REKULTYWACJA ZBIORNIKA ODPADÓW PO ZAKŁADACH „GÓRKA” W TRZEBINI
2013-04-11
W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 11 kwietnia 2013 r. podpisano umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotyczy on Priorytetu II: „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, w ramach działania: 2.2 „Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich”. Umowa została zawarta pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a firmami: Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „VIG” Sp. z o.o (lider konsorcjum) oraz Investeko S.A. (partner).

Zawarty kontrakt związany jest z realizacją przez pełniącego rolę Beneficjenta projektu Wojewodę Małopolskiego inwestycji polegającej na rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Spójności.

Były właściciel nieruchomości ukrył w niecce dawnego kamieniołomu „Górka” odpady stałe pochodzące z produkcji tlenku glinu. Odpady te zostały umieszczone w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źródliskowej. Kontakt tych odpadów z wodą powoduje powstawanie odcieków. Charakteryzują się one wysoką alkalicznością, silnym zmineralizowaniem oraz wysoką zawartością substancji organicznych i metali.

Trzy podstawowe cele projektu:

1. Trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.

2. Doprowadzenie gruntów na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu do standardu jakości ziemi określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

3. Wykonanie rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego – „teren zieleni izolacyjnej częściowo urządzonej”.

Projekt w całości zostanie zrealizowany do końca 2015 roku za sumę 13 099 500,00 zł brutto.

Przypominamy, że 12 marca 2013 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest sprawowanie i wykonywanie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini. Zadania inspektora nadzoru inwestycyjnego pełni wybrany wcześniej w drodze postępowania przetargowego wykonawca - Grontmij Polska Sp. z o.o. Umowa na nadzór zakłada wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 667 644,00 zł brutto.

zbi 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj