Ćwiczenia 'Patrol 18' w Małopolsce
2018-10-19
W dniach od 16 do 18 października na terenie Polski odbywały się ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem „Patrol-18”. Uczestniczyło w nich około 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego.

W ćwiczenie zaangażowało się 250 podmiotów, w tym resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów oraz 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego. Jeden z epizodów miał miejsce także w Małopolsce.

O KSWSiA, czyli cel ćwiczeń
Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) jest przedsięwzięciem cyklicznym, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96).

W trakcie Patrolu-18 prowadzone były działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi lub promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

„Patrol-18” również w Małopolsce
Epizod w ramach „Patrolu-18” odbywał się również w województwie małopolskim. Polegał on na wykryciu przewozu opakowań zanieczyszczonych resztkami nieznanej substancji chemicznej i był nadzorowany przez Ministerstwo Finansów przy współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.

- W ćwiczeniach, które odbyły się w ramach ogólnopolskich ćwiczeń „Patrol-18” na terenie Krakowa, uczestniczyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz przedstawiciele służb podległych Wojewodzie Małopolskiemu, między innymi Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Sprawdzaliśmy, jak w praktyce działają procedury w zakresie bezpieczeństwa publicznego dotyczące współdziałania, wymiany informacji oraz koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi służbami. Ćwiczenia miały pokazać, jak w sytuacji zagrożenia współdziałają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli. Polegały one na wykryciu przewozu przesyłki zawierającej nieznaną substancję chemiczną i likwidacji wynikających z tego faktu zagrożeń – mówi oficer prasowy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego komisarz Tomasz Kierski.

- By poradzić sobie z wyzwaniami, bardzo ważna jest koordynacja między poszczególnymi służbami i instytucjami. W takich sytuacjach jak ta, która była tematem ćwiczeń, wszyscy muszą wykazać się opanowaniem i profesjonalizmem, a przede wszystkim chęcią współpracy – i to bez wątpienia było widać podczas całego ćwiczenia. Dziękuję wszystkim służbom za zaangażowanie i współpracę podczas ćwiczeń. To kolejny przykład doskonale przeprowadzonej akcji, potwierdzający, że małopolskie służby to dobrze naoliwiony, spójny mechanizm, który tworzą profesjonaliści gotowi w każdej chwili do podjęcia nawet bardzo złożonych i wymagających działań – podsumowuje wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Przebieg ćwiczeń w Małopolsce
Do Referatu Służby Dyżurnej Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie wpływa anonimowa informacja o nielegalnym przewozie substancji niebezpiecznych. Jednocześnie o tym fakcie poinformowany zostaje dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Samochód ciężarowy przewożący substancje niebezpieczne zatrzymuje się na MOP Podłęże. Funkcjonariusze celno-skarbowi przystępują do jego kontroli. Jak się okazuje, kierowca nie ma kwalifikacji odpowiednich do przewozu materiałów niebezpiecznych ani wymaganej karty charakterystyk substancji chemicznej.

W związku z tymi nieprawidłowościami samochód zostaje skierowany pod eskortą na parking Oddziału Celnego w Krakowie na ulicy Nad Drwiną.

Tam po wstępnych oględzinach służby ustalają, że pojazd nie ma żadnego wyposażenia awaryjnego ani przeciwpożarowego. Ponadto ładunek nie jest właściwie zabezpieczony przed przemieszczeniem lub uszkodzeniem podczas jazdy, a opakowania są przeterminowane i zanieczyszczone na zewnętrznych powierzchniach resztkami nieznanej substancji chemicznej.

To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas wykonywania kontroli pojazdu zauważają również podejrzany pakunek, który może zawierać urządzenie wybuchowe. Poinformowana zostaje Straż Pożarna, Policja oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Na miejsce przyjeżdżają funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie, których zadaniem jest zneutralizowanie potencjalnego zagrożenia wybuchowego. Przybywają również strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Prace prowadzą także pozostałe służby podległe Wojewodzie Małopolskiemu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, sanepid, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Ładunek zostaje zneutralizowany, a próbki przewożonej substancji pobrane do badań. Służby kończą swoje czynności. Akcja kończy się powodzeniem.

Podsumowanie
Ważne są nie tylko same ćwiczenia, ale też wymiana obserwacji i zebranie wniosków. Dlatego też zaangażowane podczas epizodu służby 18 października zebrały się na spotkaniu podsumowującym przebieg epizodu.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia kryzysowego priorytetową rolą Policji jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia i odizolowanie ludzi od źródła potencjalnego zagrożenia. Tak więc w ramach ćwiczenia „Patrol-18” na miejsce w pierwszej kolejności wysłane zostały jednostki ruchu drogowego i prewencji, których zadaniem jest niedopuszczenie osób postronnych w miejsce zagrożone. Z uwagi na skalę rażenia potencjalnym materiałem chemicznym czy wybuchowym w tego typu sytuacjach konieczna może być również ewakuacja ludności lub całkowite zamknięcie pobliskiej trasy i zorganizowanie objazdów. Skierowano tu także Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji z Krakowa. W skład tej specjalistycznej jednostki policji wchodzą funkcjonariusze specjalizujący się w rozpoznaniu minersko-pirotechnicznym. Ich zadaniem jest określenie i ewentualne zneutralizowanie potencjalnego zagrożenia wybuchowego. Tylko poprzez takie praktyczne ćwiczenia jesteśmy w stanie zweryfikować, czy obowiązujące procedury i algorytmy są prawidłowe oraz czy współpraca między policją a innymi służbami, w szczególności komunikacja i podział zadań, przebiega sprawnie. Takie doświadczenia pozwalają na wskazanie i wyeliminowanie potencjalnych błędów, jakie mogłyby zdarzyć się podczas tego typu akcji – mówi oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Barbara Szczerba.

- W związku ze zdarzeniem, jakie miało miejsce na terenie Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z udziałem pojazdu przewożącego związki kadmu w płynie, udział brali przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. W toku skutecznie prowadzonych działań ratowniczych i indentyfikacyjnych nie doszło do zdarzeń wymagających działań oraz podejmowania decyzji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – podsumowuje rzecznik WSSE w Krakowie Jacek Żak.

- Działania WIOŚ w sytuacji nielegalnego przewozu substancji niebezpiecznych podejmowane są kompleksowo i zachowaniem wszystkich procedur. Działania WIOŚ są działaniami komplementarnymi w stosunku do innych służb – powiedział główny specjalista samodzielnego stanowiska ds. obronnych WIOŚ w Krakowie Mieczysław Miączyński.

- W ramach ćwiczeń „Patrol-18” inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podjęli czynności kontrolne, które polegały m.in. na weryfikacji uprawnień przewoźnika do wykonywania przewozu drogowego, kontroli dokumentacji dotyczącej kierowcy, tj. jego uprawnień do prowadzenia pojazdu, oraz analizie jego czasu jazdy i odpoczynku. Ponadto inspektorzy przeprowadzili działania kontrolno-profilaktyczne na zawartość alkoholu. Sprawdzeniu poddano również różne aspekty dotyczące przewożonego ładunku, począwszy od sprawdzenia dokumentacji poprzez ustalenie rodzaju ładunku, kontroli przestrzeni ładunkowej, w tym sprawdzenia właściwego zabezpieczenia towaru, oraz weryfikacji rodzaju opakowań, w których umieszczony został ładunek. Kontrolowany pojazd poddano ważeniu, aby określić i zweryfikować wagę przewożonego towaru oraz porównać stan faktyczny z deklaracją w dokumentach przewozowych. Dodatkowo weryfikowano przewożony ładunek pod kątem zgodności z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych ADR, przepisach o przewozie odpadów, przepisach ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Kontrolowano również stan techniczny samochodu oraz rodzaj paliwa znajdującego się w jego zbiorniku – opisuje kierownik Oddziału w Chrzanowie Inspekcji Transportu Drogowego Jacek Kocjan.

- Ćwiczenia „Patrol–18” integrujące służby ratownicze i instytucje w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, zaangażowane w usuwanie zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz chemiczno–ekologicznym, niosą ze sobą wielką wartość w zakresie koordynacji dowodzenia i praktycznego sprawdzenia przepływu informacji pomiędzy szczeblami dowodzenia powiatu – miasta – województwa i kraju. Dzięki tego typu przedsięwzięciom o charakterze ogólnokrajowym jesteśmy w stanie lepiej przygotować się do skutecznego i kompetentnego działania w sytuacji wystąpienia podobnego zdarzenia w rzeczywistości, a co za tym idzie, zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony mieszkańcom Krakowa, województwa i - szerzej traktując - Polski – mówił oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie kpt. Bartłomiej Rosiek.
20181019 patrol 18 120181019 patrol 18 220181019 patrol 18 320181019 patrol 18 420181019 patrol 18 520181017 ćwiczenia Patrol 18
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj