System Informatyczny
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej
   
   
 
   
Interpretacji DIiPS MPiPS art.6a ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania'   << powrót

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2008 r. Nr 225, poz. 1487), Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (DPiIS MPiPS) uprzejmie informuje, iż (cytat) "... w sprawozdaniu z Programu nie są ujmowane wielkości wynikające z art. 6a powyższej ustawy." (..) ".Sprawozdawczość dotycząca dzieci dożywianych bez przeprowadzania wywiadu będzie prowadzona za pomocą kwartalnych sprawozdań jednorazowych i nie będzie ujmowana w sprawozdaniu z Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"."

W sprawie interpretacji przepisu art.6a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 225. poz. 1487), Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie wyjaśnia co następuje (cytat):

"Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przewidziała udzielenie szczególnej pomocy w formie posiłku, a dotyczy ona sytuacji wyrażenia chęci zjedzenia posiłku. Pomoc ta jest więc ograniczona do szczególnych przypadków wystąpienia wspomnianej sytuacji. W nowelizacji wskazano również, że liczba osób którym udzielono powyższej pomocy nie może przekroczyć 10% liczby dzieci i uczniów dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Wspomniana nowelizacja ustawy odnosi się do kręgu odbiorców wymienionych w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) do których skierowana jest pomoc w zakresie dożywiania. Do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione są dzieci korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego zarówno w przedszkolach, jak oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uczniowie w szkołach podstawowych, gimnazjach i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej." (...)


 
(NSQ)
ostatnia zmiana:
2009-12-14 r.

Strona główna