Wiemy więcej o Karcie Polaka
2017-01-12
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się dzisiaj szkolenie przeznaczone dla pracowników starostw dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Organizatorami wydarzenia były Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Finansów i Budżetu.

Na szkoleniu zostały omówione zasady wydawania Kart Polaka, zasady przyznawania świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w Polsce, zasady i tryb podziału rezerwy celowej przeznaczonej w budżecie państwa na ten cel oraz zasady wypłaty tych świadczeń przez starostów.

1 stycznia 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Polaka umożliwiająca osobom posiadającym Kartę Polaka i osiedlającym się w Polsce uzyskanie świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się do wojewody, do którego złożono wniosek o pobyt stały. Wojewoda przyznaje świadczenie w drodze decyzji administracyjnej maksymalnie na 9 miesięcy. Świadczenie wypłaca starosta, właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce. Świadczenie wypłacane jest przez starostę w transzach miesięcznych. Środki na wypłatę świadczeń pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa „Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka”.

Świadczenie pieniężne ustala się w kwocie stanowiącej:
1. w okresie pierwszych 3 miesięcy
- równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz
- równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka
2. w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.
spotkanie_starostow001spotkanie_starostow002spotkanie_starostow003spotkanie_starostow004spotkanie_starostow005
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj