NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2012-04-26
Do nowoczesnego i elastycznego traktowania zamówień publicznych pragnie zachęcić samorządy Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Zamówień Publicznych w swoim programie „Nowe podejście dla zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa”.

W ramach tego projektu Małopolski Urząd Wojewódzki wraz z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował serię szkoleń w Krakowie i Tarnowie. Aby kontynuować tę ideę, w piątek 27 kwietnia w Krakowie przygotowano natomiast konferencję pt. „Kontrola jako narzędzie doskonalenia praktyki udzielania zamówień publicznych”.

Liczba zamówień publicznych z roku na rok rośnie. Wartość udzielonych zamówień publicznych w Polsce w 2010 r. osiągnęła kwotę 167 mld zł. czyli o ponad 40 mld zł więcej niż rok wcześniej. W roku 2011 wzrosła liczba ogłoszeń o zamówieniu, co świadczy o wszczęciu przez zamawiających większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W 91% zamówień udzielonych w 2011 roku, cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert. Nadal najpopularniejszym trybem udzielania zamówień publicznych jest przetarg nieograniczony, który stanowił 81,84% wszystkich postępowań. Projekt adresowany jest przede wszystkim do wójtów, burmistrzów, sekretarzy urzędów i wszystkich pracowników administracji zajmujących się tematyką zamówień publicznych, a także do małych i średnich przedsiębiorstw.

Autorzy programu pragną zachęcić instytucje udzielające zamówień publicznych do nowocześniejszego i bardziej elastycznego podejścia, np. do stosowania innych, poza ceną, kryteriów oceny ofert, takich jak: jakość, koszty użytkowania czy aspekty środowiskowe. Program ma również propagować wykorzystanie narzędzi elektronicznych w procedurach zamówień publicznych, m.in.: aukcji i licytacji elektronicznych, podpisu elektronicznego, poczty elektronicznej.

W piątek, 27 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25 odbędzie się konferencja pt. „Kontrola jako narzędzie doskonalenia praktyki udzielania zamówień publicznych”. Tematyka konferencji będzie się koncentrować na połączeniu części teoretycznej z omówieniem, w ramach studium przypadku, nieprawidłowości, które w ocenie organów kontrolnych, stanowią zasadniczą przyczynę naruszeń prawa zamówień publicznych.

W spotkaniu wezmą udział m.in.: Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Mirosław Sekuła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Jacek Sadowy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Janusz Kot, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Mateusz Winiarz, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Jolanta Stawska, Dyrektor krakowskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli oraz Tomasz Bolek Dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Moderatorem konferencji będzie prof. dr hab. Andrzej Borowicz z Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale dr Jacka Lachera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj