Razem bezpieczniej
2018-12-14
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza kolejny nabór wniosków do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Program „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

W budżecie państwa na rok 2019 na jego realizację została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6 000 000 złotych.

Rezerwa zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowane w czterech celach szczegółowych Programu.

26 listopada 2018 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, po rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. Programu, zaakceptował następujące rozwiązanie dot. podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację „Razem bezpieczniej”:

I. Cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł

Maksymalnie 4 projekty z każdego województwa, w tym:

- 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – łączna kwota dofinansowania – 600 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt – 100 000 zł,
- 1 projekt na cel priorytetowy 1a - budowa miasteczek ruchu drogowego – łączna kwota dofinansowania 300 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
- 1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25 000 zł.
II. Cel szczegółowy nr 2: Bezpieczne przejścia dla pieszych – łączna kwota dofinansowania –3 000 000 zł

Maksymalnie 12 projektów z każdego województwa, w tym:

- 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – łączna kwota dofinansowania – 2 200 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
- 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 a – Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym – łączna kwota dofinansowania – 300 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 50 000 zł,
- 3 projekty na cel szczegółowy priorytetowy nr 2 b – Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym – łączna kwota dofinansowania – 300 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 50 000 zł,
- 2 mikroprojekty – 200 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25 000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1 000 000 zł

Maksymalnie 5 projektów z każdego województwa, w tym:

- 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 - łączna kwota dofinansowania –500 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
- 1 projekt na cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży – 200 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 50 000 zł,
- 1 projekt na cel priorytetowy 3b – Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy – 200 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 50 000 zł,
- 1 mikroprojekt – 100 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25 000 zł.

IV. Cel szczegółowy nr 4: Edukacja dla bezpieczeństwa – 1 000 000 zł

Maksymalnie 5 projektów z każdego województwa, w tym:

- 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 4 – łączna kwota dofinansowania – 500 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
- 1 projekt na cel priorytetowy 4a – Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa – 200 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 50 000 zł,
- 1 projekt na cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach – 200 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 50 000 zł,
- 1 mikroprojekt – 100 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25 000 zł.
Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:

- 100 000 zł – dla projektów głównych oraz projektów dotyczących celu priorytetowego 1a – budowa miasteczek ruchu drogowego,
- 50 000 zł – dla projektów priorytetowych,
- 25 000 zł – dla 1 projektu mikro (mikroprojekt projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 000 odbiorców).
Przy czym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80% kosztów projektu. Wymagany jest także wkład własny (finansowy), który nie może być mniejszy niż 20% wartości zadania.

Nabór projektów (etap centralny) trwa do 25 stycznia 2019 roku (urzędy wojewódzkie do 25 stycznia 2019 roku przekazują do MSWiA maksymalnie 26 projektów z terenu województwa). Stosowna informacja widnieje na witrynie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem .

Komplet niezbędnych dokumentów (wzory dokumentacji do oceny projektów profilaktyczno-prewencyjnych, do obligatoryjnego wykorzystania przy ocenie tychże projektów wraz z wnioskiem, który jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe przesyłają do właściwych terenowo urzędów wojewódzkich) zamieszczony został na stronie internetowej programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedura”.

Jednocześnie informujemy, że propozycje projektów w wersji papierowej (oprawione 2 egzemplarze wraz z tożsamą wersją elektroniczną) należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2019 r.

Procedura mechanizmu dofinansowania – „Razem bezpieczniej” (2018-2020)
23-1241623-12730
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj