NIE 40 TYSIĘCY, A TYLKO KILKASET ZŁOTYCH
2014-07-28
Niektórzy przedsiębiorcy są przerażeni, że nowa ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług za stwierdzone uchybienia spowoduje płacenie kar pieniężnych rzędu 20 i 40 tys. zł. Jak wyjaśnia Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, są to jednak wartości maksymalne, które przy zachowaniu choćby minimum rozsądku i staranności będą funkcjonować tylko na papierze.

To prawda, że ustawodawca w tych przypadkach przewidział likwidację nakładania grzywien w formie mandatu karnego, a jednocześnie zobowiązał wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej do wymierzania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych. Na całe szczęście ustawa określa tylko górne granice, 20 tys. po pierwszym ujawnieniu nieprawidłowości i 40 tys. zł przy tzw. recydywie. Ustawodawca nie uregulował jednak kwestii dolnej granicy tej kary. Przy ustalaniu jej wysokości uwzględniany będzie stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasowa działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu. Nie można zatem mówić o dowolności w tym zakresie. Ponadto strona postępowania administracyjnego będzie mogła, m.in. odwołać się od wydanej decyzji do organu wyższego stopnia (Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), a także w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o umorzenie kary w całości lub w części.

Trzeba zaznaczyć, że niniejsza ustawa nie będzie jedynym aktem prawnym, na podstawie którego wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może wymierzać przedsiębiorcom kary administracyjne. Dla przykładu ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za określone uchybienia przewiduje sankcję do 500.000zł, ale co ważne zakreśla minimalną karę 5.000zł.
Istotne jest, że w tej ustawie cenowej odstąpiono od utrzymywania dotychczasowego rozróżniania między „oznaczaniem” towaru ceną a „uwidacznianiem” cen, rezygnując z obligatoryjnego „metkowania” towaru i poprzestając na uwidacznianiu cen.

Przypomina się, iż do czasu kiedy Minister Gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie określi sposobu uwidaczniania cen towarów i usług, w tym ich cen jednostkowych, a także wykazu towarów, w przypadku których nie będzie wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej, nadal będzie obowiązywać stare rozporządzenie Ministra Finansów.

Tak więc w dalszym ciągu sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do:
- opatrywania towarów oferowanych kupującym, co do zasady, wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny. W przypadku towarów podobnych na wywieszkach winni umieszczać ponadto nazwę producenta i inne informacje umożliwiające niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem,

- uwidaczniania cen przy towarach wystawionych w miejscu ekspozycji handlowej, takim jak: witryna, gablota i innym podobnym miejscu wystawowym, wewnątrz lub na zewnątrz sklepu,

- uwidaczniania przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego ceny jednostkowej.

Istotnym jest też, że na stacjach benzynowych ceny paliw powinny być oznaczone i podane w taki sposób, aby były wyraźne i czytelne dla kierowców pojazdów poruszających się po drogach publicznych i zbliżających się do stacji benzynowej.

Gastronomicy muszą:
- uwidaczniać ceny porcji oferowanych potraw lub wyrobów w cenniku wywieszonym w miejscu ogólnodostępnym dla kupujących, w pobliżu drzwi wejściowych do lokalu. Cennik powinien ponadto zawierać: datę wystawienia, pełną nazwę potrawy lub wyrobu, określenie ilości nominalnej potrawy lub wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary, zawartej w jednej porcji, w tym zwłaszcza ilości głównego składnika (mięsa, drobiu, ryb), dodatków uzupełniających (przystawek, deserów) i napojów, a w przypadku towarów sprzedawanych na sztuki dopuszcza się określenie ilości nominalnej oferowanej porcji w sztukach,

- uwidaczniać na wywieszkach ceny porcji wyrobów garmażeryjnych przy poszczególnych towarach, wraz z pełną ich nazwą, określeniem ilości nominalnej oferowanej porcji każdego wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary. Także w przypadku towarów sprzedawanych na sztuki dopuszcza się określenie ilości nominalnej oferowanej porcji w sztukach.

Usługodawcy powinni:
- w zakładach świadczących swoje usługi umieścić w miejscu widocznym i ogólnodostępnym cennik wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usług,

- prowadząc działalność w szczególności w zakresie hotelarstwa, wykładać w każdym pokoju noclegowym katalog zawierający ceny noclegu, wyżywienia lub innych oferowanych usług, a także wywieszać lub wykładać w miejscu przeznaczonym do odbywania rozmów telefonicznych cennik, zawierający cenę za jeden impuls telefoniczny i inne opłaty za usługi dodatkowe, związane z łączeniem rozmowy.

Nowa ustawa, która wchodzi w życie 25 lipca br., daje obopólne korzyści tak handlowcom, jak i konsumentom. Ci pierwsi nie będą musieli tracić czasu i środków na metkowanie. Natomiast klienci w przypadkach rozbieżności lub wątpliwości co do ceny będą mogli żądać sprzedaży towaru po cenie dla nich najkorzystniejszej.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj