REKULTYWACJA ZBIORNIKA ODPADÓW PO ZAKŁADACH „GÓRKA” W TRZEBINI
2013-03-14
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę, której przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

Zawarty kontrakt związany jest z realizacją przez wojewodę małopolskiego projektu inwestycji polegającej na rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przesłanką do realizacji projektu jest usunięcie z kamieniołomu „Górka” odpadów po produkcji tlenku glinu. Odpady te zostały umieszczone w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źródliskowej. Powoduje to powstawanie odcieków, które charakteryzują się wysoką alkalicznością, silnym zmineralizowaniem oraz wysoką zawartością substancji organicznych i metali.

Cele projektu:

1) Trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.

2) Doprowadzenie gruntów na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu do określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska standardu jakości ziemi.

3) Wykonanie rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego – „teren zieleni izolacyjnej częściowo urządzonej”.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2015 roku przez konsorcjum wykonawców.

zbi 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj