Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2018-11-28
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjaliści służb i instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, interwencji i pomocy rodzinom dotkniętym przemocą spotkali się, aby omówić i podsumować działania wykonywane przez poszczególne podmioty w latach 2017-2018.

Uczestnicy spotkania wypracowali również – w oparciu o diagnozy potrzeb – kierunki działań na rok 2019.

Przy określaniu najbliższych zamierzeń członkowie Zespołu zwrócili uwagę na:
- konieczność realizacji szkoleń podnoszących kompetencje oraz współdziałanie członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych bezpośrednio pracujących z rodzinami dotkniętymi przemocą,
- wzmożenie działań szkół i placówek oświatowych w diagnozowaniu, reagowaniu i organizacji pomocy dzieciom z rodzin, w których występuje zjawisko przemocy,
- zwiększanie przez instytucje wymiaru sprawiedliwości orzekania środków prawnych - probacyjnych, głównie zobowiązania do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, specjalistycznych placówek interwencji i pomocy oraz Wydziału Polityki Społecznej MUW.
20181128 Zespół220181128 Zespół1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj