Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
godło
 
pl  en  fr  ru 
Flickr YouTube

100-lecie wybuchu I wojny światowej

Debata TV

monitoring powietrza

epuap

epuap

epuap

Patronaty Wojewody

powodz.malopolska.uw.gov.pl

Integracja cudzoziemców

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Od dnia 1 kwietnia 2013 roku),zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U.Nr 221 poz. 1319), wniosek o wpis do rejestru, zmianę w rejestrze i wykreślenie z rejestru składa się wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm).

Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej winny dostosować swoją działalność do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz dokonać zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z tej ustawy w terminie do 31 grudnia 2012 roku.

Składanie wniosków o wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz o wykreślenie z rejestru odbywa się poprzez Aplikację dla Podmiotów Leczniczych dostępną na stronie (Dz. U. Nr 221, poz. 1319). www.rpwdl.csioz.gov.pl

Podmioty, które nie posiadają uprawnień do przygotowywania wniosków w Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych, powinny wystąpić z wnioskiem o ich nadanie. Wniosek generuje się za pośrednictwem Aplikacji dla Podmiotów Leczniczych i składa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim po wypełnieniu i podpisaniu przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentacji podmiotu.

Do wniosku, poprzez zakładkę załączniki należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonywane zmiany:

- w przypadku wniosku o wpis do rejestru lub wniosku o wpis zmian w rejestrze dotyczącym rozszerzenia działalności -Decyzję organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wymagań fachowych i sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739).

- Dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodny z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 217) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz 1729)- w przypadku wniosku dotyczącego zmian w tym zakresie lub wniosku o wpis do rejestru. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej , a dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia należy przekazać do organu rejestrowego nie później niż 7 dni od zawarcia.

oraz:

-Oświadczenie zgodne z art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (wzór oświadczenia dostępny jest w zakładce formularze do pobrania, a także na stronie www.rpwdl.csioz.gov.pl).

-Potwierdzenie uiszczenia opłaty (z wyjątkiem wniosku o wpis zmian w rejestrze dotyczącym wyłącznie zmian w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). Numer konta oraz wysokość opłat dostępne są w zakładce opłaty.

- w przypadku ich posiadania: Certyfikat akredytacyjny wydany na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U z 2009 roku, Nr 52, poz. 418 z późn. zm.) lub certyfikat jakości ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, dotyczącą całego podmiotu leczniczego albo jego przedsiębiorstwa oraz certyfikację w zakresie ISO 15189 Laboratoria medyczne - Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji.

Wniosek i oświadczenie winny być podpisane przez osobę uprawniona do reprezentacji podmiotu (właściciel, wspólnik spółki cywilnej uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, członek zarządu spółki prawa handlowego uprawniony do jednoosobowej reprezentacji.)
W przypadku podpisywania wniosku przez inne osoby konieczne jest dołączenie, (poprzez zakładkę załączniki) pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu.

1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 217)), natomiast utraciła moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej winny dostosować swoją działalność do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity-Dz. U. z 2013 roku, poz. 217) oraz dokonać zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z tej ustawy w terminie do 31 grudnia 2012 roku.


10 grudnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian wpisów w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319). (pobierz )

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319).  (pobierz)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594)  (pobierz)

Tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej  (pobierz)

  • KONTAKT

  • KOGO DOTYCZY

  • WYMAGANE DOKUMENTY

  • FORMULARZE DO POBRANIA

  • OPŁATY

  • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

  • PODSTAWA PRAWNA

  • DODATKOWE INFORMACJE