Kolejna uchwała Rady Miasta Krakowa niezgodna z prawem
2020-01-03

To już kolejna uchwała kierunkowa, w której Rada Miasta Krakowa przekroczyła swoje uprawnienia, wydając Prezydentowi Miasta Krakowa wiążące polecenia i obligując go do konkretnych działań. Taki sposób formułowania uchwał kierunkowych – co podkreślaliśmy wielokrotnie i co potwierdził ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – jest niezgodny z prawem.

2 stycznia 2020 r. Wojewoda Małopolski unieważnił w całości uchwałę Nr XXX/800/19 Rady Miasta Krakowa z 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie podjęcia wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań w zakresie weryfikacji i oceny imprez oraz wydarzeń organizowanych na głównych placach Miasta Krakowa w celu systematycznego polepszania ich jakości.


W normie prawnej zawartej w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym nie mieści się nakazanie prezydentowi przez radę stosowania konkretnych rozwiązań prawnych ani też załatwienie konkretnej sprawy. Rada gminy nie może określać form działania organu wykonawczego.

Z treści ocenianej uchwały wynika natomiast jednoznaczny zapis wskazujący na oczekiwania Rady Miasta Krakowa względem Prezydenta Miasta Krakowa podjęcia działań w ściśle określonym przedmiocie, tj. przeprowadzenia weryfikacji i oceny imprez oraz wydarzeń organizowanych na głównych placach Miasta Krakowa w celu systematycznego polepszania ich jakości. Tym samym Rada Miasta Krakowa wypowiedziała się w materii należącej do kompetencji Prezydenta Miasta Krakowa. Wszak to Prezydent kieruje bieżącymi sprawami gminy. Rada wskazała przy tym szczegółowy sposób wykonania tych działań, uznając, że do realizacji określonego przez nią zadania powinny być powołane zespoły spośród m.in. pracowników Urzędu Miasta Krakowa, w tym przedstawiciele konkretnych komórek organizacyjnych wchodzących w strukturę organizacyjną tego Urzędu. A przypomnijmy, że kierownikiem Urzędu Miasta Krakowa jest Prezydent Miasta Krakowa i to on, określa jego organizację i zasady funkcjonowania.

Zaznaczmy, że Wojewoda Małopolski nie kwestionuje zasadności podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia oceny i weryfikacji imprez oraz wydarzeń organizowanych na głównych placach Miasta Krakowa, niemniej jednak uważa, że działania te winny być podjęte z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa.

Stanowisko Wojewody w tym przedmiocie było już wielokrotnie wyrażane w wydawanych aktach nadzoru, kwestionujących podobne uchwały kierunkowe Rady Miasta Krakowa. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, rozpoznając skargi Rady Miasta Krakowa w trzech tego rodzaju sprawach, podzielił stanowisko Wojewody o niedopuszczalności nakładania konkretnych obowiązków na Prezydenta Miasta Krakowa w uchwałach kierunkowych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E05DEA2EC7).

Podkreślamy kolejny raz, że gdyby działania Rady Miasta Krakowa dotyczące wskazanej problematyki przybrały treść rezolucji, względnie apelu do Prezydenta Miasta Krakowa, wówczas Wojewoda rozważyłby uznanie tych działań za prawnie dopuszczalne.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały kierunkowej RMK Nr XXX/800/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie weryfikacji i oceny imprez organizowanych na głównych placach Miasta Krakowa

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj