Po wichurach w Małopolsce
2019-08-08

Przekazujemy informacje dotyczące wichur, które w ciągu minionej doby przeszły przez Małopolskę.

Przypomnijmy, że w związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wczoraj przesłało do powiatowych i miejskich centrów zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkich służb inspekcji i straży: 3 ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia o prognozowanych burzach z gradem oraz silnych deszczach, a także 1 ostrzeżenie hydrologiczne prognozujące gwałtowne wzrosty stanów wód w rzekach. Ze względu na możliwość wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, szczególnie prognozujących wystąpienie silnego wiatru, mogącego w porywach osiągać prędkość do 115 km/h, dla 14 powiatów województwa małopolskiego uruchomiony został ALERT RCB.

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej: na terenie gminy Radgoszcz zostały uszkodzone dachy na 4 budynkach mieszkalnych oraz  2 gospodarczych.
Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie:
•    m. Jodłówka-Wałki (gm. Tarnów) zerwane zostały dachy w całości na 3 budynkach mieszkalnych oraz częściowo na 7 budynkach użyteczności publicznej i gospodarczych (w tym na budynku remizy miejscowej OSP); uszkodzona została przeszklona ściana sali gimnastycznej przy szkole podstawowej;
•    w gm. Szerzyny ulewny deszcz spowodował podtopienia szkoły w Szerzynach  i Przedszkola Publicznego w Ołpinach oraz 4 budynków mieszkalnych. Ponadto w wielu miejscach uszkodzone zostały nawierzchnie dróg gminnych.

Są to wstępne, szacunkowe informacje i dotyczą głównie tych miejsc, w których interweniowała straż pożarna; dane te po weryfikacji mogą ulec zmianie.  

Dziś rano wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec skontaktował się telefonicznie z włodarzami gmin, które najbardziej ucierpiały, przekazując informację o pełnej gotowości Małopolskiego Urzędu w Wojewódzkiego w Krakowie do procedowania dostępnych form pomocy dla poszkodowanych.

W poszkodowanych gminach trwa usuwanie zniszczeń. Samorządy rozpoczęły wstępne szacowanie szkód powstałych w infrastrukturze, budynkach mieszkalnych i gospodarczych w gminie. Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie są z nimi w roboczym kontakcie, przypominając o zasadach poprawnego wypełniania wniosków o pomoc.

Przypomnijmy, że osoby/rodziny, które poniosły straty, mogą uzyskać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.
 
Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.
Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla osób/rodzin poszkodowanych i kieruje go do wojewody. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.

Odrębną kwestią są straty w uprawach rolnych czy szkody w infrastrukturze komunalnej samorządów, które stopniowo (tj. po otrzymaniu protokołów z jednostek samorządu terytorialnego), zgodnie z obowiązującymi procedurami, będą weryfikowane przez komisje wojewódzkie.

Interwencje Państwowej Straży Pożarnej
Do zdarzeń związanych  z przejściem frontu burzowego strażacy interweniowali około 90 razy, w tym 3 razy do zerwanych dachów i 17 do uszkodzonych dachów – pozostałe interwencje, to głównie wiatrołomy i zamuliska.20190806 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj