POMOC DLA POWODZIAN
2010-07-02
Do tej pory wojewoda małopolski wypłacił 55,8 mln z budżetu państwa w ramach pomocy po powodzi dla mieszkańców i samorządów. Oprócz tego samorządy otrzymały promesy na dofinansowanie odbudowy infrastruktury komunalnej, są też pieniądze na rozpoczęcie naprawy wałów.

- Chcemy jak najszybciej przekazać pieniądze do samorządów, by mieszkańcy mogli rozpocząć odbudowę zniszczonych domów i mieszkań - mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Powoli kończymy natomiast przekazywanie pomocy do 6 tys. zł, bowiem jest to forma pierwszej pomocy, więc każdy, kto był poszkodowany, powinien już ją otrzymać.

DO 6 TYS. ZŁ

29,4, mln zł przesłał wojewoda małopolski do samorządów na wypłacenie pierwszej pomocy na zakup najpotrzebniejszych rzeczy do 6 tys. zł dla poszkodowanych w czasie powodzi. Pomoc ta objęła prawie 11,2 tys. rodzin.

Każda rodzina, która otrzymała zasiłek do 6 tys. zł, jest też uprawniona do otrzymania 1000 zł na każde dziecko. Pomoc na cele edukacyjne dotyczy dzieci z zerówek oraz wszystkich typów szkół z wyjątkiem szkół dla dorosłych i szkół wyższych. Samorządy sporządziły listę osób, które są uprawnione do tej pomocy. Na tę pomoc potrzeba ponad 7,5 mln zł, które mają zostać przekazane z budżetu państwa.

NA REMONTY DOMÓW I MIESZKAŃ

5,3 mln zł przekazał też wojewoda małopolski na wypłatę pomocy dla mieszkańców Małopolski do 20 tys. zł na remonty i odbudowę domów zniszczonych w czasie powodzi. Pieniądze te posłużą do wyremontowania 367 domów.

Przypominamy, że każdy właściciel lub najemca domu czy mieszkania, które zostały zniszczone przez powódź, może otrzymać do 20 tys. zł na remont – osoba taka musi zgłosić się do swojej gminy. Wójt, burmistrz czy prezydent składa na tej podstawie wniosek do wojewody o przyznanie takiej pomocy.

Właściciele i najemcy, których domy lub mieszkania zostały zalane i szkody przekraczają 20 tys. zł, mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. W tym wypadku potrzebna będzie wycena szkód wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego -gmina wybierze rzeczoznawcę, który oceniać będzie szkody, zawrze z nim umowę, a opłaci go Małopolski Urząd Wojewódzki. Pomoc będzie udzielana w ratach – pierwsza ma wynosić 50 procent kosztów remontu lub odbudowy, druga zostanie wypłacona po przedstawieniu faktur i rachunków, dokumentujących wydatki. Jeśli się z poniesionych wydatków nie rozliczy, pieniądze będzie musiała zwrócić.

POMOC MIESZKANIOWA

Gminy otrzymają dodatkowe środki na pomoc mieszkaniową dla powodzian. Samorządy będą mogły wynajmować kontenery, a także mieszkania dla rodzin, które nie mogą wrócić do domów zniszczonych przez powódź lub osuwiska. Koszty najmu, do 1000 złotych miesięcznie (do końca listopada) na rodzinę, będą refundowane z budżetu państwa. Jeżeli kwota najmu będzie wynosić więcej, wówczas w kosztach będą partycypować będzie również, po połowie, samorząd oraz użytkownicy kontenera bądź mieszkania np.: jeśli koszt najmu zostanie określony na 1300 zł, to 1000 zł wyniesie dotacja ze skarbu państwa, a po 150 zł da samorząd i mieszkaniec.

Cztery małopolskie gminy będą objęte specjalnym rządowym programem pomocy dla gmin najbardziej dotkniętych przez powódź: Szczucin, Szczurowa, Lanckorona i Limanowa (te dwie ostatnie gminy otrzymały już po 10 mln zł). Wojewoda małopolski wystąpił o to, żeby program objął jeszcze kolejne cztery gminy: Wietrzychowice, Laskową, Gródek nad Dunajcem i Pleśną.

DLA SAMORZĄDÓW

Samorządy otrzymały też 17,9 mln zł na pokrycie kosztów akcji ratunkowej w czasie powodzi. Pomoc trafiła do 150 gmin (część najbardziej dotkniętych przez powódź gmin otrzymała kwoty większe niż 100 tys. zł), a 1,8 mln zł do 16 powiatów. Za te pieniądze samorządy mogły sfinansować najpilniejsze działania przeciwpowodziowe, m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, zakup wody pitnej i żywności, zakup worków i piasku. Pieniądze są przeznaczone na pokrycie 80 procent wydatków – pozostałe 20 procent gminy muszą pokryć ze środków własnych.

ODKOMARZANIE

3,2 mln złotych przekazaliśmy na odkomarzanie. Akcja prowadzona jest w 16 gminach. Odkomarzanie na terenach tych gmin obejmie 43 tys. ha. Pomoc otrzymały już: Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, Brzeszcze, Wieprz, Spytkowice k/Wadowic, Dąbrowa Tarnowska, Kraków, Borzęcin, Skawina, Radgoszcz, Biecz, Zator, Bochnia, Oświęcim, Niepołomice. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski wystąpił jeszcze do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dodatkowe 500 tys. zł na dofinansowanie akcji odkomarzania w gminach Tuchów, Drwina, Kęty, Chełmek, Mucharz oraz Brzesko.

ODBUDOWA INFRASTRKUTRURY KOMUNALNEJ

Małopolska otrzyma 133,94 mln złotych na odbudowę dróg i mostów zniszczonych po powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu tego roku. 139 małopolskich samorządów otrzymało promesy na dofinansowanie najpilniejszych inwestycji. W czasie powodzi Małopolska poniosła dotkliwe straty. W sumie szacuje się, że wynoszą one 2,6 mld zł. Samorządy szacują swoje straty na 1,7 mld zł, z czego komisja wojewódzka, która zajmuje się weryfikowaniem tych danych, potwierdziła już straty na łączną kwotę prawie 1,1 mld zł.

NAPRAWA WAŁÓW

30 mln zł już otrzymało województwo małopolskie na naprawę wałów i urządzeń wodnych, a jest szansa na kolejne 36 mln zł. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zwrócił się do MSWiA o przekazanie kolejnych funduszy w wysokości 36 mln zł na naprawę najbardziej uszkodzonych w czasie powodzi odcinków wałów.

powódź biskupice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj