Rozbudowa dróg gminnych i powiatowych – nabór wniosków
2015-10-01
Rozpoczął się nabór wniosków na budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont dróg lokalnych na 2016 r. Zadania będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na realizację Programu w roku 2016 dla Małopolski przeznaczono ponad 57 mln. zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu składa ustawowy zarządca drogi. Przedmiotem wniosku może być zadanie obejmujące odcinek drogi (lub odcinki dróg) będącej drogą publiczną (powiatową lub gminną) w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wyjątek stanowią zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowaniu, do jednej z wymienionych kategorii.

Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych, a także innych prac w pasie drogowym takiej drogi, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczących wyposażenia technicznego drogi. Dofinansowanie nie obejmuje infrastruktury technicznej nie związanej z drogą ani robót, które powinny być wykonywane w ramach utrzymania, obejmujących odcinek lub odcinki jednej drogi lub powiązane funkcjonalnie odcinki różnych dróg. Zadanie musi zostać ukończone w roku, na który została udzielona dotacja.

Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50% przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł.
Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50% przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł.

Harmonogram naboru wniosków na 2016 r.

 • 1 - 30 października - ogłoszenie i nabór wniosków przez wojewodów
 • 2 - 30 listopada - rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje; ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list rankingowych wniosków
 • do 15 grudnia - zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków
 • do 30 grudnia - rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisje; przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych projektów do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu
 • do 20 stycznia - zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków
 • do 31 stycznia - zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków

 • Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i składania wniosków znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
  SchetynowkaDSCN4002
  Podziel się:
  wstecz    do góry     drukuj