KONTROLE W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
2010-05-14
Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zarządził kontrolę wszystkich małopolskich zakładów opieki zdrowotnej wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę małopolskiego. Ta największa do tej pory kontrola w Małopolsce obejmie 1416 zakładów.

Placówka medyczna, aby mogła działać legalnie, musi być wpisana do rejestru. W rejestrze prowadzonym przez wojewodę małopolskiego znajduje się 1416 zakładów opieki zdrowotnej. Każdy z nich ma obowiązek aktualizowania danych w rejestrze (do 14 dni od wprowadzenia zmiany). Jednak w wyniku przeprowadzonych kontroli doraźnych wojewoda zdobył informacje, że niektóre placówki nie dopełniają tego obowiązku.
- Mamy także sygnały z Narodowego Funduszu Zdrowia, że między rejestrem a rzeczywistością występują rozbieżności – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. - Dlatego zarządziłem sprawdzenie wszystkich małopolskich placówek wpisanych do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. To nie jest kontrola restrykcyjna. Jej celem jest dobro pacjenta.

Kontrolerzy sprawdzać będą, czy dane zapisane w rejestrze zgadzają się ze stanem faktycznym: m. in. jakie komórki organizacyjne posiada placówka i czy zgadza się ich liczba, czy kierownictwo placówki posiada odpowiednie kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zoz-u, czy placówka spełnia wymogi SANEPID-u (kontrolerzy będą ściśle współpracować z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi).
- Będziemy oceniać stan bezpieczeństwa sanitarnego – stan sanitarny i techniczny obiektów oraz to, czy placówka jest przygotowana do udzielenia nagłej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba – twierdzi dr hab. Rafał Niżankowski, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Krakowie. – Szczególny nacisk będziemy kłaść na zakłady, w których są przeprowadzane zabiegi w znieczuleniu ogólnym.

Kontrole NIE BĘDĄ OBEJMOWAĆ jakości i dostępności świadczeń medycznych, kwalifikacji personelu medycznego, czy prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wszystkie małopolskie zakłady opieki zdrowotnej wpisane do rejestru zoz prowadzonego przez wojewodę małopolskiego mają zostać sprawdzone do końca 2010 roku. Kontrole prowadzone będą przez dwuosobowe zespoły, a trwać będą w zależności od wielkości placówki od 1 do 3 dni. O terminie przeprowadzania kontroli każda placówka zostanie powiadomiona wcześniej.

Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, wydane będą zalecenia pokontrolne. Jeśli zakład opieki zdrowotnej nie wypełni zaleceń, zostanie wykreślony z rejestru, co faktycznie oznacza cofnięcie zgody na prowadzenie działalności. Według kodeksu wykroczeń za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez wpisu do rejestru grozi areszt, pozbawienie wolności lub grzywna. Nie jest możliwe także kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera z placówkami medycznymi kontrakty na podstawie danych zawartych w rejestrze. Placówka może otrzymać środki na tyle i takie oddziały czy łóżka, jak to jest zapisane w rejestrze.
W wyniku kontroli zostaną zaktualizowane księgi rejestrowe, wykreślone nie funkcjonujące zakłady i poradnie oraz wpisane poradnie funkcjonujące bez wpisania do rejestru. W związku z tym pacjent uzyska informacje o aktualnie działających poradniach i pracowniach diagnostycznych na ogólnodostępnej stronie internetowej.
Pacjent będzie mógł wchodząc na stronę www.rejestrzoz.gov.pl sprawdzić, gdzie aktualnie są zlokalizowane np. oddziały czy poradnie rehabilitacyjne i będzie miał pewność, że one tam funkcjonują w rzeczywistości.

W rejestrze zoz jest obecnie zarejestrowanych 1416 zakładów opieki zdrowotnej z Małopolski, w tym 1237 placówek niepublicznych. 333 zakłady posiadają powyżej 10 komórek organizacyjnych. Wśród wszystkich 1416 zakładów znajduje się 36 szpitali wielospecjalistycznych (w tym 27 publicznych) i 43 szpitale jednospecjalistyczne (w tym 9 publicznych). Nie możemy kontrolować zgodności z wpisem do rejestru zakładów, których rejestr prowadzony jest przez Ministra Zdrowia, a są to: Szpital Uniwersytecki, Szpital MSWiA, 5 Wojskowy Szpital oraz Centrum Onkologii.
szpital zdrowie choroba lekarz medycyna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj