Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – wstępna lista rankingowa na 2016 r.
2015-11-30
Wojewódzka Komisja do spraw oceny wniosków powołana przez Wojewodę Małopolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru na 2016 r. Na podstawie wyników oceny merytorycznej ustalono wstępną listę rankingową.

Lista obejmuje wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne, według kolejności uzyskanej liczby punktów z oceny merytorycznej.

Wstępna lista rankingowa wniosków

Zgodnie z pkt. IX.3 Programu przyjętego Uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków (jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję) w terminie do 15 grudnia 2015 r. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku. Komisja rozpatruje zastrzeżenia i zawiadamia wnioskodawców o sposobie ich rozpatrzenia. Uwzględniając zastrzeżenie, Komisja dokonuje ponownej oceny wniosku. W przeciwnym razie Komisja podtrzymuje ocenę wniosku.

Ważne !!

- zastrzeżenie winno wskazywać kwestionowany obszar merytorycznej oceny wraz ze szczegółowym elementem oceny (zgodnie z instrukcją oceny) oraz informację (argumentację) o podstawach do dokonania ponownej oceny merytorycznej przez Wojewódzką Komisję;
- prawidłowo wniesione zastrzeżenie winno wpłynąć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (Dziennik Podawczy) w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2015 do godziny 15.30. Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń, które nie wpłyną/ zostaną złożone po tym terminie.

Do 30 grudnia nastąpi rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisje i przekazanie przez Wojewodę Małopolskiego ostatecznej listy rankingowej projektów do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.
SchetynowkaDSCN4002
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj