RUSZA DRUGA EDYCJA PROGRAMU DLA OFIAR PRZEMOCY
2011-04-14
Rusza druga edycja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który w ubiegłym roku zainicjował Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. Gminy mogą starać się o dofinansowanie, dzięki któremu m.in. powstaną kolejne punkty wsparcia dla osób dotkniętych przemocą.

W tym roku wojewoda zarezerwował w budżecie kwotę 3,6 mln zł na dofinansowanie dla gmin, które już podjęły działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2010, jak i dla tych, które chciałyby zacząć realizację zadań od bieżącego roku. Akces do programu zgłosiło 151 gmin.

- Jeśli będzie taka możliwość, przeznaczymy też pieniądze na dotację dla powiatów na przygotowanie lokali, do których kierowani byliby sprawcy przemocy. Nie powinno być tak, że to ofiary uciekają, muszą zmienić środowisko. Niech to sprawcy przemocy doznają wykluczenia - mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

W ubiegłym roku 109 małopolskich gmin otrzymało od wojewody w sumie 1,75 mln zł na realizację zadań związanych z przemocą w rodzinie. Dzięki temu powstało 121 punktów wsparcia i informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W punktach dyżurują pracownicy socjalni, policjanci, psychologowie, pedagodzy, terapeuci. Punkty są otwarte minimum 2-3 razy w tygodniu i przynajmniej raz popołudniu. Gminy opracowały program ochrony ofiar przemocy, organizowały akcje informacyjne: przygotowano ulotki, plakaty, były spotkania z mieszkańcami, seminaria, artykuły w lokalnej prasie.

W lutym 2011 roku przeprowadzone zostało kompleksowe badanie dotyczące realizacji przez gminy zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Badaniem objęto wszystkie 182 gminy z terenu województwa małopolskiego. Jak wynika z przeprowadzonego badania, w 2010 roku gminy udzieliły wsparcia 5079 rodzinom (16153 osobom w tych rodzinach). Najczęściej przyznawane formy pomocy to: świadczenia pieniężne – 3633, praca socjalna – 8817, pomoc prawna – 3509, działania terapeutyczne – 4554, udzielenie schronienia – 240 osobom. W 2010 roku przedstawiciele różnych służb wypełnili ok. 6 tys. formularzy Niebieskiej Karty.

Na 182 gminy 109 gmin sporządziło gminną diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, 141 gmin zadeklarowało posiadanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 104 gminy zaznaczyły, iż opracowały program ochrony ofiar przemocy. W 117 gminach działał punkt lub ośrodek wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w dużych miastach np. w Krakowie otwarto więcej niż jeden punkt). W punktach tych udzielono około 6900 porad, informacji, wsparcia, których najczęściej udzielali pracownicy socjalni, ale też zatrudnieni specjalnie w tych punktach specjaliści: psycholodzy, prawnicy, terapeuci. Punkty działały 2-3 razy w tygodniu i były dostępne zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i po południu i wieczorem.

W 19 gminach powstało i działa 27 grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy, w spotkaniach tych grup uczestniczą 404 osoby potrzebujące pomocy i wsparcia w zakresie przemocy.

Do końca 2010 roku w 108 gminach powołano zespoły interdyscyplinarne w skład których wchodzą m.in. pracownicy socjalni, przedstawiciele służby zdrowia, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi oraz policjanci. Prace zespołów mają na celu całościowe objęcie pomocą osób poszkodowanych.

We wszystkich gminach pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy. W sumie było to ponad 3,5 tys. osób.
Urząd Wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj