Wsparcie dla małopolskich rodzin
2015-10-21
Wszyscy wiemy, że niektóre rodziny potrzebują szczególnej uwagi i wsparcia. Chodzi o realną pomoc, bo np. dla rodzin wielodzietnych problemem są nawet codzienne wydatki. Sprostaniu tym i innym wyzwaniom, z którymi mierzą się na co dzień polskie rodziny, służą działania, które konsekwentnie staramy się realizować.

Program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

Jest to program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ma on na celu wsparcie działań samorządów gminnych i podmiotów niepublicznych w prowadzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o to, by ułatwić rodzicom pogodzenie aktywności zawodowej z opieką nad ich pociechami.
Dzięki programowi powstają nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 takie jak żłobki czy kluby dziecięce. Rodzice mogą też skorzystać z pomocy dziennego opiekuna.
Od roku 2011 do października br. w ramach programu powstały w Małopolsce 24 nowe placówki, a w nich 954 nowe miejsca opieki. Ponadto dofinansowano 5834 istniejące miejsca opieki. Na realizację programu wykorzystano blisko 20 mln zł.

„Karta Dużej Rodziny”

To kolejny program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opiera się on na systemie zniżek i dodatkowych uprawnień, z których mogą korzystać rodziny wielodzietne. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Do programu włączają się zarówno instytucje publiczne, jak i firmy prywatne.
W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. W wybranych miejscowościach pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
W Małopolsce do dziś wydano ponad 160 tysięcy kart, a programem objętych jest ponad 30 tysięcy rodzin. Posiadacze Karty Dużej Rodziny w samej tylko Małopolsce mogą korzystać ze zniżek w blisko 900 miejscach.

Program „ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

Głównym celem tego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest pomoc rodzinom przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Chodzi w nim głównie o to, by zmniejszyć liczbę dzieci umieszczanych poza rodziną naturalną. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez zatrudnianie asystentów wspierających rodziny biologiczne w opiece nad dziećmi.
Ponadto program służy zapewnieniu rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także dzieciom umieszczanym w rodzinnej pieczy zastępczej kompleksowego wsparcia – m.in. psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i terapeutycznego.
W praktyce realizacja programu polega na wsparciu działań samorządów gminnych poprzez dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny oraz rozwój sieci asystentów. Wspierane są też działania samorządów powiatowych poprzez dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rozwój sieci koordynatorów.

Program „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Chodzi o pomoc rodzinom o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Szczególną uwagą otaczani są uczniowie z terenów, na których jest wysokie bezrobocie, oraz ze środowisk wiejskich. Adresatami programu są też dorośli – w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chorzy lub niepełnosprawni.

Najważniejsze zmiany i efekty działań podejmowanych w latach 2008–2015 w województwie małopolskim są następujące:
  • nastąpiło rozpowszechnianie zdrowego stylu żywienia oraz kultury spożywania posiłków,
  • gminy zwiększyły nadzór nad jakością wydawanych przez szkoły posiłków,
  • wydatki na posiłki zostały zracjonalizowane, a ogólne koszty ich przygotowania obniżone,
  • wskazano gminom alternatywną formę pomocy poprzez nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności, Caritas, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej bądź innymi organizacjami pozarządowymi,
  • zwiększyła się liczba gmin, w których we wszystkich punktach wydawania posiłku pomoc udzielana jest w formie gorącego posiłku – jest ich obecnie 151, a w nich łącznie 2524 placówki żywieniowe.
Ze względu na dotychczasowe efekty programu oraz racjonalizację wydatków w kolejnych latach będziemy kontynuować działania mające na celu zapewnienie wszystkim osobom potrzebującym gorącego, pełnowartościowego posiłku.
dziecko001
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj