ZARZĄD REWALORYZACJI W URZĘDZIE
2009-12-17
Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa od 1 stycznia przyszłego roku wejdzie w struktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski na bazie zarządu rewaloryzacji planuje utworzenie nowego wydziału. Wydział będzie się zajmował sprawami zabytków, a także przejmie z Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zadania związane z opieką nad grobami wojennymi. Dyrektor wydziału powołany zostanie w drodze konkursu. Konkurs ogłoszony będzie jeszcze w grudniu, a rozstrzygnięty najprawdopodobniej pod koniec stycznia.

64 pracowników Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa przejdzie do urzędu na podstawie artykułu 23’ kodeksu pracy, czyli na takich samych warunkach zatrudnienia.

Początkowo zadania zarządu rewaloryzacji pozostaną takie same, jak do tej pory, ale stopniowo, w ciągu najbliższego roku, będzie on reorganizowany. W przyszłości zarząd nie będzie inwestorem zastępczym ani nie będzie zajmował się nadzorem inwestorskim - będą to robić firmy zewnętrzne wyłonione w przetargu.

Również od 1 stycznia 2010 r. w struktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego włączone zostanie Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego. Będzie ono stanowić część Wydziału Polityki Społecznej.

Również w tym wypadku 76 pracowników przejdzie do urzędu na takich samych warunkach zatrudnienia, jakie mieli do tej pory. Zarząd rewaloryzacji pozostanie w swojej siedzibie przy ul. Brackiej 13, natomiast Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego przeniesie sie z ul. Krupniczej na ul. Basztową 22.

- Zamierzam w ten sposób podnieść efektywność naszych działań, a także zwiększyć nadzór - mówi Stanisław Kracik. - W tym wypadku nie ma potrzeby, aby zarząd czy centrum funkcjonowały jako odrębne jednostki z własnym budżetem. Mam też nadzieję, że w przyszłości to rozwiązanie pozwoli nam na oszczędności w obsłudze administracyjnej, dzięki czemu, z kolei, będziemy mogli zwiększyć zatrudnienie pracowników merytorycznych. Na przyszły rok są też planowane dalsze zmiany w administracji państwowej. Przygotowywana jest zmiana ustawy, która pozwoli na włączenie w struktury urzędów wojewódzkich inspekcji, które obecnie są samodzielne, ale podlegają wojewodzie, np. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny czy Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

ZARZĄD REWALORYZACJI ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH KRAKOWA

Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa został powołany przez prezydenta Krakowa 2 sierpnia 1974 r. Po utworzeniu w 1985 roku Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa obsługę tego Funduszu powierzono Zarządowi.
Zarząd jest specjalistyczną jednostką inwestorską w zakresie rewaloryzacji zabytków. Pełni funkcję inwestora zastępczego dla jednostek podporządkowanych wojewodzie małopolskiemu, na zlecenie organów i jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i fizycznych.
Do zakresu działania zarządu należy w szczególności: - przygotowywanie, zlecanie, nadzorowanie, i odbieranie prac budowlanych i konserwatorskich,
- obsługa finansowa Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa,
- rozeznawanie stanu prawno-własnościowego obiektów oraz uzyskiwanie opinii, zezwoleń i decyzji właściwych organów,
- rozliczanie finansowe prac z wykonawcami i właścicielami oraz zarządcami obiektów, przekazywanie im obiektów po wykonanych pracach,
- upowszechnianie doświadczeń i technologii w zakresie ochrony zabytków.

MAŁOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

Centrum zajmuje się kontrolami funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej. Centrum kontroluje:
- prawidłowość funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych - czy jest ona zgodna z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej,
- prawidłowość realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz kontrola warunków i wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego,
prawidłowość realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy dentystów oraz kontrola warunków i wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego,
- prawidłowość funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych w sprzęt i aparaturę medyczną. MCZP opracowuje również statystyki medyczne, a także organizuje egzaminy specjalizacyjne. Prowadzi również rejestr lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne na terenie województwa małopolskiego oraz rejestr placówek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Do zadań centrum należy również promocja zdrowia.
kraków wieża ratuszowa rynek główny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj