pois
 
 
 

 

Opracowanie i aktualizacja:


Wydział Administracji i Logistyki

 


© Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie

Wydział Administracji i Logistyki
Kraków 2012-2015

Małopolski Urząd Wojewódzki

   Aktualności

2018 r.

Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego za III kw. 2018 r.
Sprawozdanie z monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych i konserwacyjnych za III kw. 2018 r.Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego za II kw. 2018 r.
Sprawozdanie z monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych i konserwacyjnych za II kw. 2018 r.Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego za I kw. 2018 r.
Sprawozdanie z monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych i konserwacyjnych za I kw. 2018 r.


www.wfos.krakow.pl/

W trzecim roku trwałości projektu, w dniu 16 marca 2018 r. zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie realizacji zadania nieinwestycyjnego pn. Monitoring środowiskowy i przyrodniczy terenu po rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini. Zadanie obejmuje monitoring środowiska także w aspekcie przyrodniczym, działania prowadzące do utrzymania efektów rekultywacji oraz działania kontrolne i konserwacyjne dotyczące utrzymania obiektów budowlanych.


2017 r.

Sprawozdanie – zbiornik zastępczy 2017 r.
Zbiorcze sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie MUW do WFOŚiGW za 2017 r.
Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego za III kwartał 2017 r.
Sprawozdanie z monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych i konserwacyjnych za III kwartał 2017 r.


W dniu 2 października br. na terenie zrekultywowanym w Trzebini odbyło się spotkanie robocze mające na celu omówienie spraw związanych z realizacją zadania nieinwestycyjnego współfinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. Monitoring środowiskowy i przyrodniczy terenu po rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.
W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej potwierdzono utrzymanie efektów rekultywacji. Przedstawione sprawozdania z prowadzenia kontroli obiektu i monitoringu środowiska zrekultywowanego zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po Zakładach „Górka” w Trzebini za III kwartał 2017 r. potwierdzają, że przeprowadzone przedsięwzięcie pozwoliło na trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko hałdy odpadów oraz zbiornika odcieków w szczególności poprzez eliminacje emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. Wszystkie monitorowane parametry cieczy znajdują się w ustalonych normach. W wyniku przeprowadzonej rekultywacji oraz aktualnych działań w zakresie prowadzonego monitoringu środowiska zmienił się charakter terenu z poprzemysłowego na teren zieleni urządzonej.


Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego za II kwartał 2017 r.
Sprawozdanie z monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych i konserwacyjnych za II kwartał 2017 r.


W dniach 15-19 maja 2017 r. została przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu na miejscu. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych na zrealizowanym przedsięwzięciu w okresie jego trwałości nie stwierdzono wystąpienia ryzyk i zagrożeń. Kontrola potwierdziła dotrzymanie warunków w zakresie trwałości projektu.
W drugim roku trwałości projektu, w dniu 14 lutego 2017 r. zawarto umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie realizacji zadania nieinwestycyjnego pn. Monitoring środowiskowy i przyrodniczy terenu po rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini. Zadanie obejmuje monitoring środowiska także w aspekcie przyrodniczym, działania prowadzące do utrzymania efektów rekultywacji oraz działania kontrolne i konserwacyjne dotyczące utrzymania obiektów budowlanych.

Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego za I kw. 2017 r.
Sprawozdanie I kw. 2017 z monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych i konserwacyjnych


2016 r.

W pierwszym roku trwałości projektu monitoring środowiskowy i przyrodniczy finansowany jest ze środków budżetu państwa. W okresie 5 lat trwałości działania monitoringowe realizowane będą zgodnie z opracowanym pn. System kontroli obiektów w fazie eksploatacji wraz z instrukcja eksploatacji oraz monitoringu środowiska dotyczący Rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

SPRAWOZDANIE SYSTEM KONTROLI
Sprawozdanie zbiornik zastępczy 2016
Sprawozdanie z prowadzonego monitoringu udatności przesadzenia chronionych roślin


2015 r.

 

7 października 2015 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dokonał odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji, tym samym zakończył się etap związany z techniczną realizacją projektu. W Protokole odbioru końcowego strony przekazująca i przejmująca stwierdziły, że prace zostały wykonane zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją projektową, a obiekt po wykonanych pracach odpowiada przeznaczeniu i spełnia warunki określone w umowie oraz pozwoleniu na budowę.

Poniżej zdjęcie z odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli zamawiającego, wykonawców i podwykonawców oraz zdjęcie zrealizowanej inwesycji.

 

31 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru kolejnego, ostatniego już etapu prac w ramach Kontraktu nr 1. W ramach odebranego etapu wykonano prace związane z docelowym kształtowaniem bryły składowiska, rekultywacją terenu, wykonaniem warstwy biologicznie czynnej, odprowadzeniem wody z terenu kamieniołomu oraz z wykonaniem systemu monitoringu środowiska. Zaawansowanie prac zaplanowanych do wykonania w ramach Kontraktu nr 1 wynosi 100%. Obecnie trwają przygotowania do dokonania ostatecznego odbioru zrealizowanej inwestycji.

Poniżej zdjęcia obrazujące wykonane prace.

___

10 czerwca 2015 r. dokonano odbioru kolejnego etapu prac w ramach Kontraktu nr 1. W ramach odebranego etapu zakończono prace związane z wywozem i utylizacją osadów dennych oraz wywozem odpadów komunalnych. Zakończono także w całości prace związane z udrożnieniem sztolni, w tym usunięcia tamy piętrzącej oraz oczyszczenia sztolni. Odebrano także szereg prac ziemnych związanych z docelowym kształtowaniem bryły składowiska, wykonaniem warstwy biologicznej czynnej, rekultywacji terenu oraz odprowadzenia wody z terenu kamieniołomu. Zaawansowanie prac zaplanowanych do wykonania w ramach Kontraktu nr 1 wynosi 76,78%.    

Poniżej zdjęcia obrazujące wykonywane prace.

___

27 lutego 2015 r. dokonano odbioru kolejnego etapu prac w ramach Kontraktu nr 1. W ramach odebranego etapu zakończono prace związane z ujęciem i odprowadzeniem cieczy. Odebrano także szereg prac związanych z wywozem i utylizacją osadów dennych oraz wywozem odpadów komunalnych, a także prac związanych z udrożnieniem sztolni, w tym robót związanych z usunięciem tamy piętrzącej. Zaawansowane są także prace ziemne w zakresie m. in. docelowego kształtowania bryły składowiska.  

  Poniżej zdjęcia obrazujące wykonywane prace.


___

2014 r.

 

31 października 2014 r. odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy Kontraktu nr 1 i Kontraktu nr 2, podczas którego omówiono bieżące sprawy związane z realizacją zadania. Na placu budowy trwają prace związane z ujęciem i oczyszczeniem cieczy oraz prace ziemne w zakresie m. in. kształtowania bryły składowiska.   

Poniżej zdjęcia obrazujące prowadzone prace.

___

9 września 2014 r. został podpisany Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu zmniejszający m.in. wartość zadania. Aktualna wartość Projektu  to 14 897 032,68 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 12 662 477,78 zł, a kwota dofinansowania z budżetu państwa to 2 234 554,90 zł. 

21 sierpnia 2014 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej wykonanej przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VIG” Sp. z o.o. oraz INVESTEKO S.A. opracowanej w ramach Kontraktu nr 1. Tym samym dobiegł końca etap związany z pracami projektowymi i rozpocznie się realizacja głównej części zadania.

Poniżej zdjęcie obrazujące odebraną dokumentację.

___

31 lipca 2014 r. dobiegł końca etap prac projektowych. Ze względu na charakter przedsięwzięcia dokumentacja wykonana w związku z jego realizacją obejmuje różnego rodzaju projekty techniczne, plany, opracowania i uzgodnienia, tworzone etapowo, które wymagały uzyskania wielu pozwoleń administracyjnych, w tym w szczególności Decyzji – pozwolenie na budowę, która została wydana przez Starostę Chrzanowskiego 08 lipca 2014 r. i posiada już status „ostatecznej”. Po odebraniu przez Zamawiającego (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) dokumentacji projektowej Wykonawca Kontraktu nr 1 przystąpi do realizacji głównej części zadania tj. prac budowlanych mających na celu osiągnięcie podstawowego celu tj. trwałego wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków poprzez rekultywację terenu po zakładach „Górka”.

13 stycznia 2014 r. działający w imieniu Beneficjanta, na mocy wydanego wcześniej upoważnienia, Wykonawca złożył w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie wniosek o pozwolenie na budowę zamierzenia budowlanego dotyczącego rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini. Wraz z wnioskiem zostały złożone niezbędne załączniki, w tym projekt budowlany.

___

 

2013 r.

Na 10 grudnia 2013 r. zaplanowano spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy Kontraktu nr 1 i Kontraktu nr 2, podczas którego ma odbyć się próba w skali półtechnicznej oczyszczania wody zgodnie z technologią zaproponowaną przez Wykonawcę Kontraktu nr 1.

Poniżej zdjęcia obrazujące przeprowadzoną próbę.

.

___

Okres projektowania i uzyskiwania wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji dobiega końca. Właściwe organy wydają poszczególne decyzje:

24 października 2013 r. – decyzja wydana przez Starostę Chrzanowskiego o pozwoleniu na rozbiórkę tamy piętrzącej w sztolni łączącej kamieniołom „Górka” z kamieniołomem miejskim „Balaton”. Roboty rozbiórkowe będą prowadzone z dwóch stron tamy piętrzącej.

18 listopada 2013 r. – decyzja wydana przez Starostę Chrzanowskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowu odwadniającego odprowadzającego wody ze strefy źródliskowej wraz ze stopniami wodnymi, rowów opaskowych, zbiornika retencyjnego i drenaży francuskich w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

25 listopada 2013 r. – decyzja wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zezwalająca na odstępstwa od czynności zakazanych wobec gatunków objętych ochroną, w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

___

18 października 2013 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu, zmniejszający m.in. wartość Projektu, w związku z wcześniejszym rozstrzygnięciem postępowań o zamówienia publiczne, których przedmiotem są kontrakty realizowane w ramach niniejszego Projektu. Aktualna wartość Projektu  to 17 714 740,05 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 15 057 529,04 zł, a kwota dofinansowania z budżetu państwa to 2 657 211,01 zł.  18 października 2013 r. przedstawiciel Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) dokonał wizji na miejscu realizacji inwestycji.

___

Spotkanie robocze w Trzebini, które miało miejsce 02 października 2013 r. po raz kolejny dotyczyło dokumentacji projektowej będącej już w ostatniej fazie przygotowania przez Wykonawcę Kontraktu nr 1. Projektant poinformował o złożeniu wniosku o zezwolenie o wycinkę drzew do Urzędu Miasta i Gminy Trzebinia. Wykonawca zapewnił jednocześnie, iż przekaże do akceptacji Zamawiającego i działającego w jego imieniu Nadzoru Inwestycyjnego pełną dokumentację projektową do końca października 2013 r.

___

18 września 2013 r. odbyło się w miejscowości Trzebinia na terenie inwestycji spotkanie z udziałem przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, przedstawiciela MUW w Krakowie, przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Trzebini, przedstawicieli Wykonawcy Kontraktu nr 1 oraz Nadzoru Inwestycyjnego .

Na początku w Urzędzie Miasta i Gminy Trzebinia odbyła się krótka prezentacja, która miała na celu przekazanie pracownikom RDOŚ w Krakowie informacji na temat realizowanej obecnie inwestycji, a także planowanych do osiągnięcia efektów.

Następnie przedstawiciele RDOŚ w Krakowie zapoznali się z topografią rekultywowanego terenu, a także jego najbliższych okolic.

Po zakończeniu wizji w terenie ustalono, iż Projektant przygotuje wnioski o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów oraz zwierząt objętych ochroną, które po weryfikacji przez Zamawiającego zostaną przekazane do RDOŚ w Krakowie.

___

10 września 2013 r. odbyła się w Trzebini kolejna narada robocza, podczas której Nadzór Inwestycyjny poinformował o uruchomieniu działalności biura bezpośrednio przy granicy z terenem inwestycji. Pracownik Nadzoru cyklicznie każdego dnia o tej samej porze będzie prowadził dokumentację fotograficzną obrazującą stan prac.  Wykonawca przekazał informację o złożeniu do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie wniosku o rozbiórkę tamy.

___

29 sierpnia 2013 r. miała miejsce wizyta Zamawiającego w Trzebini, na miejscu realizacji inwestycji pn. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini, która miała na celu potwierdzenie występowania gatunków roślin chronionych wymienionych w przekazanej przez Wykonawcę Kontraktu nr 1 inwentaryzacji przyrodniczej.

 ___

26 sierpnia 2013 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się narada robocza, w której uczestniczyli Wykonawcy Kontraktu nr 1 i Kontraktu nr 2 (Nadzoru Inwestycyjnego). Po zakończeniu merytorycznej dyskusji, w której udział wzięli branżowi specjaliści, projektant przyjął bez zastrzeżeń uwagi do Projektu koncepcyjnego przekazane przez Zamawiającego i zobowiązał się do dokonania niezbędnych poprawek i uzupełnień.

 ___

16 sierpnia 2013 r. Projektant (Investeko S.A.) wchodzący w skład Konsorcjum Wykonawców przekazał Zamawiającemu do zatwierdzenia Projekt koncepcyjny rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

___

Podczas spotkania roboczego, które odbyło się 05 lipca 2013 r. w Trzebini kontynuowano omawianie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej realizowanej inwestycji. Dyskutowano między innymi o projekcie prac geologicznych, który obecnie jest weryfikowany przez nadzór inwestycyjny, o kwestiach administracyjno-prawnych związanych z rozbiórką tamy w sztolni, a także o monitoringu cieczy oraz o czynnym przewodzie sanitarnym przebiegającym przez teren inwestycji, który wymaga przesunięcia.

___

19 czerwca 2013 r. podczas spotkania roboczego, które odbyło w Trzebini z udziałem przedstawiciela Instytucji Wdrażającej, Wykonawcy i Nadzoru Inwestycyjnego oraz Zamawiającego omawiano postęp prac związanych z przygotowywaniem dokumentacji projektowej. Dyskusja dotyczyła między innymi przekazanego przez Wykonawcę projektu prac geologicznych, monitoringu cieczy i zakresu podwykonawstwa.

___

24 maja 2013 r. podczas spotkania roboczego Wykonawca przedstawił wstępną koncepcję projektową wraz z wstępnym projektem prac geologicznych i mapami projektowymi. Uczestnicy narady dyskutowali o założeniach projektowych, a także o przekazanej wcześniej przez Wykonawcę dokumentacji dendrologicznej.

___

30 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Trzebinia miało miejsce kolejne spotkanie robocze, na którym nastąpiło m.in. podpisanie protokołu przekazania Wykonawcy robót terenu na cele projektowe i budowlane. Kolejne spotkanie w Trzebini planowane jest na 10 maja 2013 r.

___

22 kwietnia 2013 r. w Trzebini odbyło się spotkanie, które miało na celu ustalenie właściwej (gwarantującej sprawne, ale zarazem rzetelne realizowanie przedsięwzięcia) ścieżki współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „VIG” sp. z o.o. tworzącego konsorcjum wykonawców wraz z firmą Investeko S.A. oraz firmy Grontmij Polska sp. z o.o. sprawującej nadzór inwestycyjny nad realizacją zadania,  a także przedstawiciele Gminy Trzebinia, Powiatu Chrzanowskiego oraz Wojewody Małopolskiego - Beneficjenta projektu. Ustalono m.in., że prace prowadzone będą pod szczególnym nadzorem, a każdy etap realizacji będzie konsultowany z przedstawicielami Wojewody Małopolskiego, czemu służyć będą m.in. specjalne spotkania robocze, na których wykonawca będzie m.in. przedstawiał raporty z prowadzonych prac oraz informował o ewentualnych trudnościach i problemach związanych z realizacją zadania.

___

11 kwietnia 2013 r. została podpisana w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie umowa, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini w ramach Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie: 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VIG”  Sp. z o.o (lider konsorcjum) oraz Investeko S.A. (partner).

Projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostanie zrealizowany do końca 2015 roku. Umowa z wykonawcą przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 13 099 500,00 zł brutto.

___

12 marca 2013 r. została podpisana w siedzibie MUW w Krakowie umowa, której przedmiotem jest sprawowanie i wykonywanie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini.

Kontrakt ten związany jest z realizacją przez Wojewodę Małopolskiego pełniącego rolę Beneficjenta projektu inwestycji polegającej na rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym problemem będącym przesłanką do realizacji projektu jest zdeponowanie w niecce dawnego kamieniołomu „Górka” przez byłego właściciela nieruchomości odpadów stałych po produkcji tlenku glinu. Odpady te zostały umieszczone w znajdującej się w dnie kamieniołomu strefie źródliskowej. Kontakt odpadów z wodą powoduje powstawanie odcieków, które charakteryzują się wysoką alkalicznością, silnym zmineralizowaniem oraz wysoką zawartością substancji organicznych i metali.

Cele projektu:

1. Trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz zbiornika odcieków w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.

2. Doprowadzenie gruntów na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu do standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości ziemi.

3. Wykonanie rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego – „teren zieleni izolacyjnej częściowo urządzonej”.

Projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj” zostanie zrealizowany do końca 2015 roku przez konsorcjum wykonawców, z którym umowa zostanie zawarta w przyszłym tygodniu.

 

Umowa została zawarta pomiędzy Małgorzatą Bywanis-Jodlińską – Dyrektorem Generalnym Urzędu (Zamawiający) a Dariuszem Terleckim – Dyrektorem Regionu Południe, Grontmij Polska (Wykonawca). Podczas podpisywania umowy obecni byli: Pani Iwona Stąsiek – Pełnomocnik ds. Projektu oraz Pan Stanisław Pajor – Zastępca Pełnomocnika ds. Projektu.

 

___

 

2012 r.

2 listopada

___

29 sierpnia zostały wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych. Przedmiotem postępowania na realizację Kontraktu nr 1 jest  zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych  i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini.  Przedmiotem postępowania na realizację Kontraktu nr 2 jest nadzór inwestycyjny nad realizacją Kontraktu nr 1.

___

27 sierpnia została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu między NFOŚiGW jako Instytucją Wdrażającą a wojewodą małopolskim jako beneficjentem projektu.

___

6 czerwca Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Środowiska) potwierdziła przyznanie dofinansowania dla Wojewody Małopolskiego na realizację przedmiotowego projektu. Przyznanie dofinansowania nastąpiło po zakończeniu oceny merytorycznej projektu.

___

20 stycznia Instytucja Wdrażająca poinformowała, iż wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia.

___

2011 r.

30 listopada został złożony do NFOŚiGW (Instytucja Wdrażająca) wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami.

___

26 sierpnia została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Miasta w Trzebini a Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym, której przedmiotem była modyfikacja dokumentacji projektowej, w związku ze zmianą beneficjenta projektu oraz wyłączeniem z zakresu projektu działek należących do prywatnego właściciela.

___

16 sierpnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, że 12 sierpnia 2011 r. projekt został umieszczony na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

___

9 czerwca  wojewoda małopolski zwrócił się do Ministra Środowiska z prośbą o umieszczenie projektu na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

___

 

  powrót