Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Częściowe wznowienie obsługi klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców – komunikat z dnia 13/05/2020 aktualizowany 18/05/2020

Click here to read english version

Нажмите здесь, чтобы прочитать русскую версию

Натисніть тут, щоб прочитати українську версію

Wydział Spraw Cudzoziemców, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, informuje o częściowym wznowieniu obsługi bezpośredniej.

Przywrócenie spotkań wyznaczonych na terminy od 27 maja br. Przywrócone zostają wizyty dotyczące uzupełnienia braków formalnych wniosków w zakresie legalizacji pobytu

Wszystkie osoby, które posiadają wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosków o legalizację pobytu (w tym osobiste stawiennictwo, oddanie odcisków linii papilarnych) wyznaczone na dzień 27 maja br. oraz po 27 maja, prosimy o osobiste stawiennictwo w terminie określonym w wezwaniu. Należy stawić się w urzędzie wraz z ważnym paszportem oraz z dokumentami określonymi w wezwaniu.

Uwaga - osoby, które posiadają wezwania do urzędu wyznaczone na termin wcześniejszy niż 27 maja, prosimy o oczekiwanie na kontakt z urzędu i wyznaczenie nowego terminu spotkania.

Przesłuchania i zapoznania z aktami (od 18 maja br.)

Od 18 maja br. częściowo zostają wznowione czynności z udziałem stron (tj. przesłuchania i zapoznania z aktami). W pierwszej kolejności klienci będą umawiani telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. Do pozostałych będziemy kierować wezwania drogą listowną. Proszę stosować się do wskazówek zamieszczonych w piśmie.

Odbiór kart pobytu (od 13 maja br.)

Od 13 maja br. zostaje częściowo wznowiona możliwość odbioru kart pobytu. Przyjmujemy tylko osoby, z którymi wcześniej się skontaktujemy telefonicznie/wyślemy sms/ e-mail po 7 maja br. Prosimy o oczekiwanie na kontakt z urzędu. Proszę nie przychodzić do urzędu bez wyznaczonej wizyty. Uwaga: w przypadku chęci odbioru karty pobytu w Nowym Sączu informujemy o możliwości telefonicznego umawiania wizyt pod numerem tel. 18 540 23 41.

Przypominamy: cudzoziemiec kartę pobytu odbiera osobiście wraz z ważnym dokumentem tożsamości (paszport), po przedłożeniu dowodu uiszczenia opłaty. W przypadku, gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator. Czynność odbioru karty pobytu nie wymaga obecności tłumacza ani pełnomocnika, do stanowiska zostanie wpuszczony wyłącznie właściciel karty pobytu.

Opłata za kartę pobytu wynosi 50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych). Opłatę ulgową za wydanie karty pobytu w wysokości 50% pobiera się od cudzoziemców:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP;
 • małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat.

UWAGA: punkt Foto i punkt wnoszenia opłat w Urzędzie od 26 maja wznowiły swoją działalność

Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki
NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

Przypominamy o zasadach sanitarnych obowiązujących podczas wizyty w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Do Urzędu mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, (zgodnie z otrzymanym terminem lub bez określonego terminu w sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa).

Należy posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą. np. ważny paszport, dowód opłaty itp. Tylko osoby posiadające wymagany w danej sprawie komplet dokumentów zostaną wpuszczone do Urzędu.

Należy mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe.
Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu (zalecana odległość 2 m).

Przed wejściem do Urzędu należy zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym;

 • ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika Urzędu w celu identyfikacji tożsamości, po cofnięciu się do bezpiecznej odległości;
 • w trakcie przebywania na terenie Urzędu należy przestrzegać określonych komunikatami i oznaczeniami zasad przemieszczania się;
 • należy liczyć się z tym, że nie będzie możliwości skorzystania z toalet znajdujących się w Urzędzie.
 • W przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w Urzędzie nie będzie możliwa.

Otrzymanie terminu stawienia się w Urzędzie, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 cudzoziemcy będą informowani przez ochronę i pracowników urzędu o ograniczeniu wejścia do urzędu osób trzecich.

Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Umówienie cudzoziemców, którzy złożyli wniosek przy obecnym reżimie sanitarnym wymaga nie tylko doposażenia pracowników obsługi w niezbędne artykuły sanitarne, ale także logistyki dokumentacji i organizacji poruszania się po urzędzie (wejścia i wyjścia), aby nie dopuścić do przebywania w budynku zbyt dużej liczby osób.

Dodatkowe informacje - organizacja pracy urzędu

Dostęp do urzędu jest nadal ograniczony i możliwy tylko dla osób umówionych.

Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową. Decyzje administracyjne zostaną wysłane pocztą.
Wnioski w sprawie zaproszeń, rejestracji pobytu obywateli UE, wymiany kart cudzoziemców oraz pozostałe należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska), lub odłożyć w czasie.

Wnioski oraz dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców należy składać za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska) lub – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie. Wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać na poczcie najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu.

Adres do korespondencji:
Wydział Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków

Składanie wniosków dotyczących zezwoleń na pracę

Pracodawco! Wnioski dotyczące zezwoleń na pracę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez portal www.praca.gov.pl – jeśli to możliwe – odłożyć w czasie i czekać na dalsze instrukcje z urzędu.

Uwaga - w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie oryginału informacji starosty. W przypadku składania wniosku elektronicznie, oryginał informacji starosty należy dostarczyć do urzędu za pośrednictwem poczty.

W przypadku konieczności dołączenia do postępowania w sprawie zezwolenia na pracę dodatkowych dokumentów należy je składać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie w formie skanów na adres mailowy prowadzącego sprawę.

Infolinia i Informacja INFO.OPT

Informacja telefoniczna i e-mailowa dotycząca spraw cudzoziemców obsługiwana jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 informacja ogólna:
12 39 21 804, 12 39 21 868
email: info.opt@muw.pl
informacja w sprawach pilnych
12 39 21 983

W razie pytań dotyczących zachowania w trakcie epidemii zachęcamy także do kontaktu z nami za pośrednictwem Skype’a na profilu: E-konsultant info.opt

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.facebook.com/E-konsultant-infoopt-102285121458132/


Prosimy o wyrozumiałość i apelujemy o odpowiedzialność.
Załatwianie spraw urzędowych w tym szczególnym okresie należy odłożyć w czasie.
Pamiętaj - od tego, jak postępujesz zależy bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich!

Uwaga:
Wszystkie rubryki we wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę lub o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę powinny być wypełnione zgodnie z instrukcją, w tym w szczególności pkt 5 podpunkt 3 wniosku o wydanie zezwolenia i pkt 6 podpunkt 3 wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę - dotyczący karalności cudzoziemca. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (oświadczenie pracodawcy dot. karalności pracodawcy), stanowiące załącznik nr 15 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U z 2017 r., poz. 2345). Należy bezwzględnie wypełnić wszystkie punkty oświadczenia oraz czytelnie – imieniem i nazwiskiem – podpisać przez osoby uprawnione – zgodnie z KRS – do reprezentowania firmy. Niniejsze oświadczenie nie może być podpisane przez pełnomocnika.Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

Stroną postępowania administracyjnego jest pracodawca, co oznacza, że o wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, nie sam cudzoziemiec. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia bądź przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca.

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami.

 • PODSTAWOWE INFORMACJE

 • KONTAKT

 • TRYB POSTĘPOWANIA

 • INFORMACJA STAROSTY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PRACODAWCY

 • WYMAGANE DOKUMENTY

 • OPŁATY

 • PODSTAWA PRAWNA

 • FORMULARZE DO POBRANIA

 • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

 • DODATKOWE INFORMACJE

 • CUDZOZIEMCY ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ

 • PRACA W POLSCE OBYWATELI BIAŁORUSI, ROSJI, UKRAINY, GRUZJI, MOŁDOWY I ARMENII

wstecz    do góry     drukuj