Wojewoda wobec rezolucji oświatowej
2017-01-13
Rezolucja Rady Miasta Krakowa z 14 grudnia 2016 r. nr 51/LX/16 w sprawie sprzeciwu wobec projektu zmian ustawy „Prawo oświatowe” w dalszym ciągu budzi wątpliwości co do legalności. Wojewoda – jako organ nadzoru – uznał, że samo zasygnalizowanie zaistniałych wątpliwości w tej przedmiotowej sprawie będzie wystarczające i nie wymaga dalej idących działań nadzorczych.

Wojewoda Małopolski podjął tę decyzję, kierując się zasadą proporcjonalności, wedle której środki nadzoru winny być adekwatne do stopnia dostrzeżonych uchybień.

Jako przedstawiciel rządu RP wojewoda przede wszystkim skupia się na prawidłowym i skutecznym wdrożeniu przyjętej reformy edukacji.

Każda rezolucja jest i będzie oceniania przez organ nadzoru indywidualnie w kontekście istotnych dla niej okoliczności, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem jej brzmienia oraz także przy zastosowaniu wskazanej zasady proporcjonalności.

W tej konkretnej sprawie organ nadzoru nadal podtrzymuje swoje wątpliwości dotyczące dopuszczalności ostatnio podjętej rezolucji. Uważa jednocześnie, że zasygnalizowanie problemu było w tym przypadku wystarczające i nie wymaga zastosowania dalej idących środków nadzorczych.

Wojewoda ufa jednocześnie, że jego stanowisko będzie podstawą do refleksji w przyszłości, tym bardziej że wzmiankowane wątpliwości potwierdza aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
skan_rmk_odstapienie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj