Kolejne uchwały Rady Miasta Krakowa niezgodne z prawem
2019-12-23

Wojewoda Małopolski unieważnił: uchwałę nr XXIX/764/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów; uchwałę nr XXIX/763/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa ws. przygotowania programu finansowania dla przedszkoli niesamorządowych działających w Krakowie oraz uchwałę nr XXIX/766/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu wspierającego poprawę wartości użytkowych i kulturowych budynków i obiektów małej architektury znajdujących się w zabytkowym zespole urbanistycznym Nowej Huty.

Stwierdzono nieważność wymienionych uchwał w całości. 

Po raz kolejny niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której Rada Miasta Krakowa usiłuje przekazać Prezydentowi konkretne polecenia do załatwienia wskazanych spraw. Rada nie ma uprawnień do wydawania takich poleceń i nie może też redagować wytycznych w taki sposób, jakby miały one charakter wiążący. Ponadto z dokumentacji przekazanych do naszego Urzędu, ukazujących procedowanie przez Rada Miasta Krakowa uchwał, widać, że Radni podejmują uchwały pomimo negatywnej opinii prawników oraz Prezydenta Miasta Krakowa co do treści projektów.  

I tak, dokonując oceny pod kątem zgodności z prawem uchwały nr XXIX/764/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów stwierdzono, iż treść uchwały nie tylko wykracza poza zakres upoważnienia przyznanego Radzie Miasta, ale także narusza obowiązujące przepisy prawa.  

Jak już kilkukrotnie przypominaliśmy, Rada Miasta nie posiada kompetencji do kreowania zobowiązań i zlecania ich wykonania Prezydentowi Miasta Krakowa. Kierunki działania powinny stanowić w swej istocie rekomendacje, a nie przesądzać o ostatecznej ich treści. W uchwale RMK nie tylko określiła skonkretyzowane działania dla Prezydenta polegające na stworzeniu programu budowy tzw. pitników, ale także wskazała jakie konkretne działania winien podjąć Prezydent celem umożliwienia realizacji tego zadania. Ponadto, w uchwale wskazano także na konieczność wyznaczenia jednostki miejskiej odpowiedzialnej za realizację programu, harmonogramu realizacji oraz przeprowadzenia konkursu na opracowanie projektu „Krakowskiego Pitnika”. Zaproponowano także zarezerwowanie środków finansowych w budżecie na rok 2020, które umożliwiłyby realizację programu. W naszej ocenie jest to nieuprawnione działanie Rady Miasta Krakowa, która usiłuje wytyczyć ścieżkę konkretnych kroków, jakie jej zdaniem ma podjąć Prezydent. Istotnym jest również fakt, że Rada Miasta Krakowa wkroczyła w kompetencje innych podmiotów, wypowiadając się w zakresie konstruowania budżetu i dysponowania mieniem komunalnym.  

Wobec wspomnianych argumentów, po poddaniu uchwały dokładnej analizie, należy stwierdzić, że użyte w początkowej jej części stwierdzenie „ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegające na podjęciu wszelkich możliwych i prawem dopuszczalnych działań” – nie zmieniają jej brzmienia i nie stanowią o określeniu kierunku działań, a nakazują Prezydentowi podjęcie działań enumeratywnie wskazanych przez Radę.  

Jednocześnie chcemy podkreślić, że Wojewoda Małopolski nie kwestionuje zasadności utworzenia tzw. pitników zasilanych z miejskich wodociągów. Działania zmierzające do realizacji takiego zadania muszą być jednak podjęte z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, a tak się nie stało w przypadku uchwały RMK nr XXIX/764/19.  


Wojewoda Małopolski unieważnił także w całości także uchwałę nr XXIX/763/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa ws. przygotowania programu finansowania dla przedszkoli niesamorządowych działających w Krakowie. W jego ocenie treść tej uchwały wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego przyznanego organowi stanowiącemu gminy oraz narusza obowiązujące przepisy prawa w stopniu istotnym. 

Również w tym przypadku Rada Miasta Krakowa nie tylko określiła skonkretyzowane działania Prezydenta dotyczące opracowania projektu uchwały w zindywidualizowanej sprawie, ale także wskazała, jaka winna być jej wiodąca treść. Tymczasem Rada Miasta nie posiada kompetencji do kreowania zobowiązań i zlecania ich wykonania Prezydentowi Miasta. 

Wojewoda Małopolski zwrócił uwagę na swoje dotychczasowe działania nadzorcze w odniesieniu do podobnych regulacji uchwał kierunkowych. Podkreślił też, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpoznając skargi Rady Miasta Krakowa w trzech tego rodzaju sprawach podzielił stanowisko organu nadzoru o niedopuszczalności nakładania konkretnych obowiązków na Prezydenta Miasta Krakowa w drodze uchwał kierunkowych. 

Co więcej, zdaniem Wojewody Rada Miasta Krakowa w sposób nieuprawniony postanowiła, iż ww. uchwała ma charakter prawa miejscowego. To nie znajduje uzasadnienia zarówno wobec brzmienia uchwały, jak i immanentnych cech aktów prawa miejscowego, które warunkują możliwość ich publikacji i tym samym nadania im adekwatnego zapisu dotyczącego wejścia w życie. Stanowi to zarazem naruszenie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca z 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Warto dodać, że Prezydent Miasta Krakowa w przekazanych wyjaśnieniach podzielił stanowisko Wojewody Małopolskiego w zakresie oceny analizowanej uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa. 

Dodatkowo, w opinii Prezydenta Miasta Krakowa wskazano, że projekt uchwały zawierał liczne wady natury legislacyjnej. Użyto w nim wielokrotnie różnych, sprzecznych pojęć (np. w tytule uchwały posłużono się sformułowaniem odnoszącym się do „przedszkoli niepublicznych”, by następnie w treści uchwały odnosić jej postanowienia „przedszkoli niesamorządowych samorządowych”). To w ocenie Prezydenta powodowało, że ostatecznie nie było możliwe ustalenie, jakich przedszkoli dotyczył projekt uchwały. Z tego powodu zwrócono radnym uwagę, że projekt ten przeczy zasadom prawidłowej legislacji, zaznaczając, iż gdyby akt o takiej treści został podjęty, byłby on obarczony istotnymi wadami. Pomimo tych negatywnych opinii Rada Miasta Krakowa na sesji w dniu 20 listopada 2019 r. podjęła rzeczoną uchwałę zwykłą większością głosów. 

Za nieważną w całości Wojewoda Małopolski uznał również uchwałę Nr XXIX/766/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu wspierającego poprawę wartości użytkowych i kulturowych budynków i obiektów małej architektury znajdujących się w zabytkowym zespole urbanistycznym Nowej Huty.

Z treści uchwały wynika, że Rada Miasta Krakowa spodziewa się podjęcia przez Prezydenta Krakowa czynności mających na celu stworzenie programu wspierania podmiotów zainteresowanych poprawą wartości użytkowych (m.in. termomodernizacją, naprawą wentylacji) oraz wartości kulturowych – jak kolorystyka, właściwe formy balkonów i loggii – w budynkach w obrębie zabytkowej części Nowej Huty. Ponadto radni zobowiązali Prezydenta do podjęcia działań zmierzających do zachowania lub odtworzenia oryginalnych obiektów małej architektury (murki, kwietniki). 

Po dokonaniu oceny przedmiotowej uchwały pod kątem zgodności z prawem stwierdziliśmy, iż treść uchwały wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego przyznanego Radzie Miasta Krakowa oraz narusza obowiązujące przepisy prawa w stopniu istotnym, podobnie jak to miało miejsce w przypadku dwóch cytowanych wyżej uchwał. 

Z treści uchwały wynika, że Rada Miasta Krakowa oczekuje od Prezydenta Miasta Krakowa czynności zmierzających do ustanowienia konkretnego programu o konkretnej treści. Tym samym Rada wypowiada się w kwestii należącej do kompetencji Prezydenta. Także w tym przypadku za niedopuszczalne należy uznać podejmowanie uchwał kierunkowych, których realizacja oznacza wkroczenie w kompetencję innych podmiotów – do organu wykonawczego należy gospodarowanie mieniem komunalnym oraz tworzenie i wykonywanie budżetu. 

Prezydent Miasta Krakowa w przekazanym stanowisku podzielił nasze stanowisko w zakresie analizowanej uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa. Wskazuje on, że treść postulatów zawartych w uchwale wykracza poza kompetencje ustawowe rady gminy. 

W ocenie organu nadzorczego uznanie działań Rady Miasta Krakowa za prawnie dopuszczalne mogłoby być rozważane wówczas, gdyby przybrały one charakter rezolucji.  

Wojewoda Małopolski po raz kolejny nie kwestionuje zasadności podjęty działań. Uważa jednak, że muszą być podejmowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.


Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego dot. uchwały nr XXIX/764/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego dot. uchwały nr XXIX/763/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa ws. przygotowania programu finansowania dla przedszkoli niesamorządowych działających w Krakowie

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego dot. uchwały nr XXIX/766/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu wspierającego poprawę wartości użytkowych i kulturowych budynków i obiektów małej architektury znajdujących się w zabytkowym zespole urbanistycznym Nowej Huty20190912 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj