Nieścisłości w artykule dotyczącym Szklanych Tarasów na portalu sądeczanin.info
2017-11-07
W artykule zamieszczonym na portalu sądeczanin info: Nowy Sącz: Budowa Szklanych Tarasów jest zgodna z prawem występują nieścisłości, które mogą wprowadzać w błąd czytelników. W tekście znajdują się informacje o stanowisku Wojewody Małopolskiego, natomiast o to stanowisko nie zwrócono się do źródeł, czyli do nas.

Trudno określić, na jakiej podstawie stwierdzono, iż Wojewoda małopolski w całości wycofał się z postanowienia o unieważnieniu pozwolenia na budowę Szklanych Tarasów przy ulicy Podmłynie w Nowym Sączu. Nie wiemy, skąd pojawiły się informacje o naszym wycofaniu się z tej decyzji oraz w jakiej formie to wycofanie miało nastąpić.

Przedstawmy zatem fakty:

• Wojewoda Małopolski decyzją z 21.03.2017 r. – działając na wniosek mieszkańców ul. Iszkowskiego, ul. Kresowej i ul. Podmłynie w Nowym Sączu – stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza z 9.06.2016 r. udzielającej P. Grzegorzowi Krzyżakowi i P. Janowi Stępniowi pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Podmłynie w Nowym Sączu.

• Decyzja ta została podjęta ponieważ w dacie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. 9.06.2016 r., obowiązywało z mocy prawa wstrzymanie wykonania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta – do czasu uprawomocnienia się wyroku WSA w Krakowie z 18.12.2015 r. (uchylającego decyzję wz), tj. do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej przez NSA – nie podlega wykonaniu.

Wobec tych okoliczności decyzja z 9.06.2016 r. o pozwoleniu na budowę w sposób rażący narusza dyspozycję obowiązującego w dacie jej wydania przepisu art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, co zostało omówione w uzasadnieniu decyzji Wojewody z 21.03.2017 r.

Reasumując, żeby dostać pozwolenie na budowę, trzeba mieć decyzję wz, która podlega wykonaniu. Innymi słowy, osoba legitymująca się nią może dysponować wypływającym z niej prawem. W trakcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej analizowana jest prawidłowość wydania decyzji w dniu jej wydania. Skoro decyzja wz nie podlegała wykonaniu, to niedopuszczalne było badanie zgodności projektu budowlanego z jej zapisami. W związku z powyższym naszym zdaniem pozwolenie na budowę należało unieważnić.

• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania P. Grzegorza Krzyżaka – decyzją z 22.09.2017 r. uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody z 21.03.2017 r. i umorzył postępowanie odwoławcze, jako wszczęte na wniosek podmiotów niebędących stronami, nie odnosząc się do meritum sprawy.

Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 22.09.2017 r. stronom postępowania nieważnościowego, również wnioskodawcom służy skarga do WSA w Warszawie.

W powstałej sytuacji, z naszej strony zostanie rozważone w tej sprawie wszczęcie postepowania z urzędu.

Podsumowując:

- Wojewoda Małopolski podtrzymuje swoje argumenty, które wyraził z decyzji z 21.03.2017: decyzję Prezydenta Nowego Sącza należy unieważnić, bo nie spełnia ona wymogów Prawa budowlanego (wykonanie decyzji wz było wstrzymane), - GINB w swojej decyzji nie odniósł się do meritum sprawy, czyli nie zakwestionował naszych argumentów. Wskazał jedynie, że postępowanie było wszczęte na wniosek osób niebędących jego stronami, - ponieważ podtrzymujemy nasze argumenty, rozważamy wszczęcie w przedmiotowej sprawie postępowania z urzędu.

Poważna nieścisłość występuje również w przywołanej przez portal sądeczanin.info wypowiedzi przedsiębiorców:

-Jedyną instytucją, która może się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego od decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest tylko strona postępowania, a jedyną stroną postępowania jest Urząd Wojewódzki – zastrzegają przedsiębiorcy.

Wojewoda Małopolski nie jest bowiem stroną tego postępowania. Wojewoda Małopolski uczestniczy w tym postępowaniu jako organ nadzoru, rozpatrujący kwestie ewentualnej nieważności decyzji Prezydenta Miasta Nowy Sącz. Nie może być jednocześnie stroną tego postępowania.
20171107SPROSTOWANIE
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj