Z myślą o rodzinie – program „MALUCH+” 2018 i ustanowienie pełnomocnika wojewody małopolskiego do spraw rodziny
2018-02-06
- Dobra kondycja rodziny to dobra kondycja całego społeczeństwa. Trudno nie zauważyć, że warunkiem rozwoju naszego kraju jest właśnie stabilna sytuacja polskich rodzin. Dlatego to rodzinę i jej sprawy stawiamy w centrum naszej uwagi. Wyrazem takiego założenia są programy rządowe, które realizujemy, m.in. „Maluch +”. Nadto – by jeszcze bardziej wyeksponować rolę rodziny i lepiej koordynować politykę rodzinną w województwie małopolskim – powołałem swojego pełnomocnika ds. rodziny – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

„Maluch” rośnie w siłę

Program „Maluch+” z każdą kolejną edycją się zmienia. Powstały nowe moduły, które dały możliwość tworzenia nowych miejsc opieki nie tylko przez gminy, podmioty prywatne, ale również przez pozostałe jednostki samorządu terytorialnego (rozwiązanie to zostało wprowadzone od 2018 roku). Zmiany te wpłynęły na coraz większą popularność Programu.

Po raz pierwszy w historii w 2018 roku, wszystkie podmioty, zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty prywatne wnioskujące o dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +”, otrzymały dotację we wnioskowanej wysokości.

Warto podkreślić, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „Maluch +” 2018 największą pulę środków od początku funkcjonowania programu, tj. 450 mln zł, czyli niemal o 300 mln zł więcej niż w edycji 2017. Małopolska w ramach Programu w tym roku zyskuje ponad 40 mln zł, zaś w roku 2017 otrzymaliśmy ponad 14 mln.

Dzięki tegorocznej edycji programu „Maluch+” możliwe jest utworzenie w Polsce 24,5 tys. miejsc dla maluchów, dofinansowanie ok. 56 tys. miejsc, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (informacje o ogólnopolskich wynikach programu „Maluch +” ).

Cieszy mnie, że tak wiele gmin i podmiotów w województwie małopolskim już skorzystało z Programu Maluch+, a kolejne do niego przystępują. To pokazuje, że wspólnie możemy podejmować działania ukierunkowane na dobro naszych dzieci. O sukcesie Programu świadczy skala nowo utworzonych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

„Maluch +” 2017 w Małopolsce

W roku 2017 małopolskie gminy utworzyły łącznie 195 miejsc w 7 instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto 39 gminnych instytucji otrzymało dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna.

Dzięki wprowadzeniu nowego modułu 4, podmioty prywatne otrzymały dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki, udało się stworzyć 485 miejsc w prywatnych placówkach. Ponadto, prywatni przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie na obniżenie opłat czesnego dla 203 żłobków, klubów i instytucji dziennych opiekunów.

We współpracy podmiotów prywatnych wraz z uczelniami stworzono 72 miejsca opieki w 3 instytucjach, przeznaczone w pierwszej kolejności dla dzieci studentów, doktorantów i pracowników uczelni.

Podmiotom prywatnym przekazano łącznie ponad 10 mln zł, zarówno na tworzenie jak i funkcjonowanie miejsc opieki. Gminy otrzymały na utworzenie nowych miejsc opieki ponad 2 mln zł, a na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ponad 1 400 000 zł.

Obecnie trwa weryfikacja rozliczeń otrzymanej dotacji zarówno przez podmioty prywatne jak i gminne.

„Maluch +” 2018 w Małopolsce

Ogłoszenie nowej edycji programu cieszyło się dużym powodzeniem. W ramach modułów dla gmin (1a i 1b) przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc w Małopolsce wpłynęły wnioski dla 16 instytucji. Łącznie małopolskie gminy zawnioskowały o ponad 9 mln złotych dofinansowania do tworzenia 480 miejsc w instytucjach opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Śladem roku 2017 podmioty prywatne również złożyły wnioski na dofinansowanie do tworzenia 1 839 nowych miejsc opieki w 85 instytucjach na kwotę ponad 17 mln złotych.
Nowością w edycji 2018 jest to, że nieznana była kwota przeznaczona na dofinansowanie do funkcjonowania miejsca/dziecka w instytucji opieki. Pomimo tego, w ramach modułu 2 – dla gmin zostały w Małopolsce złożone wnioski dla 45 instytucji, a w ramach modułu 4 - dla podmiotów prywatnych dla 276 instytucji.

- Należy podkreślić, że wszystkie gminy, które zawnioskowały o dofinasowanie, otrzymały dotację, a do Programu włączyło się w tym roku znacznie więcej gmin i podmiotów. „Maluch +” to część kompleksowej i wieloaspektowej polityki prorodzinnej polskiego rządu. „Maluch +” to przy tym konkrety, a nie tylko deklaracje – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Edycja programu „Maluch+“ 2018 składa się z czterech modułów.

Moduł 1 został podzielony na moduł 1a i 1b:

Moduł 1a przeznaczony jest na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce. W ramach tego modułu wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 6 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 6 gmin na 178 miejsc opieki, na łączną kwotę: 3 272 000 zł.

Dofinansowanie przyznano wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez Wojewodę Małopolskiego. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – dofinansowanie odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1 miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1a przyznano dofinansowanie w kwocie 3 293 000 zł, z tego 3 272 000 zł na tworzenie miejsc opieki i 21 000 zł na ich funkcjonowanie.

Moduł 1b jest przeznaczony na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce. W ramach tego modułu wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 10 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 9 gmin na 302 miejsca opieki, na łączną kwotę 5 885 443 zł.

Przyznano dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – dofinansowanie odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na 1miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 1b przyznano dofinansowanie w kwocie 5 925 843 zł, z tego 5 885 443 zł na tworzenie miejsc opieki i 40 400 zł na ich funkcjonowanie.

Moduł 2- środki z tego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W ramach modułu 2 wpłynęły oferty od 45 instytucji gminnych na terenie 22 gmin na 1 062 miejsca opieki, w tym 54 miejsca dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Łącznie na ten moduł przyznano dofinansowanie w kwocie 2 138 400 zł.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 150 zł miesięcznie na 1 miejsce, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Moduł 3 skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

Przyznano dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 10 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel.

Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, przy czym cała kwota dofinansowania przeznaczona jest na obniżanie miesięcznych opłat rodziców.

W ramach tego modułu wpłynęły oferty podmiotów dotyczące 1 839 miejsc opieki w 85 instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, leżących na terenie 28 gmin na łączną kwotę 16 623 677,51 zł w obszarze tworzenia nowych miejsc. Łącznie na moduł 3 przyznano dofinansowanie w kwocie 17 732 977,51 zł, z tego 16 623 677,51 zł na tworzenie miejsc opieki i 1 109 300 zł na ich funkcjonowanie.

Moduł 4 - o środki z tego modułu mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Przyznano dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów, tj. dla 276 instytucji opieki nad małymi dziećmi, leżących na terenie 76 gmin. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 150 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. Z kwoty 500 zł na obniżanie miesięcznych opłat rodziców przeznacza się 150 zł, natomiast pozostałą kwotę podmiot może przeznaczyć na utrzymanie miejsca dla niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dziecka.

Łącznie na moduł 4 przyznano dofinansowanie w kwocie 11 621 850 zł.

Pełnomocnik wojewody małopolskiego do spraw rodziny

25 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw rodziny, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady do Spraw Rodziny, działającej przy wojewodzie małopolskim. Funkcję tę wojewoda Piotr Ćwik powierzył Szymonowi Strzelichowskiemu – dyrektorowi generalnemu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Do zakresu działania pełnomocnika należy przede wszystkim podejmowanie i wspieranie programów, działań oraz inicjatyw mających na celu integrowanie oraz koordynowanie działalności samorządów, instytucji i organizacji w zakresie realizacji polityki rodzinnej i zadań na rzecz rodziny na terenie województwa małopolskiego. Pełnomocnik koordynuje działania z zakresu polityki rodzinnej.

Zadaniem pełnomocnika jest również promowanie przykładów i dobrych praktyk w kontekście wzorów i rozwiązywania problemów rodziny w różnych aspektach życia. Pełnomocnik współdziała z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rzecznikiem praw dziecka, samorządami województwa małopolskiego, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

- Podstawą moich działań, jako pełnomocnika wojewody do spraw rodziny, będzie szerokie forum współpracy. Planuję podejmować aktywne współdziałanie zarówno z podmiotami instytucjonalnymi, jak i organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. Chcemy nie tylko wspólnie rozwiązywać bieżące problemy, ale także promować dobre przykłady i praktyki – mówi Szymon Strzelichowski, pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. rodzin, dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
20180206 briefing maluch 120180206 briefing maluch 220180206 briefing maluch 320180206 briefing maluch 420180206 briefing maluch 520180206 briefing maluch 6
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj