Kolejna uchwała Rady Miasta Krakowa niezgodna z prawem
2019-12-30

Wojewoda małopolski unieważnił w całości uchwałę Nr XXX/801/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących Standardów energetycznych w budynkach miejskich.

Organ nadzoru - w wyniku dokonanej oceny – kwestionuje dopuszczalność zapisów uchwały jako naruszających obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym.

W treści ocenianej uchwały wynika jednoznaczny zapis wskazujący oczekiwania Rady Miasta Krakowa względem organu wykonawczego do podjęcia działań w ściśle określonym przedmiocie - opracowanie i wdrożenie standardów energetycznych w budynkach należących do Gminy Miejskiej Kraków. Tym samym w ramach uchwały kierunkowej Rada Miasta Krakowa wypowiedziała się w materii należącej do kompetencji Prezydenta Miasta Krakowa. Rada Miasta Krakowa wskazała również szczegółowy sposób wykonania powyższych działań, uznając iż standardy te powinny objąć nowe inwestycje oraz modernizowane budynki.
Zdaniem organu nadzoru za nieuprawnione jest formułowanie przez Radę Miasta Krakowa w ramach uchwały kierunkowej nakazów stosowania konkretnych zachowań Prezydenta Miasta Krakowa - szczególnie redagowanie wytycznych, które narzucają organowi wykonawczemu gminy obowiązek podjęcia szczegółowych działań. Ponadto za niedopuszczalne należy uznać podejmowanie uchwał kierunkowych, których realizacja oznacza wkroczenie w kompetencję innych podmiotów.

Stanowisko organu nadzoru było wielokrotnie wyrażane w drodze wydawanych aktów nadzoru, kwestionujących podobne uchwały kierunkowe Rady Miasta Krakowa, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpoznając skargi Rady Miasta Krakowa w trzech tego rodzaju sprawach podzielił stanowisko organu nadzoru.
 
Prezydent Miasta Krakowa w przekazanym stanowisku podzielił stanowisko organu nadzoru w zakresie analizowanej uchwały kierunkowej rady Miasta Krakowa. Wskazuje, że uchwały kierunkowe powinny się ograniczać jedynie do określenia kierunków działania lub jego efektów. Nie może natomiast wskazywać sposobu realizacji uchwały i narzucać obowiązek wykonania konkretnych działań. Takie formułowanie uchwał wykracza poza kompetencje ustawowe rady gminy.

Wojewoda Małopolski nie kwestionuje zasadności podjęcia działań zmierzających do opracowania i wdrożenia standardów energetycznych w budynkach Gminy Miejskiej Kraków. Uważa jednak, że muszą być podejmowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego dot. uchwały Nr XXX/801/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. Standardów energetycznych w budynkach miejskich

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj