TURNUSY OPIEKUŃCZE
2014-11-28
Wciąż mogą zgłaszać się osoby chętne do skorzystania z dwutygodniowych turnusów opiekuńczych organizowanych do końca czerwca 2015 roku. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Wojewody Małopolskiego w tym czasie możliwe będzie zorganizowanie tego rodzaju wsparcia dla łącznie 402 osób.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pn.: „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach, poprzez zorganizowanie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze” realizowane jest przez Wojewodę Małopolskiego we współpracy z podmiotami pozarządowymi. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Wojewody oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w projekcie, możliwe będzie zorganizowanie dwutygodniowych turnusów opiekuńczych dla 402 osób.

Do 31 grudnia 2014 roku dofinansowanych zostanie 140 pobytów na turnusach, natomiast w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku planowane jest dofinansowanie 262 pobytów na turnusach opiekuńczych. Turnusy opiekuńcze pozwalają rodzinom i opiekunom osób chorych, starszych i niepełnosprawnych uzyskać czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, remont mieszkania czy na odpoczynek.

Program opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w postaci turnusów opiekuńczych przeznaczony jest wyłącznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, pozostających pod opieką rodzin lub innych osób. Zadaniem objęte mogą być wyłącznie osoby, które uzyskają z ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, dofinansowanie do pobytu na turnusie opiekuńczym w postaci zasiłku celowego (dotyczy to osób albo rodzin o dochodach nieprzekraczających kryterium dochodowego) lub specjalnego zasiłku celowego (dotyczy osób albo rodzin o dochodach przekraczających kryterium dochodowe).

Z budżetu Wojewody można otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50 proc. kosztów turnusu opiekuńczego (ale nie więcej niż w kwocie 750 zł). Pozostała część kosztów dofinansowywana jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W turnusach opiekuńczych uczestniczyć będą przede wszystkim mieszkańcy gmin, które zadeklarowały chęć współpracy z Wojewodą Małopolskim poprzez wspólne finansowanie pobytu. Mieszkańcy pozostałych gmin, spełniający warunki realizacji zadania, będą mogli uczestniczyć w projekcie jeśli organizatorzy będą dysponować wolnymi miejscami. Ponieważ w rozstrzygniętym otwartym konkursie ofert wyłoniona została mniejsza ilość możliwych do zorganizowania turnusów opiekuńczych, niż planowana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, dlatego w pierwszej kolejności z turnusów opiekuńczych mogą skorzystać osoby, które uzyskają większe niż 50 proc. dofinansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosek o udział w turnusach opiekuńczych osoby chętne składają bezpośrednio do organizatora wyłonionego w ramach otwartego konkursu ofert. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w turnusie opiekuńczym podejmuje organizator biorąc pod uwagę ilość miejsc jakimi dysponuje, stan zdrowia beneficjenta oraz swoje możliwości zapewnienia odpowiednich warunków pobytu i właściwej opieki.

Organizatorzy turnusów mogą pozyskiwać dodatkowo wkład finansowy z innych źródeł, z wyłączeniem opłat pobieranych od uczestników, ich rodzin i opiekunów. Wyłączenie nie dotyczy osób samotnie gospodarujących o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, pozostających pod opieką własnych rodzin lub innych osób. W takim przypadku dopłata do turnusu opiekuńczego nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztem turnusu a sumą dofinansowania z budżetu Wojewody Małopolskiego i maksymalnej wysokości specjalnego zasiłku celowego przyznanego przez gminę.

Realizatorzy programu opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w postaci turnusów opiekuńczych, wyłonieni w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów pozarządowych:

1. Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach

Turnusy opiekuńcze w Domu Pielęgnacyjnym im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach to forma opieki stacjonarnej osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji poprzez zapewnienie: miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, wyżywienia z uwzględnieniem diet, opieki pielęgniarskiej, konsultacji lekarskich wg potrzeb, organizacji czasu wolnego, itp.
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy województwa małopolskiego niezdolni do samodzielnej egzystencji, pozostający pod opieką rodzin lub innych osób, z wyjątkiem osób z niewydolnością układu krążenia i oddechowego, chorych na padaczkę lub z tendencjami do przechodzenia w tzw. stan padaczkowy, chorych zakaźnie i psychicznie.

Od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 r. przewiduje się organizację 10 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, na których każdorazowo uczestnikami będzie 15 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z czego w 2014 roku skorzysta 60 osób, a w 2015 roku 90 osób.
Koszt turnusu opiekuńczego wynosi 1500 zł.

Kontakt do organizatora:
Pani Stanisława Wodyńska
Tel. 33 823 56 45, 604 510 960
Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły
ul. Barska 17
34-100 Wadowice

2. Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy

Opieka, pielęgnacja i rehabilitacja 192 osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki w formie dwutygodniowych turnusów opiekuńczych w Centrum „Ostoja” w Woli Batorskiej koło Niepołomic. Od 1 października 2014 do 30 czerwca 2015 r. przewiduje się 16 dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, na których każdorazowo uczestnikami będzie 12 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z czego w 2014 roku skorzysta 60 osób, a w 2015 roku 132 osoby.
Centrum Ostoja przyjmuje osoby sygnalizujące swoje potrzeby ze schorzeniami takimi jak: stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, Parkinson, po udarach i urazach mózgu, ze schorzeniami narządu ruchu i neurologicznymi. Ośrodek nie może zabezpieczyć prawidłowej opieki osobom z zaburzeniami pamięci, Alzheimerem, niezorientowanym w czasie i miejscu.

Ponieważ beneficjentami będą osoby ze znaczną niepełnosprawnością, organizator zapewnia wsparcie psychologiczne, gdyż osoby te przyzwyczajone są do opieki sprawowanej przez rodzinę. Ponadto, w czasie turnusu opiekuńczego zorganizowane będą zajęcia usprawniające dla beneficjentów, aby pobyt w ośrodku pozwolił na poprawę jakości ich życia i poprawę aktywności społecznej.
W trakcie pobytu planowana jest szeroko pojęta rehabilitacja w celu usamodzielnienia dostosowanego do możliwości uczestnika. W miarę możliwości uczestników, przewidywane są zajęcia rekreacyjne i integracyjne, takie jak: Nordic Walking w pobliskiej puszczy, Tai Chi, grill, karaoke.
Koszt turnusu opiekuńczego wynosi 1500 zł.

Kontakt do organizatora:
Pan Stefan Chłopicki
Tel. 12 422 28 11
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków

3. Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Beneficjentami bezpośrednimi proponowanego programu będą osoby starsze, samotne, z problemami zdrowotnymi lub w inny sposób okaleczone, korzystające w codziennych czynnościach z pomocy osób trzecich (opiekunowie, sąsiedzi, daleka rodzina, pracownicy socjalni itp.). Uczestnikami turnusów opiekuńczych będą osoby z terenu całej Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się pod stałą opieką MOO PCK.

Stowarzyszenie planuje zorganizować 3 turnusy opiekuńcze, w których udział weźmie łącznie 60 osób (po 20 osób każdorazowo). W 2014 roku odbędzie się jeden turnus, a w 2015 roku dwa turnusy.
Osoby zakwalifikowane do udziału w programie spędzą 14 dni w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Polskiego Czerwonego Krzyża w Mszanie Dolnej. Ośrodek jest stosunkowo mały, dzięki czemu stwarza miłą i domową atmosferę. Atutem jest również położenie Ośrodka blisko lasu, w dolinie potoku Szklanówka, u stóp pasma góry Lubogoszczy.

PCK dołoży starań aby uatrakcyjnić pobyt zarówno zajęciami kulturalno-oświatowymi, ogólnorozwojowymi jak i zajęciami rehabilitacyjnymi, które będą miały na celu podtrzymanie ogólnej sprawności ciała i umysłu osób starszych oraz poprawy stanu ich zdrowia.
Koszt turnusu opiekuńczego wynosi 1463,40 zł.

Kontakt do organizatora:
Pani Beata Szczepanik
Tel. 12 422 91 15 w. 34
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Studencka 19
31-116 Kraków

W ramach realizacji zadania zorganizowano już zostało sześć dwutygodniowych turnusów opiekuńczych, w których uczestniczyło łącznie 86 osób (ze 140 zaplanowanych na 2014 rok) niezdolnych do samodzielnej egzystencji i tyleż rodzin lub opiekunów zostało odciążonych od codziennego wspierania podopiecznych. Dzięki temu rodziny i opiekunowie osób chorych, starszych i niepełnosprawnych uzyskali czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, remont mieszkania czy na odpoczynek.

Zadanie zaplanowane na 2014 r. w całości zrealizowały już gminy Bochnia (Miasto), Trzebinia, Michałowice, Zielonki, Chełmiec, Krynica-Zdrój, Nawojowa, Pałecznica, Budzów, Mucharz, Stryszów oraz Wadowice.

WYKAZ GMIN BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZADANIU
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj