NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
2013-11-04
Komisja powołana przez wojewodę małopolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w naborze na 2014 r. Złożono 69 wniosków, w tym 25 wniosków powiatowych oraz 44 wnioski gminne. Gotowe są wstępne listy rankingowe projektów.

65 wniosków uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną natomiast 4 wnioski zostały odrzucone ze względu na braki formalne.

Zgodnie z harmonogramem prac wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do list rankingowych w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Zastrzeżenia wnioskodawców są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny złożonego wniosku. Wnosząc zastrzeżenie, wnioskodawca może dopełnić wymogów formalnych zgłoszonego w terminie wniosku, który podlegał odrzuceniu. Komisja rozpatrzy zastrzeżenia a następnie wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi administracji i cyfryzacji, który zatwierdza ostateczną listę wniosków objętych dofinansowaniem.
Na realizację Programu w roku 2014 dla Małopolski zaplanowano kwotę 17 mln 865 tys. złotych.

Harmonogram naboru wniosków na 2014 r.

w ciągu 14 dni od ogłoszenia wstępnej listy rankingowej – zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych.

do 30 listopada 2013 r. - rozpatrzenie przez komisję zastrzeżeń, ogłoszenie przez wojewodę małopolskiego ostatecznych list rankingowych i przedłożenie ich do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji.

do 20 grudnia 2013 r. – zatwierdzenie przez ministra administracji i cyfryzacji list zakwalifikowanych wniosków.

WSTĘPNY UZUPEŁNIONY ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

LISTA WNIOSKÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH
droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj