Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
2016-12-27
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta informuje, że 3 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 wykryte w dniach: 20.12.2016 r., 22.12.216 r. w gospodarstwach przyzagrodowych w gminie Książ Wielki w powiecie miechowskim oraz 24.12.2016 r. w gospodarstwie przyzagrodowym w miejscowości Czuszów, gmina Pałecznica, powiat proszowicki zostały w trybie natychmiastowym zlikwidowane.

Służby weterynaryjne wdrożyły w wyżej wymienionych ogniskach choroby wszystkie procedury zwalczania choroby, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne i administracyjne.

W obrębie 3 km wokół ognisk choroby zostaną przeprowadzone perlustracje – przeglądy gospodarstw posiadających drób przez wyznaczonych do tego celu lekarzy weterynarii. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epizoocji stada drobiu w tych obszarach zostaną poddane eutanazji.

W dniach 21-24.12.2016 r. dokonano w sumie perlustracji 331 gospodarstw (z czego drób stwierdzono w 178), w których stwierdzono ok. 5 tys. sztuk drobiu. W chwili obecnej prowadzona jest perlustracja terenu zapowietrzonego w powiecie proszowickim.

W związku z wystąpieniem choroby zostało wydane stosowne rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie Nr 1/ 2016 z 22.12.2016 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach . Rozporządzenie obejmuje swoim zasięgiem tereny gmin sąsiadujących z gminą Książ Wielki; zostanie też wydane rozporządzenie Wojewody Małopolskiego jako akt prawa miejscowego obejmujące swym zasięgiem obszar związany z wykryciem trzeciego ogniska HPAI (powiat proszowicki).

Wirusa podtypu H5N8 przenoszą ptaki wodne migrujące. W związku z tym faktem apelujemy o: unikanie kontaktu bezpośredniego z odchodami ptaków dzikich, zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami, chronienie obiektów i ich otoczenia przed zakażeniem przez pośrednie wektory, jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta. W przypadku chowu drobiu w systemie wolnowybiegowym zaleca się, aby sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich, natomiast gdy ptaki migrujące odpoczywają na zbiorniku wodnym w obrębie wybiegu - ograniczyć ptakom hodowlanym dostęp do wody, gdyż istnieje możliwość skażenia wody odchodami dzikich ptaków.

W celu podjęcia natychmiastowych działań administracyjnych mających na celu zabezpieczenie pozostałych gospodarstw utrzymujących drób oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby poleca się, aby hodowcy zgłaszali do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków zaatakowała w 2016 r. wiele państw Unii Europejskiej: Szwajcarię, Niemcy, Danię, Holandię, Polskę, Austrię i Słowację.

Wirus ulega zniszczeniu podczas standardowej obróbki cieplnej jaj i mięsa drobiowego.

Należy podkreślić, że dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego, stanowi jednak niezmiernie istotny aspekt pod względem ekonomicznym.

Więcej informacji:
www.wiw.krakow.pl
www.wetgiw.gov.pl

Jednocześnie przekazujemy, że 27 grudnia 2016 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane przez Wojewodę Małopolskiego Józefa Pilcha i poświęcone wystąpieniu w Małopolsce grypy ptaków podtypu H5N8. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Stanisław Nowak.

ptasia_grypa005ptasia_grypa002ptasia_grypa003
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj