Kolejna uchwała Rady Miasta Krakowa niezgodna z prawem
2019-12-16

Wojewoda Małopolski unieważnił uchwałę nr XXVIII/734/19 Rady Miasta Krakowa z 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zakupu filtrów do oczyszczaczy powietrza.

Także w tej uchwale kierunkowej radni przekroczyli swoje uprawnienia. Uchwała ma bowiem charakter – skierowanego do Prezydenta – polecenia konkretnego załatwienia danej sprawy, podjęcia działań w konkretnej, określonej przez radnych formie. Rada nie ma uprawnień do wydawania takich poleceń i nie może też redagować wytycznych w taki sposób, jakby miały one charakter wiążący. 

Tymczasem z treści uchwały wynika, że Rada Miasta Krakowa oczekuje od Prezydenta Miasta Krakowa podjęcia czynności zmierzających do zapewnienia środków finansowych lub samych filtrów do oczyszczaczy powietrza dla żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych niesamorządowych w sezonie zimowym 2019/2020. Rada Miasta Krakowa zatem nie tylko określiła skonkretyzowane działania Prezydenta polegające na zapewnieniu środków lub samych filtrów do oczyszczaczy powietrza dla placówek niesamorządowych, ale także wskazała, że działania te Prezydent Miasta Krakowa winien podjąć w sezonie zimowym 2019/2010.  

Prezydent Miasta Krakowa w przekazanym nam stanowisku wskazuje, że zapewnienie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup filtrów do oczyszczaczy powietrza lub samych filtrów dla żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych niesamorządowych jest niemożliwe z uwagi na brak podstaw prawnych. Dotacja przyznawana w ramach finansowania zadań oświatowych ma charakter podmiotowy, a cel przeznaczenia wydatkowania określa szczegółowo ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. To beneficjent dotacji decyduje o przeznaczeniu środków na zadania określone w art. 35 ust. 1 tej ustawy.

Ponadto nie ma możliwości, aby rada gminy określała cel przeznaczenia dotacji na zakup konkretnych przedmiotów. Podzielamy zdanie Prezydenta Miasta Krakowa, że środki przyznane beneficjentom dotacji mogą być wykorzystywane na dowolne wydatki, spośród wydatków wyraźnie dopuszczonych szczegółowymi przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  

Zgadzamy się również z tym, że jakiekolwiek próby zmiany ustawowego przeznaczenia dotacji, np. poprzez zawężenie jej przeznaczenia do zakupu filtrów do oczyszczaczy powietrza, są niedopuszczalne.  

Nieuprawnione było zatem takie działanie Rady Miasta Krakowa, które w ramach uchwały kierunkowej nakazywało organowi wykonawczemu podjęcie działań wbrew obowiązującym przepisom prawa, a zarazem stanowiło wkroczenie w kompetencje innych podmiotów w decydowaniu o przeznaczeniu środków przyznanych dotacji.  

Podkreślamy, że Wojewoda Małopolski nie kwestionuje zasadności zaopatrzenia placówek niesamorządowych w filtry do oczyszczania powietrza. Działania te winny jednak być podjęte z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa.  

Rozstrzygnięcie nadzorcze z 13 grudnia 2019 r. dotyczące uchwały nr XXVIII/734/19 Rady Miasta Krakowa z 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zakupu filtrów do oczyszczaczy powietrza.


Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj