NOWA USTAWA O OBYWATELSTWIE POLSKIM
2012-08-24
W dniu 15 sierpnia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161).Ustawa ta reguluje między innymi zasady i tryb nabywania obywatelstwa polskiego.

Ustawa w sposób szczegółowy określa nabycie obywatelstwa z mocy prawa (rozdział 2), nadanie obywatelstwa na mocy postanowienia prezydenta RP (rozdział 3) oraz uznanie za obywatela polskiego na mocy decyzji właściwego wojewody (rozdział 4). W ustawie znajdują się również zasady i tryb utraty obywatelstwa polskiego zawarte w rozdziale 6 i zasady i tryb potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, którego wytyczne uregulowane są w rozdziale 7.

Zgodnie z nowymi przepisami (art 30 ust. 2 ustawy) cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego na mocy decyzji właściwego wojewody, zobowiązany jest posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem określonym w art 11 a ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego cudzoziemcy małoletni o których mowa w art 30 pkt 4 i 5 ustawy. Więcej informacji na temat urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego można uzyskać tutaj
Nowa ustawa wprowadza nieznaną dotychczas w polskim porządku prawnym instytucję przywrócenia obywatelstwa polskiego, (rodział 5 Ustawy o obywatelstwie polskim). Wprowadzenie tej instytucji pozwala cudzoziemcom, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie na ponowne jego nabycie. Należy dodać, że dotyczy to tylko tych osób, które utraciły polskie obywatelstwo przed dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim oraz ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim.

Przepisy regulujące przywrócenie obywatelstwa polskiego obowiązują od 15 maja 2012 r. Obywatelstwo polskie jest przywracane na mocy decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydanej na wniosek osoby zainteresowanej. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. z 2012 r., poz. 501) Tryb nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji nie ulega zmianie. Zastosowanie w tym zakresie nadal będą miały przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.).

Z pełnym tekstem ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) można zapoznać sie na stronie: internetowej systemu aktów prawnych
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj