieplnej jaj i mięsa drobiowego. Należy podkreślić, że dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego. Przeprowadzone badania w PIW – PIB w Puławach wskazują na typowy profil ptasi wirusów ptasich i braku w nim cech przystosowawczych do organizmu człowieka. Wskazane jest jednakże zachowanie ostrożności i przestrzeganie rutynowych zasad higieny, takich jak częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem i unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem padłym i ptactwem dzikim.
kurczak_free
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj