Po opadach w Małopolsce
2018-07-20
Intensywne opady deszczu w Małopolsce ustały – aktualnie dla naszego województwa nie ma ostrzeżeń meteorologicznych, obniżony został też stopień ostrzeżenia hydrologicznego (z trzeciego na drugi). Sytuacja powoli się stabilizuje.

Wicewojewoda małopolski Józef Gawron omówił dziś bieżącą sytuację z dyrektorami wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz przedstawicielami wojewódzkich służb oraz inspekcji, a także Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- Służby sprawnie usuwają skutki tych intensywnych opadów, z którymi ostatnio mieliśmy do czynienia. Na tym etapie najważniejsze jest monitorowanie sytuacji i to, aby samorządy sprawnie przystępowały do inwentaryzacji i szacowania szkód. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie jest w pełnej gotowości i uruchomił stosowne procedury – zaznaczył wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

We wtorek planujemy spotkanie podsumowujące działania ratownicze oraz otrzymane od samorządów informacje o wielkości szkód, strat i potrzeb.

Aktualnie mamy informacje, że ucierpiała głównie infrastruktura komunalna. Szkody dotyczące mienia mieszkańców to przede wszystkim zalane piwnice i sutereny. Na razie napływają pojedyncze wnioski o pomoc. Gminy Ochotnica Dolna, Dobra, Nowy Targ, Kamienica, Limanowa (miasto i gmina) i Krościenko nad Dunajcem zgłosiły, że w związku ze szkodami w gospodarstwach domowych będą występować o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (komisje są w trakcie szacowania strat).

Przypomnijmy, że poszkodowani wskutek intensywnych opadów mieszkańcy mogą otrzymać pomoc w wysokości do 6 tysięcy złotych na zaspokojenie bieżących potrzeb (np. prace czy zakupy, które trzeba pilnie wykonać, by zaspokoić najważniejsze potrzeby życiowe), do 20 tysięcy złotych na remont budynku lub lokalu mieszkalnego, do 200 tysięcy złotych na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego. Po otrzymaniu zapotrzebować od samorządów wojewoda wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wskutek intensywnych opadów deszczu wystąpiły szkody w infrastrukturze komunalnej – otrzymujemy pierwsze pojedyncze raporty z gmin na ten temat. Ponieważ trwa jeszcze usuwanie szkód, na tym etapie nie jest możliwe ich oszacowanie. Natomiast co do zasady w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych samorządy mogą uzyskać dofinansowanie do 80% (przy minimum 20% wkładu własnego) na zadania takie jak remonty i przebudowy dróg, mostów, przepustów, kładek, urządzeń sieci kanalizacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, ujęć wody pitnej itp. Po wystąpieniu na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego klęski żywiołowej wójt, burmistrz, prezydent miasta (w przypadku samorządów gminnych), zarząd powiatu (w przypadku samorządów powiatowych) lub zarząd województwa (w przypadku samorządu wojewódzkiego) powołuje komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej. Komisja ta sporządza protokół strat, który później weryfikowany jest przez Komisję Wojewódzką do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez j.s.t. powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek, powoływaną zarządzeniem przez Wojewodę Małopolskiego. Szacowana jest wartość strat i następnie informacja jest przekazywana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które decyduje o przyznaniu środków.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydziały Polityki Społecznej, Rolnictwa i Infrastruktury – jest w stałym kontakcie z samorządami. Niemniej jednak, aby usprawnić szacowanie strat – przekażemy samorządom pisma przypominające wszystkie procedury, które na tym etapie mogą okazać się potrzebne.

Informacja na temat aktualnej sytuacji hydro- i meteorologicznej na terenie województwa małopolskiego - stan na godz. 12:00 20 lipca 2018 r.

Sytuacja na terenie województwa małopolskiego

Na terenie województwa małopolskiego w wyniku intensywnych opadów deszczu w wielu miejscach doszło do uszkodzenia nawierzchni dróg, zamulenia przepustów i rowów melioracyjnych. Szczególnie nasilenie zdarzeń miało miejsce na terenie powiatów: limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

Na terenie powiatu nowotarskiego sytuacja hydrologiczna powoli się stabilizuje. Trwa zrzut wody ze zbiornika Czorsztyńskiego. Nadal w gm. Krościenko n/D. - odciętych jest 24 stałych mieszkańców os. do KRASU w m. Krościenko. GOPR dowozi pontonami niezbędne artykuły. Z chwilą opadnięcia wód, gmina przygotowała żwir do udrożnienia drogi i umożliwienia komunikacji drogowej z mieszkańcami. W m. Harklowa zakończono układanie worków z piaskiem. Sytuacja opanowana, woda wraca do koryta Dunajca. Trwa jeszcze wypompowywanie wody przez PSP z piwnic i studni.

Na ternie Miasta i Gminy Szczawnica w dniu 19.07 uszkodzeniu uległy drogi: ul. Czarna Woda, ul. Jana Pawła II, ul. Słona Młaka, ul. Sielska, ul. Połoniny, ul. Brzeg, ul. Sopotnicka, ul. Pod Sadami, ul. Maćka zza Ławy, ul. Szlachtowska, ul. Zawodzie, ul. Języki, ul. Jana Wiktora.

Zauważalne jest systematyczne obniżanie się poziomu wód na wszystkich ciekach w powiecie.

Na terenie powiatu limanowskiego nadal 71 zabudowań mieszkalnych w gminie Kamienica (m. Szczawa i Zasadne) jest odciętych ze względu na uszkodzenia dróg. Na chwilę obecną nie jest konieczna pomoc. Drogi powiatowe wszystkie przejezdne. Nieprzejezdna jest nadal droga wojewódzka 986 na odcinku Lubomierz – Kamienica oraz kilka dróg lokalnych. Brak opadów deszczu powoduje znaczny opad wód w rzekach i potokach. W dniu dzisiejszym PSP i OSP będą kontynuować wypompowywanie wody z piwnic i studni.

W miejscowości Dobra – zniszczona droga na osiedlu Palki, Palkije, Syndyki i Noworolniki, uszkodzone płyty ażurowe zabezpieczające drogę i podmyty chodnik. Akcja ratownicza jednostek OSP, zostały skierowane koparki do najbardziej uszkodzonych miejsc, doraźne zabezpieczenie uszkodzonych miejsc. Na osiedlu Suchany potok Judy nie mieści się w korycie, niedrożne przepusty.

W Mszanie Dolnej na ulicach: Leśna, Zielona, Mroza i Ogrodowa niedrożna kanalizacja spowodowała podtopienia jezdni. Dwa przepusty wymagają udrożnienia oraz przejazd kolejowy na ul. Ogrodowej został zanieczyszczony. Uszkodzone zostały pobocza drogi na ul. Zakopiańskiej do osiedla „Bołdony” oraz ul. Krakowska osiedle „Zarąbki” Na ulicy Ogrodowej zatkana została kanalizacja burzowa na odcinku około 100 metrów. Na ulicach Słonecznej na odcinku 100 metrów zniszczone zostały korytka.

Na terenie powiatu tatrzańskiego również następuje stabilizacja. W m. Murzasichle gm. Poronin nadal przerwana magistrala wodna. Bez wody pozostaje ok. 3000 osób. Wodę do celów spożywczych zapewnił Wójt Gminy. Drogi przejezdne. Mają być podjęte dalsze działania PSP związane z wypompowywaniem wody z zalanych posesji.

Na terenie powiatu tarnowskiego w gminie Wietrzychowice, w związku z intensywnymi opadami deszczu w nocy z 19/20 lipca br. zniszczeniu uległo: drogi około 9,4 km.

Na pozostałym terenie województwa małopolskiego opady deszczu zanikają bądź ustały, co powoduje spadek poziomu wód w większości rzek. Sytuacja hydro- i meteorologiczna ulega znacznej stabilizacji. Nie odnotowano poważnych zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie całego województwa.

Utrudnienia komunikacyjne

Utrudnienia w ruchu drogowym:
pow. limanowski:
- m. Lubomierz – nieprzejezdna droga wojewódzka nr 968;
- m. Zasadne – nieprzejezdna droga gminna;
- m. Szczawa – nieprzejezdna droga gminna;
- m. Kamienica – podmyty most, nieprzejezdna droga wojewódzka nr 968;

Sytuacja hydrologiczna

Strefy stanów wody:
- w dolnej części strefy stanów wysokich: na Małej Wiśle, Wiśle, Sole, na ogół na Skawie, Skawince, Rudawie, Rabie, Szreniawie, Uszwicy, na Dunajcu i jego tatrzańskich dopływach i na Popradzie,
- w górnej części strefy stanów średnich: na Białej Tarnowskiej i Ropie,
- w dolnej części strefy stanów średnich: na Prądniku.

Prognoza hydrologiczna od godz. 8.00 dnia 20.07.2018 r. do godz. 14. do dnia następnego

Do godzin przedpołudniowych w związku z prognozowanymi opadami deszczu, na tatrzańskich dopływach Dunajca spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich z możliwością ponownego przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. W dalszej części doby prognozowane są spadki poziomu wody na ogół w strefie stanów wysokich, przy nadal punktowo utrzymujących się stanach ostrzegawczych. Stany wód na Białce w Trybszu i na Dunajcu w Sromowcach Wyżnych spadną poniżej stanu alarmowego. Na małopolskim odcinku Małej Wisły prognozowane są wzrosty poziomu wody związane ze spływem wód opadowych w profilu Jawiszowice, w dolnej części strefy stanów wysokich przy utrzymującym się stanie ostrzegawczym. Na Wiśle, jedynie w Szczucinie w pierwszej części doby obserwowany będzie wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich przy utrzymującym się stanem ostrzegawczym. Na pozostałym odcinku Wisły prognozowany jest spadek poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich, przy utrzymującym się stanem ostrzegawczym w Karsach.

Zrzuty wód ze zbiorników (dnia 19.07.2018 r.):
- Rożnów - 900 m3/s, (od godz. 22.00) – utrzymana wysokość zrzutu
- Czchów - 1000 m3/s (od godz. 22.00) – zmniejszony o 100 m3/s

Wprowadzone alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe.

Stan alarmu przeciwpowodziowego obowiązuje:
- powiat limanowski od godz. 21:30 dnia 18.07.2018 r.
- gmina Krościenko n/D. od godz. 01.00 dnia 19.07.2018 r.
- gmina Ochotnica Dolna od godz. 2.00 dnia 20.07.2018 r.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego obowiązuje:
- powiat myślenicki od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.,
- powiat nowotarski od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.,
- miasto i gmina Myślenice od godz. 20.20 dnia 18.07.2018 r.,
- gmina Pcim od godz. 20.00 dnia 18.07.2018 r.,
- gmina Łapanów od godz. 21.00 dnia 18.07.2018 r.,
- gmina Raciechowice od godz. 22.30 dnia 18.07.2018 r.,
- gmina Łapsze N. od godz. 22.00 dnia 18.07.2018 r.,
- gmina Jabłonka od godz. 23.00 dnia 18.07.2018 r.,
- gmina Krościenko n/D. od godz. 23.00 dnia 18.07.2018 r.,
- gmina Czorsztyn od godz. 00.45 dnia 19.07.2018 r.,
- gmina Łososina Dolna od godz. 07:04 dnia 19.07.2018 r.,
- Miasto Oświęcim od godz. 17.00 dnia 19.07.2018 r.,
- gmina Bolesław od godz. 8.30 dnia 20.07.2018 r.,
- gmina Mędrzechów od godz. 8.30 dnia 20.07.2018 r.,
- gmina Gręboszów od godz. 8.30 dnia 20.07.2018 r.,
- gmina Szczucin od godz. 8.30 dnia 20.07.2018 r.,
- gmina Wietrzychowice od godz. 7.00 dnia 20.07.2018 r.

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach
– w załączonej tabeli


WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU NR I:21

WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH - STOPIEŃ ZAGROŻENIA: 2
Prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostaną przekroczone w profilach Karsy oraz Szczucin. W profilu Jawiszowice poziom wody w nocy może przekroczyć stan alarmowy.
WAŻNOŚĆ: DO GODZ. 18:00 DNIA 20.07.2018

Zaangażowane siły

PSP przeprowadziła około 301 interwencji (stan od godz. 00.00 do 10.00 dn.20.07.2018 r.)

Prognoza pogody: ważność od godz. 07:30 dnia 20.07.2018 do godz. 07:30 dnia 21.07.2018

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C,w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C, na szczytach Beskidów od 14°C do 17°C, w partiach szczytowych Tatr około 10°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północny i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo w górach zanikające opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich około 12°C, na szczytach Beskidów od 11°C do 14°C, w partiach szczytowych Tatr około 7°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

TAURON Dystrybucja S.A.: informacja o nieplanowanych wyłączeniach (awariach na terenie województwa – stan na godz. 6.00 w dniu 20.07.2018 r.).
Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 5
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 239

Zamknięte szlaki turystyczne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

- szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich;
- szlak wokół Morskiego Oka oraz na Rysy;
- mostek przy Wielkim Stawie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich;
- odcinek Ścieżki nad Reglami z Polany Małołąckiej do Przysłopu Miętusiego;
- szlak przez Dolinę Małej Łąki na przełęcz Kondracką;
- szlak z Kuźnic na Przełęcz między Kopami Doliną Jaworzynki;
- szlak na Kasprowy Wierch z Kuźnic, przez Myślenickie Turnie;
- szlak z Murowańca do Czarnego Stawu;
- szlak z Brzezin do Murowańca;
- szlak z Murowańca na Rówień Waksmundzką;
- szlak z Rusinowej Polany na Polanę pod Wołoszynem;
- szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza na Psią Trawkę,
- szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem - zamknięty do odwołania

Z powodu intensywnych opadów deszczu Jaskinia Mroźna została częściowo zalana- jest nieczynna do odwołania.
Droga Oswalda Balzera z Zakopanego do Morskiego Oka na odcinku od skrętu na Murzasichle do ronda na Wierch Porońcu – zamknięta
20180720 spotkanie podtopienia220180720 spotkanie podtopienia120180720 spotkanie podtopienia320180720 rzeki-po spotkaniu
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj