NOWE NAZWY MIEJSCOWOŚCI
2012-12-31
Od 1 stycznia 2013 roku nowe nazwy urzędowe otrzyma pięć małopolskich miejscowości oraz dwa sztuczne zbiorniki wodne położone w Budzyniu i Cholerzynie. Zmianie ulegną także granice gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Od 1 stycznia miejscowość „Dziemierzyce” w gminie Racławice nazywać się będzie „Dziemięrzyce”. Tym samym nazwa urzędowa miejscowości zostanie dopasowana do nazwy używanej zwyczajowo przez mieszkańców i uznawanej przez nich za część dziedzictwa kulturowego. Nazwa „Dziemięrzyce” stosowana jest w dokumentach urzędowych tj. dowodach osobistych, dowodach rejestracyjnych pojazdów, prawach jazdy, urzędowych rejestrach podmiotów gospodarczych od 1918 r. Zmiana urzędowej nazwy miejscowości z „Dziemierzyce” na „Dziemięrzyce” została skonsultowana z mieszkańcami miejscowości.

Podobna sytuacja ma miejsce w gminie Szczucin, gdzie urzędowa nazwa miejscowości „Dalestowice” zmieniona zostanie na „Delastowice”. Nazwa „Delastowice” jest zwyczajowo używana przez mieszkańców, a także stosowana jest w dokumentach urzędowych tj. ewidencji ludności, ewidencji gruntów, dowodach osobistych, aktach stanu cywilnego.

Miejscowość „Stary Krasieniec” w gminie Iwanowice zmieni swoją nazwę na Krasiniec Stary”. Tutaj również urzędowa nazwa miejscowości zostanie dopasowana do nazwy używanej zwyczajowo przez mieszkańców. Nazwa „Krasieniec Stary” stosowana jest w dokumentach urzędowych np. w dowodach osobistych.

Miejscowość Trzemeszna w gminie Tuchów otrzyma nazwę „Trzemesna”. Nazwa Trzemesna stosowana jest w dokumentacji prowadzonej przez wszystkie instytucje działające na terenie powiatu tarnowskiego, np. Urząd Miejski w Tuchowie (dokumentacja Urzędu Stanu Cywilnego), Starostwo Powiatowe w Tarnowie (operat ewidencji gruntów), Sąd Rejonowy, Urząd Skarbowy, banki, szkoły, podmioty gospodarcze.

Nową nazwę – „Cierniaczka” otrzymuje część wsi Ispina w gminie Drwinia. Jest to realizacja wniosku z 2010 r. , który dotyczył pierwotnie zmiany nazwy wsi na „Ispina” i ustalenia nowych nazw części wsi Ispina: Ameryka, Zwierzyniec i Cierniaczka. Wszystkie zmiany zostały uznane w 2011 r., ale w części dotyczącej nazwy „Cierniaczka” konieczne było przedstawienie dodatkowego uzasadnienia.

Miejscowość „Kamienna” w gminie Łabowa zmieni nazwę na „Kamianna”. Zmiana ma na celu dostosowanie nazwy urzędowej do nazwy używanej zwyczajowo przez mieszkańców miejscowości i uznawanej przez nich za część dziedzictwa kulturowego. Nazwa „Kamianna” używana jest w dokumentacji geodezyjnej, w księgach wieczystych zakładanych dla nieruchomości położonych na obszarze tej wsi, wszelkich dokumentach, znakach graficznych, oznakowaniach drogowych i geodezyjnych, bazach danych, umowach, a także dokumentach bankowych.

Ustalono także nazwy urzędowe dla obiektów fizjograficznych – sztucznych zbiorników wodnych położonych w Budzyniu i Cholerzynie w gminie Liszki. Na wniosek mieszkańców sołectw Budzyń oraz Cholerzyn Rada Gminy Liszki podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia o ustalenie nazw urzędowych „Zalew Budzyński” oraz „Zalew na Piaskach” dla obiektów fizjograficznych – sztucznych zbiorników wodnych położonych na terenie tych sołectw. Obecnie funkcjonujące w opracowaniach kartograficznych jak i w obiegu publicznym nazwy obiektów („Zalew Kryspinów Pierwszy” i „Zalew Kryspinów Drugi”) są niezgodne z miejscem ich położenia, wprowadzając w błąd i rodząc niedogodności związane np. z lokalizowaniem obiektów turystycznych w okresie letnim. Proponowane nazwy zostały skonsultowane z mieszkańcami sołectwa Budzyń oraz sołectwa Cholerzyn. Wniosek Rady Gminy Liszki został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Starosta Krakowski nie wniósł zastrzeżeń do przedmiotowego wniosku.

Urzędowe nazwy miejscowości ustala, zmienia lub znosi minister właściwy do spraw administracji publicznej w drodze rozporządzenia.

Od 1 stycznia zmiany zajdą także w granicach niektórych gmin.

Części obszaru sołectwa Zastów gminy Kocmyrzów – Luborzyca zostanie wyłączona z gminy i przyłączona do miasta Kraków.

Proponowana zmiana obejmuje obszar o powierzchni 4,6334 ha, zamieszkany przez 136 osób. Na tym terenie znajdują się 3 bloki mieszkalne oraz budynek interwencyjny zarządzany w imieniu Gminy Kraków przez Zarząd Budynków Komunalnych, do którego kierowani są przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przede wszystkim lokatorzy eksmitowani lub przenoszeni z innych krakowskich lokali. Istniejąca tu zabudowa ma charakter miejski. Integracji przenoszonego obszaru z terenem Krakowa sprzyja także układ komunikacji publicznej. Mieszkańcy budynków zlokalizowanych na wspomnianym terenie, związani są z Krakowem miejscami pracy i nauki oraz korzystają z usług na terenie Krakowa (w tym z zakresu szkolnictwa, opieki zdrowotnej, administracji, itp.).

Zmiana została skonsultowana z mieszkańcami Zastowa oraz gminy Kocmyrzów – Luborzyca. W oparciu o wyniki konsultacji Rada Powiatu Krakowskiego wyraziła pozytywną opinię w sprawie zmiany granic gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj