Posiłek w szkole i w domu
2019-04-10

Przypominamy, że zbliża się termin przekazywania danych przez szkoły (15 kwietnia 2019 r.) oraz składania wniosków organów prowadzących do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej wnioskiem (30 kwietnia 2019 r.) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (moduł 3). Program został przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Ma on na celu wspieranie w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267).

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.


W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości:

1) 80 000,00 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek,

2) 25 000,00 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Przewidziany jest obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

W myśl cytowanego wyżej rozporządzenia, wydatki na zadania związane z realizacją Programu muszą stanowić wydatki bieżące organów prowadzących szkoły, a zatem nie mogą być środkami inwestycyjnymi.

Rada Ministrów w rozporządzeniu ustaliła treść wniosku o udzielenie wsparcia finansowego do wojewody. Wniosek ten musi zawierać:
1)    nazwę, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – adres miejsca zamieszkania oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej organu prowadzącego,
2)    numery REGON i NIP organu prowadzącego,
3)    łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 Programu,
4)    wykaz szkół objętych wnioskiem wraz z informacją o wkładzie własnym organu prowadzącego i jego wysokości w odniesieniu do każdej z tych szkół,
5)    dane dotyczące szkół objętych wnioskiem:
a)    nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej szkoły,
b)    wskazanie zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia,
c)    liczbę uczniów w szkole według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku,
d)    informację o dotychczasowym sposobie zapewnienia żywienia uczniów w szkole, w szczególności o sposobie przygotowywania posiłków oraz liczbie i rodzajach oferowanych dań,
e)    informację o aktualnym stanie wyposażenia stołówki szkolnej lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, z uwzględnieniem warunków lokalowo-technicznych posiadanych przez szkołę,
f)    informację o planowanych sposobach wykorzystania wsparcia finansowego,
g)    przewidywane efekty realizacji zadania, w tym przewidywaną grupę odbiorców,
h)    kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania,
i)    wnioskowaną w odniesieniu do danej szkoły kwotę wsparcia finansowego, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia,
j)    informację o usługach, wyposażeniu lub wydatkach, które mogą być zaliczone do wkładu rzeczowego zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 lub 3 rozporządzenia, albo o braku takich usług, wyposażenia lub wydatków;
6)    informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie,
7)    imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego,
8)    dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, w przypadku organu prowadzącego, innego niż jednostki samorządu terytorialnego.
Niedotrzymanie przez organ prowadzący tych wymogów skutkuje, w myśl przyjętych zasad realizacji Programu, odrzuceniem wniosku bez wzywania o poprawę czy uzupełnienie.

Udzielając wsparcia organom prowadzącym szkoły, Wojewoda Małopolski opracował e-usługę na platformie ePUAP, która umożliwia prawidłowe (pod względem formalnym) przygotowanie wniosku i złożenie go drogą elektroniczną.
Wniosek elektroniczny zawiera formuły sprawdzające poprawność wypełnienia poszczególnych pozycji, a tym samym minimalizuje ryzyko jego odrzucenia ze względów proceduralnych.

Zachęcamy do udziału w Programie i wyboru przez organy prowadzące szkoły wskazanej wyżej ścieżki składania wniosków, gdyż w istotny sposób zwiększa ona prawdopodobieństwo pozytywnego przejścia naboru i uzyskania stosownej dotacji na realizację tak ważnych dla naszych dzieci zadań.

W celu złożenia wniosku należy:
1)    zalogować się do platformy ePUAP,
2)    przekopiować poniższy link do pola adresu przeglądarki internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=ag9300lhke&serviceId=SC:275920&formName=UG9zacWCZWsgdyBzemtvbGUgaSB3IGRvbXU=&kupName=V25pb3NlayBvIGRvdGFjasSZIG5hIHJlYWxpemFjasSZIHJ6xIVkb3dlZ28gcHJvZ3JhbXUgIlBvc2nFgmVrIHcgc3prb2xlIGkgdyBkb211IChtb2R1xYIgMyki
Osoby do kontaktu:
1)    Agnieszka Mikulska – tel.: 12 39 21 350,
2)    Tomasz Turaj – tel.: 12 39 21 341.

posiłek
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj