INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do niezbędnego minimum czasu oczekiwania na miejscu rekomenduje się, aby interesanci Urzędu wcześniej uzgadniali – telefonicznie lub mailowo – konkretny termin (datę i godzinę) wizyty i kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych Oddziałów. Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  • Po uprzednim kontakcie telefonicznym lub elektronicznym w celu umówienia wizyty interesant winien zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta,
  • Zachowania wymaganej odległości od rozmówcy,
  • Zachowania środków ochrony osobistej podczas spotkania,

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących szacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szkód w rolnictwie
  • w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  • w sprawach dotyczących dotacji podmiotowej dla spółek wodnych i ZSW
  • w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami, w przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID19
  • w sprawach dotyczących: usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego
 3. w sprawach dotyczących ustanawiania w drodze aktów prawa miejscowego stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz sporządzania analiz ryzyka dla ujęć wód przeznaczonych do spożycia
 4. w sprawach dotyczących realizacji zadań Krajowego Kontrolera w ramach Programu Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020
 5. w sprawach dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych:

wstecz    do góry     drukuj