Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ptasiej grypy
2017-01-24
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk – Kuta informuje, że od 20.12.2016 r. do dnia 24.01.2017 r. na terenie województwa małopolskiego wykryto 6 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - wszystkie u drobiu przyzagrodowego (ostatnie ognisko wykryto w Krakowie w dniu 11.01.2017 r.).

Jednocześnie w bieżącym roku potwierdzono wystąpienie wirusa HPAI u dzikich ptaków – u 8 padłych łabędzi niemych na terenie miasta Krakowa. Wszystkie ogniska u drobiu zostały w trybie natychmiastowym zlikwidowane, działania administracyjne zostały podjęte niezwłocznie po otrzymaniu dodatnich wyników badania drobiu.

Służby weterynaryjne wdrożyły we wszystkich ogniskach choroby niezbędne i obowiązujące w UE procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne i administracyjne. W obrębie 3 km wokół ognisk choroby zostały przeprowadzone perlustracje – przeglądy gospodarstw posiadających drób przez wyznaczonych do tego celu lekarzy weterynarii. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epizoocji stada drobiu w tych obszarach zostały lub będą poddane poddane eutanazji. W chwili obecnej działania te wciąż obejmują strefy w powiatach: dąbrowskim, myślenickim i krakowskim.

Zakończono działania administracyjne w wyznaczonych strefach na terenie powiatów: miechowskiego i proszowickiego. W najbliższym czasie zostanie opublikowane Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu miechowskiego. Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. zostało uchylone rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: proszowickiego i miechowskiego.

W przypadku powzięcia informacji o stwierdzonych dodatnich wynikach badań ptaków dzikich (przypadki HPAI) prowadzony jest nadzór bierny nad chorobą - bez wydawania rozporządzeń oraz bez wprowadzania innych działań administracyjnych. Wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków pdtypu H5N8 przenoszą ptaki wodne migrujące. W związku z tym faktem apelujemy o unikanie kontaktu bezpośredniego z odchodami ptaków dzikich, zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami, chronienie obiektów i ich otoczenia przed zakażeniem przez pośrednie wektory jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta. W przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym bezwzględnie poleca się aby, sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich, a sam drób zawsze był przetrzymywany w zamknięciu. Szczególną uwagę i ostrożność należy zachować gdy w pobliżu gospodarstwa znajduje się zbiornik wodny (staw, rzeka), ponieważ istnieje duża możliwość skażenia wody odchodami dzikich ptaków. W celu sprawdzenia zabezpieczenia kurników/miejsc przetrzymywania drobiu (m.in. maty dezynfekcyjne, zamkniecie drobiu), na terenie całej Małopolski są i będą przeprowadzane kontrole, w które zaangażowane będą służby weterynaryjne oraz Policja. Posiadacze zwierząt, którzy nie dostosują się do wymogów zostaną ukarani.

W celu podjęcia natychmiastowych działań administracyjnych mających na celu zabezpieczenie pozostałych gospodarstw utrzymujących drób oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby poleca się aby hodowcy zgłaszali do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków u ptaków dzikich zaatakowała do chwili obecnej 22 państwa Unii Europejskiej. Prawie wszystkie przypadki związane są od ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. W 17 krajach potwierdzono wystąpienie wirusa H5N8 u drobiu – ogółem zdiagnozowano w Europie ponad 500 ognisk tej choroby. Od momentu wykrycia pierwszych przypadków H5N8 (listopad 2016 r.) w Polsce zdiagnozowano 32 ogniska choroby u drobiu oraz wystąpienie zakażeń ptaków dzikich w 14 lokalizacjach. Wirus ulega zniszczeniu podczas standardowej obróbce cieplnej jaj i mięsa drobiowego.

Należy podkreślić, że dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego. Przeprowadzone badania w PIW – PIB w Puławach wskazują na typowy profil ptasi wirusów ptasich i braku w nim cech przystosowawczych do organizmu człowieka. Wskazane jest jednakże zachowanie ostrożności i przestrzeganie rutynowych zasad higieny, takich jak częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem i unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem padłym i ptactwem dzikim.

kurczak_free
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj