Pomoc najbardziej potrzebującym. Konkurs Wojewody Małopolskiego
2021-02-10

Dać ubogim i potrzebującym nadzieję oraz wsparcie – taki jest cel otwartego konkursu ofert, ogłoszonego właśnie przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę i skierowanego m.in. do organizacji pozarządowych. Poprzez swoje projekty mogą one włączyć się w realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Wspólnym mianownikiem zadań konkursowych ma być udzielenie wsparcia rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Na realizację zadania konkursowego od 1 kwietnia do 31 października 2021 roku wojewoda Łukasz Kmita przeznaczył 500 tys. złotych. Termin składania ofert upływa 5 marca 2021 roku.


Przygotowany program pomocy społecznej winien być skierowany w szczególności do osób skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, zamieszkującym na terenie województwa małopolskiego. Zaproponowane działania powinny zmierzać do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej. Wśród propozycji może znaleźć się zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych. Do zadań konkursowych zaliczać będziemy systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

- Zachęcam organizacje, do których kierowany jest konkurs, aby tak jak w poprzednim roku, przygotowały oferty i wzięły w nim udział. Z Państwa zaangażowaniem możemy pomóc osobom, którym wsparcie jest najbardziej potrzebne, a jego szczególnym wymiarem jest organizacja śniadań wielkanocnych dla osób, które same nie są w stanie ich sobie zapewnić – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz działalność o charakterze wolontaryjnym, mające w statucie działalność z zakresu pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego.

W 2020 roku Wojewoda Małopolski przeznaczył na dofinansowanie realizacji analogicznych programów pomocy społecznej dla Małopolan kwotę łącznie około 800 tys. złotych.

Ogłoszenie


20211002_KONKURS20211002_KONKURS220211002_KONKURS3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj