21 MARCA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ
2015-03-20
W 1966 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową, wzywając jednocześnie społeczność międzynarodową do zintensyfikowania wysiłków na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Dzisiaj dyskryminacja rasowa wciąż jest problemem dla poszczególnych osób oraz dla grup etnicznych i religijnych na całym świecie. Zagraża globalnej stabilności i stanowi poważne naruszenie praw człowieka.

Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach przypisanych zadań i kompetencji aktywnie przyczynia się do zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz stworzenia przejrzystych zasad ich równego traktowania.

19 marca 2015 r. odbyło się spotkanie Pełnomocnika ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Pełnomocnika ds. równego traktowania oraz Pełnomocnika ds. ochrony praw człowieka w Policji z pracownikami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnicy dyskutowali na temat skutecznych mechanizmów przeciwdziałania przejawom dyskryminacji.

Dyskryminacja rasowa oznacza wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry, urodzenia, pochodzenia narodowego lub etnicznego, które ma na celu lub pociąga za sobą przekreślenie bądź uszczuplenie uznania, wykonywania lub korzystania, na zasadzie równości z praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego (Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, cześć 1, art. 1).

Do kogo zwrócić się o pomoc:

• Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI);

• Helsińska Fundacja Praw Człowieka;

• Rzecznik Praw Obywatelskich;

• Rzecznik Praw Dziecka;

• Rzecznik Praw Pacjenta;

• Państwowa Inspekcja Pracy;

• Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;

• Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania;

• Pełnomocnik Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych;

• Pełnomocnik Wojewody ds. równego traktowania;

• Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego ds. ochrony praw człowieka.
Mowa nienawisci IMowa nienawisci II
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj