ABOLICJA W MAŁOPOLSCE
2012-06-18
Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, mogą skorzystać z abolicji. Aby zalegalizować pobyt muszą wystąpić z wnioskiem do wojewody. Termin składania wniosków upływa 2 lipca 2012 roku.

Do tej pory w Małopolsce złożono 108 wniosków. Najwięcej z nich składają obywatele Ukrainy, Bangladeszu, Wietnamu i Armenii. Wydano także 27 pozytywnych decyzji abolicyjnych. Sześć spraw umorzono, a dwie przekazano do innego wojewody. Nie wydano decyzji negatywnych.

Ustawa „abolicyjna” umożliwia zalegalizowanie pobytu:
• cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r., a których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny. Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem;
• cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;
• cudzoziemcom, wobec których postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku było w trakcie 1 stycznia 2010 r.

Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie w trybie ustawy abolicyjnej jeśli:
• nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia;
• jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane tam przez inne państwo obszaru Schengen;
• w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia złożył wniosek lub przedstawił dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
• w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego;
• jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
• jeżeli jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Aby ubiegać się o takie zezwolenie, należy złożyć wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wnioski można składać przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia do 2 lipca 2012 roku.
Uwaga: wniosek złożony przed dniem 1 stycznia 2012 r. oraz po dniu 2 lipca 2012 r. pozostanie bez rozpoznania.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na dwa lata. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł pracować w naszym kraju (na podstawie umowy o pracę ) bez zezwolenia. W przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych, (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) - zezwolenie na pracę będzie wymagane.

Wymagane dokumenty:
• 4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (1 oryginał i 3 kserokopie);
• 5 aktualnych, kolorowych, nieuszkodzonych fotografii o wymiarach 35 X 45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
• kserokopia ważnego dokumentu podróży i oryginał do wglądu (w szczególnie uzasadnionym przypadku cudzoziemiec, który nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość;
• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zezwolenia (opłata wynosi 340 zł -płatna z chwilą złożenia wniosku)

Obowiązek pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemców.

Ustawodawca wprowadził obowiązek pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemców, którzy złożyli wnioski w ramach abolicji. Zadanie to będzie realizowała Straż Graniczna.

Wnioski o udzielenie zezwolenia w ramach abolicji można składać osobiście:

Kraków
• w siedzibie Oddziału do Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi cudzoziemców): poniedziałek: 9.00 – 17.00; wtorek – piątek: 8.00 – 15.00.
W Oddziale znajduje się punkt fotograficzny i agencja bankowa.
W siedzibie Oddziału będą również pobierane odciski linii papilarnych od cudzoziemców.

Tarnów
• w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Tarnowie (PSG w Tarnowie), ul. G. Narutowicza 6 (budynek Komisariatu Policji Tarnów-Centrum – pokój 61, II piętro): poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00;
Telefony do PSG w Tarnowie: 14 662 00 20, 14 662 00 30;
W PSG w Tarnowie będą również pobierane odciski linii papilarnych od cudzoziemców.
Pełnomocnicy reprezentujący cudzoziemców mogą składać wnioski w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie - Tarnów, Al. Solidarności 5-9, (parter, pokój nr 20): poniedziałek: 9.00 – 17.00; wtorek – piątek: 8.00 – 15.00.

Nowy Sącz
• w siedzibie Wydziału do Spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, (Nowy Sącz ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5, budynek nr 1, pokój 108, parter): poniedziałek - piątek 8.00 – 15.00;
Telefony do Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu:18 415 33 33, 18 415 32 13, 18 415 32 29.
W Straży Granicznej w Nowym Sączu będą również pobierane odciski linii papilarnych od cudzoziemców;
Pełnomocnicy reprezentujący cudzoziemców mogą składać wnioski w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu - Nowy Sącz , ul. Jagiellońska 52, (I piętro, pokój nr 111): poniedziałek: 9.00 - 17.00; wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

UWAGA
Składając wniosek w placówkach Straży Granicznej Nowym Sączu lub w Tarnowie cudzoziemiec powinien posiadać wykonane wcześniej fotografie i opłaconą opłatę skarbową. W tych miejscach nie ma punktów wykonywania zdjęć ani kas agencji bankowych, w których można uiścić opłatę skarbową.

Jeżeli wniosek abolicyjny został złożony w Nowym Sączu lub w Tarnowie, decyzję oraz kartę pobytu będzie można odebrać w Delegaturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu i Tarnowie. Postępowania w sprawie udzielenia zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony w ramach abolicji będą prowadzone w siedzibie Oddziału do Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W związku z tym, w ramach prowadzonego postępowania, może być konieczne osobiste stawiennictwo cudzoziemca w Krakowie, także jeśli wniosek został złożony w Nowym Sączu lub w Tarnowie.

Wnioski można także składać:
Dziennik podawczy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, parter Godziny obsługi mieszkańców: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek – piątek 8.00-15.00

Dokumenty można także przesyłać pocztą - na adres do korespondencji:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Cudzoziemcy składający wnioski poprzez dziennik podawczy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie lub listownie, a także działający przez pełnomocnika będą zobowiązani osobiście stawić się we wskazanych punktach w celu pobrania odcisków palców.

INFORMACJA W SPRAWIE ABOLICJI

Kraków:
tel.: 12 422 09 13; 12 39 21 802; 12 39 21 804
poniedziałek w godz. 8.00 - 17, od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.30 e-mail: aspy@malopolska.uw.gov.pl
aurb1@malopolska.uw.gov.pl
Tarnów
tel.: 14 696 34 11; 14 621 38 06
e-mail: aplu@malopolska.uw.gov.pl
tgeb@malopolska.uw.gov.pl
Nowy Sącz
tel.: 18 540 23 41
e- mail: jhoj@malopolska.uw.gov.pl
jwid@malopolska.uw.gov.pl
alis1@malopolska.uw.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie – informacja w sprawie abolicji
Telefon o warszawskim numerze 22 601 75 25 jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach pracy Urzędu to znaczy w godzinach 8. 15 do 17.00. We wtorki i piątki telefon czynny będzie w godzinach 15.00-20.00. Informacje udzielane będą w językach:
- polskim,
- angielskim,
- rosyjskim,
- wietnamskim.

DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zachowany termin złożenia wniosku, wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Stempel potwierdza, do dnia wydania ostatecznej decyzji w ramach abolicji cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie.

Jeżeli w trakcie postępowania abolicyjnego cudzoziemiec złoży wnioski:
• o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
• o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się;
• o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, wnioski te pozostaną bez rozpoznania.

Ostateczna decyzja o udzieleniu zezwolenia w ramach abolicji powoduje wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawartych w innych decyzjach orzeczeń o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub orzeczeń o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

OPŁATY

Opłaty skarbową za wydanie decyzji administracyjnej można dokonać gotówką w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego), w kasie agencji bankowej w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 6.
Opłaty można dokonać również w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Wydział Podatków i Opłat UMK
31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10
Bank PKO S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

Opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej oraz opłaty za wydanie karty pobytu można dokonać w kasie agencji bankowej w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 6, albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Finansów i Budżetu
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000 NBP O/O Kraków
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 340 zł
Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki współpracuje także z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, które udzielają informacji cudzoziemcom w kwestiach związanych z abolicją. Lista organizacji znajduje się na stronie internetowej urzędu: Małopolski Urząd Wojewódzki

abolicja decyzje
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj