INTERNET SZEROKOPASMOWY W MAŁOPOLSCE
2009-03-18
Do 15 kwietnia samorządy mogą przesyłać lub składać osobiście wniosek o dofinansowanie podłączenia Internetu szerokopasmowego dla małopolskich szkół, placówek i bibliotek publicznych. Wnioski można składać na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie (parter, pokój 24).

Dotacja pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. Dla wszystkich województw w 2009 roku wynosi ona 1 mln zł. Dotacja może być przeznaczona tylko na wydatki związane z przyłączeniem do sieci.
Przypominamy: O dofinansowanie mogły starać się m.in. szkoły publiczne, zakłady kształcenia nauczycieli, centra kształcenia praktycznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki publiczne. Do 1 marca 2009 roku miały one czas na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów, związanych z uruchomieniem szerokopasmowego Internetu do właściwych urzędów gmin (miast).

Wójt (burmistrz, prezydent) ma czas do 1 kwietnia na rozpatrzenie i ocenę wniosków pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
Do 15 kwietnia natomiast samorządy (urzędy gmin) muszą przesłać lub złożyć osobiście zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie (parter, pokój 24). Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Infrastruktury MUW pod nr tel. 012 39 21 665, 012 39 21 663.

Na podstawie wniosków gmin przesłanych do MUW, wojewoda do 15 maja sprawdza i ocenia wnioski, a następnie do 31 maja przesyła zbiorcze zestawienie wniosków kwalifikowanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie (do 30 czerwca) minister, na podstawie otrzymanych wniosków kwalifikowanych, sporządza plan podziału środków z rezerwy celowej i przekazuje go wojewodzie. Plan ten określa wysokość dotacji, jakie mają otrzymać samorządy.

Szkoły, placówki, biblioteki, które otrzymają dotację mają czas na podłączenie Internetu szerokopasmowego do końca bieżącego roku. Na rozliczenie się z dotacji samorządy mają czas do 15 stycznia 2010 roku.


Rozporządzenie wraz z załącznikami.
internet
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj