OCHRONA PRZED POWODZIĄ
2011-08-25
9 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. W ramach programu planowana jest m.in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkańców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią. Rada Ministrów wydała także rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. programu, którym będzie wojewoda małopolski.

„Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” ma charakter regionalny i będzie realizowany w latach 2011-2030. Jego zakres dostosowano do warunków dorzecza górnej Wisły i potrzeb wynikających z koniecznego ograniczenia zagrożenia powodziowego. Inwestycje będą prowadzone na Wiśle oraz jej dopływach m.in.: na Dunajcu, Nidzie, Nidzicy, Przemszy, Rabie, Sanie, Skawie, Sole i Wisłoce.
Program obejmuje m.in. prace przygotowawcze dotyczące oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz działania na rzecz ograniczenia zasięgu i skutków powodzi m.in. przez powiększanie przepustowości koryta rzeki, budowę kanałów, modernizację i rozbudowę systemu obwałowań oraz zabudowę i lokalne umocnienia rzek oraz potoków.

Program podzielono na dwie części: zadania realizowane w latach 2011-2020 oraz 2021-2030. Program zawiera listę 39 zadań inwestycyjnych w ramach 3 osi zadaniowych - 6 dotyczy zabezpieczenia doliny górnej Wisły przed zagrożeniem powodziowym; 8 - zabezpieczenia przed powodzią aglomeracji miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców, a 25 - obniżenia zagrożenia powodziowego w układzie zlewniowym. Do największych zadań należą m.in. zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Skawy do ujścia Dunajca, ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Kraków, ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla.

Koszt inwestycji szacowany jest łącznie na około 13 mld 151 mln zł, w tym w pierwszym okresie ponad 8 mld 872 mln zł, w drugim - ponad 4 mld 279 mln zł. Źródłem finansowania programu będą m.in. środki publiczne (w tym budżet państwa) i fundusze Unii Europejskiej.

„Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” objęte zostanie prawie całe województwo małopolskie (96,9%) i podkarpackie (98,2%), 64,4% powierzchni województwa świętokrzyskiego, 36,5% województwa śląskiego i 11,2% województwa lubelskiego. W grupie dużych aglomeracji miejskich (powyżej 100 tys. mieszkańców), które będą objęte programem, znalazły się takie miasta, jak: Kraków, Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Rzeszów, Tychy, Tarnów i zespół miast: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice i Sosnowiec. W ramach programu planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie Krakowa ponad 1,5 mld zł, Rzeszowa - 135 mln zł, Bielsko-Białej - 44 mln zł, Kielc - 37 mln zł, Katowic - 26 mln zł oraz 62 mln zł łącznie dla Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca.

Program będzie realizowany przez pełnomocnika rządu ds. programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Pełnomocnikiem zostanie wojewoda małopolski. Nadzór nad działalnością pełnomocnika będzie sprawował premier. Pełnomocnik będzie corocznie składał rządowi sprawozdanie z realizacji programu – w terminie do końca I kwartału następnego roku. Będzie także informował premiera o wszystkich zagrożeniach związanych z realizacją zadań programu.
powódź_Małopolska_rzeka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj