Lepszy dojazd do szkoły, pracy, sklepu... Są kolejne środki na odbudowę infrastruktury komunalnej
2018-11-20
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wręczył je dziś wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Kolejne transze promes


Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymały: 16 października 2018 r., 31 października 2018 r. oraz 15 listopada 2018 r. promesy ogółem na kwotę 8 800 000,00 zł, w tym:

- gminy: 7 390 000,00 zł,
- powiaty: 1 410 000,00 zł.

Promesy przyznano 16 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 14 gminom oraz 2 powiatom na realizację łącznie 36 zadań, w tym:

- gminy: 31 zadań (remont dróg gminnych, remont przepustu),
- powiaty: 5 zadań (remont dróg powiatowych).

- Kwestię usuwania skutków klęsk żywiołowych traktujemy priorytetowo. Mam świadomość, jak duże spustoszenie potrafi spowodować na pozór niewielka rzeka. Wielokrotnie widziałem to, odwiedzając gminy dotknięte intensywnymi opadami deszczu. Zniszczona droga to utrudnione życie mieszkańców, to dłuższy dojazd do ośrodka zdrowia, szkoły czy pracy. Dlatego życzę, aby małopolskim samorządom udało się jak najszybciej zrealizować zamierzone inwestycje i przywrócić lokalnym drogom dobry standard – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik w trakcie spotkania z samorządowcami.

Promesy 2018 – podsumowanie

Łącznie w 2018 r. (z ww. promesami) promesy przyznano 101 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 89 gminom oraz 12 powiatom na realizację łącznie 434 zadań, w tym:

- gminy: 382 zadań (odbudowa/remont dróg gminnych, odbudowa/remont mostów, odbudowa kładki, odbudowa/remont przepustów, remont placu w centrum miasta, remont boiska sportowego),

- powiaty: 52 zadań (odbudowa/remont mostów, remont przepustów, remont dróg powiatowych).

W ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 r. dla jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, zostały przyrzeczone środki w łącznej kwocie 120 503 876,00 zł, w tym:

- gminom: 86 359 106,00 zł,
- powiatom: 34 144 770,00 zł.

Oprócz tego w 2018 roku małopolskim samorządom Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

25 jednostek samorządu terytorialnego otrzymało środki w łącznej wysokości 21 813 000,00 zł na dofinansowanie 32 zadań.
Wojewoda Małopolski zawarł umowy dotacji z 21 jednostkami samorządu w łącznej wysokości 17 492 603,00 zł na dofinansowanie 26 zadań, w tym:
- z 12 gminami w łącznej wysokości 7 890 751,00 zł, na dofinansowanie 12 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, właściwych prac związanych ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych),
- z 8 powiatami w łącznej wysokości 9 541 012,00 zł, na dofinansowanie 13 zadań (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych, właściwych prac związanych ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych),
- z samorządem Województwa Małopolskiego w wysokości 60 840,00 zł, na dofinansowanie 1 zadania (wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej).

Ogółem w 2018 r. 110 jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego otrzymało środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w łącznej wysokości 137 996 479,00 zł na dofinansowanie 460 zadań.

Ostateczna kwota wsparcia w 2018 r. małopolskich samorządów środkami budżetu państwa przeznaczonymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wraz z liczbą zrealizowanych zadań będzie znana po zakończeniu roku kalendarzowego (budżetowego).


Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Na realizację Programu w 2018 r. dla Małopolski przeznaczone zostały środki budżetu państwa w kwocie 35 779 057,00 zł.

W wyniku rezygnacji jednej gminy z realizacji zadania, zmniejszenia dofinansowania na realizację niektórych zadań podstawowych na łączną kwotę 1 557 113,00 zł oraz w związku z rezygnacją gminy z realizacji zadania ujętego na „Liście zadań rezerwowych”, Wojewoda Małopolski 9 listopada 2018 r. zatwierdził „Listę uaktualnioną nr 2 zadań ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania”. Na „Listę” wprowadzono według kolejności zadanie gminy Czernichów pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 601897K w miejscowości Wołowice odcinek 1 w km 0+000,00 - km 0+285,01 oraz odcinka 2 w km 0+000,00 - km 2+880,38”. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1 557 113,00 zł.

Na „Liście uaktualnionej nr 2 zadań ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w ramach limitu środków przeznaczonych dla województwa małopolskiego ujętych jest 59 zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Ww. „Lista” zamieszczona jest na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

- Cieszę się, że jest tak duży odzew ze strony samorządów, że jako gospodarze swoich małych ojczyzn angażujecie się Państwo w ich rozwój i chcecie podejmować rozmowy, których konstruktywny finał, jest właśnie taki jak dziś. Bardzo zależy nam na tej dobrej współpracy i z tego też względu przekazujemy Państwu kolejne transze promes jeszcze w listopadzie – podsumował wojewoda Piotr Ćwik.

Pełna lista promes z 20 listopada 2018 r.
promesypromesypromesypromesy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj