PROGRAM OCHRONY PRZED POWODZIĄ – INWESTYCJE
2012-03-09
W tym roku w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły” zrealizowane zostaną 82 zadania na łączną kwotę 102,4 mln zł. Komitet Sterujący programu pozytywnie zaopiniował podział środków z budżetu państwa na poszczególne projekty.

- W tym roku realizowane będą te zadania, które zostały rozpoczęte przed przyjęciem programu. Zrealizujemy też inwestycje, do których są już gotowe projekty i pozwolenia na budowę - mówi Jerzy Miller, wojewoda małopolski. Podkreśla, że rok 2012 będzie przede wszystkim rokiem przygotowania analiz i dokumentacji do większych zadań, które będą realizowane w kolejnych latach m.in. przy udziale środków unijnych.

Wojewoda zaznaczył, że przy typowaniu zadań brane są pod uwagę głównie trzy kryteria: liczba ludności, która zostanie ochroniona przez daną inwestycję, wartość majątku oraz miejsca szczególne (np. zabytki czy obszary cenne przyrodniczo).

Bieżący rok to przede wszystkim czas szczegółowych analiz i budowy wariantowych koncepcji najskuteczniejszej ochrony przed powodzią obszaru 48 tys. km kw. Dlatego całą zlewnię górnej Wisły podzielono na 9 obszarów: zlewnia Małej Wisły i Soły, dolna Wisły od Oświęcimia do Krakowa, zlewnia Raby, zlewnia Dunajca, zlewnia Nidy, zlewnia Wisłoki, zlewnia Wisłoka powyżej Rzeszowa, zlewnia Sanu w tym Wisłok poniżej Rzeszowa, dolina Wisły do Krakowa po Sandomierz. Ponieważ wszystkie inwestycje prowadzone w ramach programu mają być prowadzone według najlepszych technologii i na najlepszym europejskim poziomie, trwają też prace nad wypracowaniem standardów prowadzenia inwestycji na każdym etapie, od prac projektowych po ich zakończenie.

Tegoroczne inwestycje finansowane będą z czterech źródeł: budżetu państwa (75,1 mln), funduszy europejskich (10 mln), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15,5 mln) oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,72 mln).

Najwięcej, bo ponad 20 mln zł, przekazano na rozbudowę wału przeciwpowodziowego w Sandomierzu oraz 10 mln na wzmocnienie wałów i przebudowę bulwarów wiślanych w Krakowie, od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko.

Wśród ważniejszych inwestycji warto również wymienić m.in.: przebudowę wałów na rzece Wisłoka w Mielcu (12,5 mln), budowę wałów na Popradzie w Starym Sączu (3,08 mln), budowa przepompowni wód deszczowych w gminie Połaniec (7 mln), ochronę przeciwpowodziową Rzeszowa (2,48 mln) oraz przygotowanie dokumentacji budowy zbiornika „Bieżanów” na rzece Serafie w Krakowie (346 tys.). W sumie zrealizowane zostaną 82 zadania, z czego 1 na Lubelszczyźnie (1,8 mln), 18 w Małopolsce (26,7 mln), 12 na Podkarpaciu (22,7 mln), 47 na Śląsku (19,8 mln) oraz 2 w województwie świętokrzyskim (27,4 mln).

Inwestycje będą realizować administratorzy cieków wodnych, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i Gliwicach oraz pięć Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych (lubelski, małopolski, podkarpacki, śląski, świętokrzyski).

Lista inwestycji

Mapy

Przypominamy:

W sierpniu 2011 roku Rada Ministrów ustanowiła „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Realizacja tego programu ma zabezpieczyć południowe województwa naszego kraju przed katastrofalnymi skutkami powodzi. Pełnomocnikiem rządu, który nadzoruje realizację programu we wszystkich pięciu województwach (lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim) jest wojewoda małopolski. Pełnomocnik ściśle współpracuje z Komitetem Sterującym – zespołem opiniodawczo-doradczym. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstw (gospodarki, środowiska, finansów, administracji, transportu, rozwoju regionalnego, rolnictwa i rozwoju wsi), wojewodów oraz zarządów województw (lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego).

Jerzy Miller, wojewoda małopolski przy realizacji kładzie nacisk na współdziałanie wszystkich zainteresowanych podmiotów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowuje prognozy meteorologiczne możliwych najbardziej obfitych i długoterminowych opadów, wywołujących sytuacje powodziowe oraz prognozy hydrologiczne i hydrauliczne stanów wód we wszystkich rzekach, mających istotny wpływ na ryzyko powodziowe. Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracowuje trójwymiarową mapę terenu, niezbędną do wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego. Decyzje inwestycyjne będą podejmowane przy współpracy z samorządem gminnym, Generalną oraz Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska oraz z ekspertami branży wodnej, przyrodniczej, energetycznej i turystycznej.
logo_dorzecze
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj