Czy to zgodne z prawem, by wiceburmistrzem gminy była żona przewodniczącego rady miejskiej?
2018-11-26
Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W związku z przygotowywanym artykułem prasowym zwracam się z prośbą o pilną informację: czy to zgodne z prawem, by wiceburmistrzem gminy była żona przewodniczącego rady miejskiej w tej samej gminie? Czy nie stanowi to naruszenia ustawy o samorządzie gminnym?

Oto nasza odpowiedź:

stosownie do normy prawnej ujętej w przepisie art. 24 f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6. Wójtowie, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, sekretarzami gminy, skarbnikami gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, osobami zarządzającymi i członkami organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi - nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
Tym samym w ocenie organu nadzoru fakt pełnienia przez żonę przewodniczącego Rady Miejskiej funkcji wiceburmistrza w tej samej gminie budzi poważne wątpliwości w zakresie legalności takiego połączenia.
20181130informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj