IOWISZ – tylko dobre inwestycje w służbie zdrowia
2017-01-13
W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja dotycząca zastosowania Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) w ocenie celowości planowanych inwestycji.

W konferencji uczestniczyli: Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski, Jakub Adamski – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, Jacek Kowalczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ewa Podłęcka – Zastępca Dyrektora WPS MUW.

Konferencje te, organizowane we współpracy Ministra Zdrowia i wojewodów, odbywają się we wszystkich województwach. Ich celem jest zachęcenie interesariuszy do opracowywania projektów inwestycyjnych w zgodzie z priorytetami polityki zdrowotnej i rozwojowej państwa oraz promocja oceny celowości inwestycji dla jak najlepszego wykorzystywania środków publicznych.

Jak podkreśla minister Krzysztof Łanda, IOWISZ pełni funkcję tarczy, od której odbijają się nietrafione inwestycje w służbie zdrowia. Jest jednocześnie narzędziem, które zachęca do zgłaszania wartościowych pomysłów.

- Lepiej nie wydać pieniędzy, niż wydać je nieprawidłowo lub w sposób nieprzynoszący korzyści pacjentom – zaznaczył minister K. Łanda, dodając, że IOWISZ jest swego rodzaju sitem, odsiewającym niepotrzebne i nieuzasadnione inwestycje.

Minister zaakcentował również fakt, że stosowanie kryteriów przyjętych w IOWISZ-u wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju kraju realizowaną przez polski rząd. Kładzie również nacisk na komercjalizację badań naukowych.

Z kolei wicewojewoda Józef Gawron zwrócił uwagę na to, że podmioty, które mają dobre pomysły, mogą poprawić funkcjonowanie służby zdrowia w naszym województwie.

- Warto inwestować w służbę zdrowia, ale trzeba to robić rozsądnie. IOWISZ pozwala realizować to, co rzeczywiście jest potrzebne, i dobrze wykorzystywać środki finansowe – powiedział wicewojewoda.

IOWISZ wykorzystywany jest przez Ministra Zdrowia oraz Wojewodów przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji w ramach prowadzonej działalności leczniczej w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ocena celowości inwestycji kierowana jest w szczególności do podmiotów, które mają wątpliwości, czy rozważane przez nich inwestycje mają szansę na sukces w przyszłości (czy odpowiadają potrzebom zdrowotnym obywateli i celom wyznaczanym w ochronie zdrowia) oraz na uzyskanie współfinansowania ze środków publicznych.

IOWISZ wykorzystywany jest bezpośrednio przy ocenie wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia. Na ten cel przeznaczone jest ok. 5 mld PLN w ramach priorytetu inwestycyjnego 9a i dysponowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Minister Zdrowia stoi na stanowisku, iż konieczne jest właściwe wydanie posiadanych środków – ich niewłaściwe rozdysponowanie może istotnie zaszkodzić systemowi służby zdrowia w Polsce. Komisja Europejska wielokrotnie w przeszłości wskazywała na nieprawidłowości w tym zakresie, takie jak zakup sprzętu medycznego, który następnie nie był wykorzystywany.

Ocena opiera się na spojrzeniu na inwestycję z wielu perspektyw, nie tylko perspektywy rozwoju polskiej służby zdrowia, ale także polskiej gospodarki oraz potrzeb społecznych. Przy ocenie brane są pod uwagę m.in. wpływ na: realizację zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych, infrastrukturę, sprzęt i finanse, sytuację pacjentów, ich rodzin oraz lekarzy, a także rozwój nauki, innowacji oraz edukacji. Ocena dokonywana jest w oparciu o informacje płynące z map potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz innych istotnych źródeł – łatwo dostępnych dla wnioskodawców i możliwych do weryfikacji przez urzędy.

Ocena dokonywana jest kaskadowo, co ma zapewnić wojewodzie jak najszersze spojrzenie na realizację kryteriów przez inwestycję i obiektywizację przedstawionej opinii. Podstawą jest samoocena dokonywana przez wnioskodawcę na etapie składania wniosku, który następnie weryfikowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia i właściwego wojewodę (lub Ministra Zdrowia).

IOWISZ, jako narzędzie kompleksowe, ułatwił wdrożenie map potrzeb zdrowotnych publikowanych przez Ministra Zdrowia i ich akceptację przez Komisję Europejską. Jednocześnie w przyszłości Minister Zdrowia przewiduje rozszerzenie zakresu zastosowania IOWISZ-a w przypadku inwestycji realizowanych ze środków krajowych.

Prezentacja "Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)"
iowisz_konf001iowisz_konf002iowisz_konf003iowisz_konf004iowisz_konf005iowisz_konf006iowisz_konf007iowisz_konf008
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj