Paragraf zdrowego rozsądku. Komentarz wojewody małopolskiego w sprawie kontroli organizacji ruchu drogowego w Krakowie
2018-02-27
Od grudnia 2015 roku Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi kontrolę organizacji ruchu drogowego w Krakowie. Kontrola ta dotyczy zgodności zaproponowanych rozwiązań z przepisami prawa. I tylko tego aspektu. Jak się okazuje – tylko i aż.

Dodajmy, że repertuar prawidłowych z punktu widzenia prawa narzędzi i pomysłów organizacyjnych, po które może sięgnąć Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (jednostka odpowiedzialna – z ramienia Prezydenta Miasta Krakowa za organizację ruchu drogowego w Krakowie), jest w tym przypadku znaczny. Do tej pory ZIKiT nie zaproponował jednak rozwiązania organizacyjnego, które nie budziłoby wątpliwości prawnych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Moim zadaniem jest badanie organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego i zgodności z obowiązującymi przepisami. Gdy coś jest niezgodne z prawem, nie mogę tego lekceważyć.

Podkreślę raz jeszcze, że odnosimy się wyłącznie do zgodności tych rozwiązań z prawem. Samorząd, co przypominam po raz kolejny, „rządzi się sam”, ale nie może przekraczać granic prawa. W trakcie kontroli – dążąc do wypracowania dobrych i zgodnych z prawem rozwiązań – prowadziliśmy partnerską współpracę, o czym świadczą liczne spotkania i wymiana korespondencji.

Po otrzymaniu w styczniu 2018 r. projektu organizacji ruchu w Krakowie 26 lutego 2018 r. skierowaliśmy do ZIKiT-u pismo wskazujące normy, które w ocenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały w pełni uwzględnione.

Pewien paragraf – jak się zdaje – w sposób szczególny został naruszony. To paragraf zdrowego rozsądku, bez którego bardzo trudno prowadzić jakiekolwiek działania organizacyjne, a który jest podstawą wszelkich uregulowań.

Czego bowiem dotyczą nasze zastrzeżenia? Wymienię je pokrótce – są to zresztą te same uwagi, które zgłaszamy od dłuższego czasu.

1. Nie można sprzedawać samego opakowania bez produktu. Strefa płatnego parkowania P2 na Kazimierzu w projekcie organizacji ruchu składa się m.in. z określonej prawidłowo liczby miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Tymczasem podczas wizji lokalnej pracownik Wydziału Infrastruktury nie stwierdził żadnego prawidłowo wyznaczonego miejsca parkingowego dla tych osób. Nieprawidłowe są też oznakowania, które można zobaczyć w tej strefie płatnego parkowania. Produkt z jednej strony nie jest zatem jeszcze gotowy, z drugiej ma wady. Mimo to są za niego pobierane opłaty.

2. Jeżeli coś jest „publiczne”, to nie jest „prywatne”. Na Kazimierzu, na drodze publicznej, wprowadzona została tzw. strefa ograniczonego ruchu – samo w sobie nie stanowi to naruszenia przepisów. Wątpliwości budzą jednak wyznaczone wyjątki, zwłaszcza te, które umożliwiają dostęp do drogi publicznej po wykupieniu abonamentu. I nie jest też tak, że drogi publiczne są budowane i utrzymywane na wyłączność jednej grupy użytkowników, np. mieszkańców. Ponadto abonament winien uprawniać do tańszego parkowania, a nie do korzystania z drogi publicznej.

3. Podobnie nie istnieje przepis, który zarządcy drogi publicznej dawałby uprawnienie do decydowania, kto z tej drogi publicznej może korzystać, a kto nie. Dlatego też wątpliwości może budzić podanie jako wyjątku od zakazu ruchu tabliczki „nie dotyczy z zezwoleniem zarządcy drogi”.

4. Wyjątkiem od ograniczeń mają być też „służby specjalne”. W tym katalogu ma się mieścić: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nasuwa się pytanie: co z Policją i Strażą Miejską?...

5. Szereg wątpliwości budzą również kombinacje znaków drogowych, które zostały zastosowane na Kazimierzu, np. połączenie czterech znaków, na których od każdego zastosowano wyjątek w postaci tabliczki. Czy aby na pewno takie wielopoziomowe oznakowanie jest czytelne i gwarantuje płynność ruchu kierujących pojazdu?

Opinię zawierającą te zastrzeżenia przekazaliśmy ZIKiT. Na informację o podjętych działaniach oczekujemy 30 dni. Mam nadzieję, że Miasto Kraków dołoży starań o wypracowanie zgodnych z prawem rozwiązań dotyczących organizacji ruchu drogowego. Przed wprowadzeniem nowej, poprawionej organizacji ruchu w życie, zalecam kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury.

Wojewoda małopolski
Piotr Ćwik

Ocena projektu organizacji ruchu
urzad komentarz1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj