PASZPORTY W NOWEJ SIEDZIBIE
2008-09-01
Od 1 września (poniedziałek) mieszkańcy Krakowa i Małopolski mogą załatwiać sprawy paszportowe, legalizacji pobytu cudzoziemców oraz nadawania obywatelstwa, w nowej siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Przy Rondzie 6.

Numery telefonów pozostają bez zmian:
sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 012 422 31 05
informacja paszportowa - 012 422 71 70, 012 39 21 820
sprawy cudzoziemców - 012 39 21 804, 012 39 21 859
sprawy obywatelstwa - 012 39 21 347, 012 39 21 352

Na ulicę Przy Rondzie przeniósł się cały Wydział, który do tej pory funkcjonował w dwóch miejscach: przy ul. Basztowej 22 oraz przy ul. Sebastiana 9-11. W nowej siedzibie pracują więc:
- Oddział Paszportowy,
- Oddział Nadzoru nad Ewidencją Ludności i Dowodami Osobistymi,
- Oddział do spraw Obywatelstwa i Rejestracji Stanu Cywilnego,
- Oddział Organizacji i Nadzoru oraz Spraw Społecznych,
- Oddział do spraw Cudzoziemców,
- Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Na parterze znajdują się dwie sale obsługi klientów. W jednej z nich 8 stanowisk przeznaczono na przyjmowanie wniosków paszportowych, a 4 stanowiska - na wydawanie paszportów. Zaprojektowano także punkt informacyjny, w którym pracownicy pomagają w załatwianiu spraw paszportowych oraz udzielają informacji dotyczących pozostałych oddziałów. Wydzielono również odrębne stanowisko dla kierownika sali. W drugiej sali na parterze obsługiwani są cudzoziemcy. Przygotowano tam 6 stanowisk do przyjmowania wniosków i udzielania informacji w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców. Mieszkańcy, składający wyjaśnienia w trakcie prowadzonych spraw, są przyjmowani w czterech wydzielonych pomieszczeniach, zapewniających poufność prowadzonych rozmów.

Również na parterze zlokalizowane są kasy przyjmujące opłaty m.in.: paszportowe, wizowe, za karty pobytu oraz opłaty skarbowe za czynności urzędowe.

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia oddziałów: Paszportowego, Organizacji i Nadzoru oraz Spraw Społecznych, a na II piętrze - oddziałów: Nadzoru nad Ewidencją Ludności i Dowodami Osobistymi, do Spraw Obywatelstwa i Rejestracji Stanu Cywilnego, do Spraw Cudzoziemców. Również na II piętrze urzęduje Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Nowa siedziba wydziału przeszła generalny remont i została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy: Małopolski Urząd Wojewódzki przygotował 5 tysięcy ulotek z informacją o zmianie siedziby. Ulotki otrzymywał każdy, kto zgłaszał się do starej siedziby oddziału paszportowego przy ul. Sebastiana 9 w Krakowie oraz do siedziby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22. Ulotki trafiły również do delegatur urzędu w Tarnowie i Nowym Sączu. Informacje o zmianie siedziby oddziału wysyłane zostały również do urzędów gmin, urzędów wojewódzkich oraz do wszystkich instytucji, z którymi wydział współpracuje, np. do Straży Granicznej, policji.
Przy Rondzie 6 - Paszporty
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj