EKOLODZY O GÓRNEJ WIŚLE
2011-01-28
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski we wtorek, 25 stycznia spotkał się z przedstawicielami organizacji ekologicznych z Małopolski. Ekologowie rozmawiali z wojewodą o „Programie ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.

W ostatnich latach stale zwiększa się liczba powodzi. Ich przebieg jest coraz bardziej gwałtowny, a straty coraz większe. Spowodowane jest to głównie wzrostem liczby ludności, rozbudową infrastruktury komunikacyjnej i rolniczej oraz coraz częstszym zabudowywaniem zlewni rzek.

W dorzeczu górnej Wisły, a więc na terenach województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i lubelskiego w latach 1953 – 2006 straty te wynosiły niemal połowę wszystkich strat powodziowych w Polsce, choć powierzchnia tego dorzecza to zaledwie 15 proc. powierzchni kraju ( straty te wynoszą średnio 670,324 mln zł rocznie). Zagrożone podtopieniami są głównie duże aglomeracje miejskie. Ich gwałtownemu rozrostowi nie towarzyszy bowiem modernizacja kanalizacji deszczowej czy budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Aby zabezpieczyć przed powodzią pięć południowych województw kraju, powstał „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. W jego ramach m. in. oceniono stan istniejących zabezpieczeń: wałów przeciwpowodziowych , regulacji i umocnień koryt rzecznych i brzegów. Stan ten oceniono jako wysoce niewystarczający – wały są zbyt niskie i w złym stanie technicznym, a umocnienia koryt wymagają modernizacji, często nawet rozbiórki. Następnym krokiem było przygotowanie listy działań, które miałyby zmniejszyć skutki powodzi. W ramach programu mają być więc sporządzone mapy zagrożenia powodziowego, systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią oraz plany działań operacyjnych w czasie powodzi. W planach jest także 39 inwestycji, które mają zabezpieczać całą dolinę Wisły. Inwestycje te pozwolą w ciągu najbliższych 15-20 lat wyeliminować zagrożenie powodzią.

Z planowanych 39 inwestycji Małopolski dotyczy 14, z czego dwie dotyczą zabezpieczenia dużych aglomeracji miejskich: Krakowa i Tarnowa. Inwestycje będą prowadzone na Wiśle oraz jej dopływach: Dunajcu, Skawie, Rabie. W ramach programu planowana jest m. in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych, budowa stopnia wodnego w Niepołomicach, modernizację stopni wodnych w Krakowie i budowę kanału ulgi dla Krakowa. Koszt inwestycji to 13 mld zł, z czego na zabezpieczenie Krakowa przeznaczono ponad 1,5 mld zł, Nowego Sącza ponad 700 mln zł, Tarnowa 40 mln zł . Inwestycje mają być zrealizowane do 2030 roku.

Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony przed powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj